Teknologiassistert opplæring i klinisk ferdigheter i psykisk helse

I prosjektet teknologiassistert opplæring i kliniske ferdigheter har St. Olavs hospital behov for å utvikle for en fremtidsrettet og helhetlig løsning for opplæring og trening av studenter og helsepersonell innenfor psykisk helse.

Sist oppdatert

Følgevirksomheter

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952
Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082

Om anskaffelsen

Prosess-oversikt

Behovsfase

behovskartlegging (desember 2019 - mai 2020)
Formålet med denne fasen er å få forståelse for behovet og avdekke hvilket problem som skal løses. St. Olavs hospital vil i denne fasen gjennomføre aktiviteter for å kartlegge behovet hos studenter, ansatte som mottar opplæring og ansatte som gir opplæring og veiledning.

Markedsdialog

Markedsdialog (mai 2020 - august 2020)
Formålet med denne fasen er å komme i dialog med aktuelle leverandører for å drøfte problemstillingen, avklare om leverandørene forstår behovet, få innspill til mulige løsninger og avklare innovasjonspotensial. Samtidig er det ønskelig å legge til rette for at ulike miljø kan utveksle kunnskap og finne sammen i konsortier.

St. Olavs hospital ønsker å kartlegge hvilke løsninger som allerede finnes i markedet, da prosedyren stiller krav om at løsninger som allerede finnes i markedet ikke kan inngå i innovasjonspartnerskapet.

Konkurransefasen

Konkurranse (september 2020 - august 2021)
Formålet med denne fasen er å velge de best egnede samarbeidspartnere, forhandle om innovasjonsprosjektet og inngå et eller flere innovasjonspartnerskap.

Les mer

Utvikling av ny løsning

Utviklingsfasen (september 2021 - september 2022)
Formålet med denne fasen er å gjennom tett samarbeid med leverandørene utvikle en eller flere konkrete løsninger/tjenester som kan kjøpes inn av offentlig part. Det skal utvikles helt nye løsninger på konkrete behov.

Innovasjon Norge bidrar med finansiering i denne delen.

Kjøp og implementering

Kjøp/implementering (september 2022 - desember 2022)
Formålet med denne fasen er å kjøpe løsningen som er utviklet og som svarer til avtalt resultat. Det avsluttende kjøpet vil bli regulert i konkurransegrunnlaget, trolig i form av en kjøpsopsjon.