Elektronisk pasientjournal (EPJ) og administrasjonssystem

Lørenskog kommune ønsker et helhetlig EPJ som kan erstatte dagens tre systemer. Anskaffelsen har som mål å bidra til en moderne, fleksibelt og brukervennlig løsning som dekker kommunens behov. Både mot de ansatte og kommunens innbyggere.

Virksomhets-områdene som skal dekkes er sektor for helse, mestring og omsorg, herunder tjenester i hjemmet, forebyggende og helsefremmende, bo- og omsorgstjenester og sykehjem. Legevakt og fastleger skal ikke dekkes av nytt EPJ.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952
Hanne Solgård-Øverlier

Hanne Solgård-Øverlier

Innovasjonspådriver

hanne.solgard-overlier@lup.no
402 03 939

Prosess

Oppstart og prosjektorganisering

Lørenskog kommune har satt sammen en bred prosjektgruppe og prosjektet er godt forankret hos kommuneledelsen.

Behovskartlegging

Bred behovskartleggingen er i gang i samarbeid med relevante tjenester og aktører.

Dialog med markedet

Det er over tid gjennomført ulike dialogaktiviteter med markedet.

Konkurranse

Konkurransen er kunngjort på Doffin i april 2024. Lørenskog kommune har valgt konkurranse med forhandling som prosedyre.

Les mer

Konkurransen ligger på Doffin.