Hvordan kan digitalisering støtte barnevernet?

av Adrian Andersen

Fullt hus og god dialog mellom offentlige oppdragsgivere og leverandører om digitalisering av Barnevernet 22.november.

Fullt hus og god dialog mellom offentlige oppdragsgivere og leverandører om digitalisering av Barnevernet 22.november.

Barnevern er en av de viktigste oppgavene i det offentlige. Stat og kommune har ulike oppgaver innenfor barnevernet, og er avhengige av å samarbeide godt for å levere en god, helhetlig tjeneste til  tjenestemottakerne. Formålet med barnevernloven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Vi trenger gode digitale verktøy for å støtte opp om disse behovene.

Trondheim, Oslo, Bærum, Asker, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Lørenskog og Fet kommune, samt KS (Kommunenes organisasjon) og Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet inviterte potensielle leverandører av digitale løsninger til en markedsdialog 22.november angående digitale løsninger til barneverntjenesten i kommuner og stat.

I de siste årene er det gjennomført flere utredninger og analyser av barnevernet. Disse er  gjennomført både av kommunene selv og av det statlige barnevernet. Det er mange fellestrekk ved  funnene i vurderingen av dagens situasjon, og mange er knyttet til digitale verktøy for eksempel at det er utfordrende å sende inn bekymringsmeldinger på en effektiv sikker og digital måte, at dagens applikasjoner er ustabile og at fagsystemene er utdaterte.
Behovet for bedre digitale løsninger i barneverntjenesten er nasjonalt og det forventes at arbeidet i dette prosjektet får betydning for fremtidens etterspørsel etter bedre løsninger for barnevernstjenesten i hele landet.
Formålet med dialogkonferansen var å få innspill fra leverandørene på hva slags gjennomføringsstrategi som skal brukes fremover. Leverandører ble oppfordret til å komme med ideer og forslag til de ulike områdene innenfor gjennomføringsstrategi. Målet er å få best mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger som finnes i markedet.