Er det mulig?

av Harald Aas

Miljødirektoratet inviterte fagfolk og leverandører til dialog for å få svar på om det er mulig å automatisere miljøovervåkningen. Her er noen smakebiter fra dialogkonferansen.

Miljødirektoratet har allerede tatt i bruk manuelle metoder for bruk av såkalt miljø-DNA (eDNA). Gjennom å trekker ut dna fra vann- eller jordprøver kan vi få bedre oversikt over det vi ønsker å finne, og det vi ikke ønsker å finne i naturen. Deltakerlisten til arrangementet vitnet om at det er flere potensielle brukere som følger dette med interesse.

Innledningen ble holdt på engelsk. Miljødirektoratet søker bredt etter leverandører og fagmiljøer som kan automatisere miljøovervåkingen. Foto: Harald Aas

For å kunne skalere opp bruken av miljø-DNA er man avhengig av mer automatiserte og effektive løsninger. Formålet med denne dialogkonferanse var å utveksle kunnskap mellom de som bruker slike tjenester (behovseiere) og de som leverer/kan levere (markedet) løsninger for automatiser miljøovervåkning med bruk av eDNA. De viktigste spørsmålene er om slike løsninger allerede er tilgjengelig i markedet, og er mulig å utvikle slike løsninger dersom det ikke finnes? Videre ønsket Miljødirektoratet tilbakemelding på om behovet, slik de beskriver det, er riktig formulert sett fra markedet sin side? (spør man om det riktige? offentlige innkjøpere blir noen ganger beskyldt for å etterspørre gårsdagens løsninger)

Adrian Paulsen, og hans kollega fra fra Halogen, var hyret inn for å fasilitere gruppesamtalene. Her på stasjonen der man diskuterte hvordan prosessen med prøvetaking kan automatiseres. Foto: Harald Aas
Er det realistisk at miljøovervåkning med eDNA kan automatiseres, og hvor langt unna markedet er i så fall en slik løsning? Foto: Harald Aas
Innspill, spørsmål og svar havnet til slutt på arbeidsarkene som var hengt opp på veggene. Foto: Harald Aas

I tilfeller der markedet ikke kan tilby løsninger som tilfredsstiller behovene fullt ut kan innkjøper gå videre med det vi kaller anskaffelse av innovasjon. Da er det man kjøper egentlig kompetanse for å utvikle, prototype og teste en idé eller et konsept. Dersom testene av den nye løsningen viser seg å tilfredsstille behovene, og levere på ønsket ytelse og funksjon, kan man i neste omgang gå videre til å kjøpe selve løsningen. I anskaffelsesloven er det egne forskriftsbestemmelser (prosedyrer) som er spesielt egnet for denne typen anskaffelser av innovasjon og det er plan- og designkonkurranse, konkurransepreget dialog og innovasjonspartnerskap. Den sist nevnte åpner i tillegg for at du kan kjøpe den utviklede løsningen uten ny utlysning. Det er også et unntak i anskaffelsesloven (FoU-unntaket) som gjør det mulig å kjøpe denne typen utvikling fra markedet dersom kriteriene for det er oppfylt. Da gjennomfører man en såkalt før-kommersiell anskaffelse, og det er det Miljødirektoratet sikter seg inn mot dersom antakelsene om hvor markedsnær/fjern en automatisert løsning for miljø-DNA er viser seg å stemme. Hvilken prosedyre en offentlig innkjøper går for når man skal anskaffe innovasjon, eller om man skal bruker FoU-unntaket i anskaffelsesloven, må vurderes ut i fra kriterier som tid, hvor markedsnær en løsning er, hvor mye forskning og utvikling må til, hvor mange aktører finnes det i markedet som kan levere en løsning osv. Les mer om disse vurderingene på anskaffelser.no (Difi sin nettstøtte for offentlige anskaffelser).

En liten matbit og kaffe hjelper alltid på humøret. Foto: Harald Aas

Ingvild Riisberg og prosjektleder Janne Øvrebø Bohnhorst fra Miljødirektoratet var godt fornøyd med oppmøtet og innsatsen. I midten Harald Aas fra Innovative anskaffelser som har bistått gjennomføringen av dialogen med markedet. Foto: Adrian Paulsen

Dialogkonferansen ble strømmet, og her kan du se opptakene av de innledende innleggene.

Åpningsord, Ingvild Riisberg, sjefingeniør, seksjon for miljøovervåking og kartlegging, Miljødirektoratet

Velkommen og lykke til, Bjarte Rambjør Heide, seksjonsleder,  seksjon for fremmede arter og internasjonal handel, Miljødirektoratet

Om bakgrunn og mål for prosjektet automatisert miljøovervåking, Janne Bohnhorst, Seniorrådgiver, PhD, Seksjon for fremmede arter og internasjonal handel, Miljødirektoratet

Vi følger opp dette innlegget med mer informasjon etter at vi har oppsummert innspill fra workshop og én-til-én møtene med potensielle leverandører. Konklusjonen fra forprosjektet tar vi med oss videre i arbeidet med søknaden om utviklingsmidler fra Forskningsrådet til en Før-kommersiell anskaffelse av en automatisert løsning for miljøovervåking med miljø-DNA.

Takk for deltakelsen!

Har du spørsmål om dialogkonferansen og det videre arbeidet kan du skrive e-post til auto.edna@miljodir.no.