Gamle Otta skole – et nytt og attraktivt boligområde

Når den nye Otta barneskole ble tatt i bruk i 2023, ble den gamle skolen fraflyttet. Dette gir muligheter for ny by- og boligutvikling i Otta.
Området "gamle Otta skole" ligger ved Ottaelva i et etablert boligområde som tidligere ble beskrevet som "Villabyen". Nå ønsker kommunen å bruke tomten til å forme et nytt og attraktivt boligområde.
Kommunen inviterer til plan- og design konkurranse der inntil 3 løsningsforslag premieres med NOK 300.000 hver.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Østlandet

kjersti.granaasen@lup.no
480 52 856

Prosess

Regionsenterprosjekt

By- og regionsenterutviklingen i Otta har vært formalisert gjennom to Samarbeidsavtaler. Den første avtalen hadde en varighet fra 2015 til 2019, og den ble senere forlenget med to år for perioden 2020–2021.

Les mer

Regionsenterprosjektet ble avsluttet med en sluttrapport til Sel kommunestyre den 14. februar 2022.

Fra 1. januar 2022 til 31. desember 2025 er det inngått en ny Samarbeidsavtale mellom Sel kommune, Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen, Interkommunalt politisk råd Nord-Gudbrandsdal, Otta Handels- og Næringsforening og Nasjonalparkriket Reiseliv AS. Den nye avtalen viderefører deler av målsettingene fra regionsenterprosjektet, men den utvides spesielt til å omfatte boligplanlegging.

Innbyggeundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen, gjennomført av Sel kommune i samarbeid med Innlandet fylkeskommune, og analysert av PIR2 i november 2024, har avdekket flere viktige funn.

Les mer

Mange innbyggere er opptatt av følgende aspekter:

 • Møteplasser og aktivitetstilbud: Det er et ønske om steder der folk kan møtes og delta i ulike aktiviteter.
 • Gode nærområder: Innbyggerne verdsetter nærområdene sine og ønsker at de skal være trivelige og tilgjengelige.
 • Sosiale relasjoner: Det er viktig å legge til rette for at folk kan knytte bånd og ha et godt sosialt nettverk.
 • Korte avstander: Innbyggerne ønsker at avstandene i området skal være korte, slik at det er enkelt å komme seg rundt.
 • Flom- og rassikring: Sikkerhet er en prioritet, og tiltak for å beskytte mot flom og ras er viktig.
 • Natur og lys: Det er et ønske om å bevare og nyte naturen, samtidig som god belysning er viktig for trygghet og trivsel.

 

Behov

Sel kommune ønsker at Otta skole skal utformes til et attraktivt boligområde der identiteten til "Villabyen" ivaretas.

Les mer

Bebyggelse

Med tanke på omkringliggende bebyggelse og eksisterende nabolagskvaliteter, er det naturlig å tenke at skoletomta utvikles i tråd med omgivelsene sine. Området kan bebygges i 2-4 etasjer, og det bør legges til rette for oppholds- og bevegelsessoner mellom byggene.

En miks av leilighetsbygg og hageby/rekkehus kan være en naturlig retning å tenke i. Hagebyhus eller hus i rekke gir en eneboligfølelse med egen hageflekk, men er samtidig mer arealeffektivt og sosialt.

Beboergrupper

For å legge til rette for et godt bomiljø er det viktig med en viss variasjon i beboergruppene, og Skoletomta bør utvikles til å bli et levende og fleksibelt nabolag med plass til alle.

Nabolags- og fellesskapsfunksjoner

For å skape et godt nabolag er det ikke bare viktig med variasjon i beboergrupper, men også tilrettelegging for aktivitet og fellesskapsfunksjoner.

Elveparken

Elveparken skal være et offentlig rom og ha en naturlig «avgrensning» mot boligområdet, selv om det skal ses på som en del av helhetsløsningen for den gamle skoletomta.

Klima- og miljøhensyn

Mer informasjon finner du i dialognotatet.

 

Markedsdialog

Formålet med markedsdialogen er å presentere utfordringene/behovet til Sel kommune for Otta skole med elvepark, og få kunnskap og innspill fra markedet på mulighetsrommet og hvilke innovative løsninger som kan dekke behovet.

Les mer

I markedsdialogen ønskes blant annet innspill på følgende spørsmål:

 • Hva må vi legge vekt på i konkurransen for å dekke behovene vi har?
 • Hvordan kan vi få merverdi inn i prosjektet?
 • Hvordan kan prosjektet bli realiserbart?
 • Hvordan kan vi få understøttet det lokale næringslivet gjennom den kommende konkurransen?
 • Hvilken eierstruktur må være gjeldende for å realisere prosjektet?

 

Markedsdialogen vil bestå av flere trinn:

Del 1: Dialogkonferanse

Del 2: Prosjektet vil legge til rette for at leverandører på tvers av bransjer kan samarbeide for å komme med innspill til løsninger som svarer opp behovet best mulig. I etterkant av dialogkonferansen vil leverandørene få mulighet til å fylle ut et «match-making»-skjema med kontaktinformasjon for å finne potensielle samarbeidspartnere.  Kontaktinformasjon til aktørene som benytter seg av muligheten sendes alle interessenter av «match-making».

Del 3: Det tilrettelegges for å gi innspill i en – til – en møter i løpet av juni.

Konkurranse

Sel kommune planlegger å gjennomføre en åpen plan- og design konkurranse der inntil 3 løsningsforslag premieres med NOK 300.000 hver.

Les mer

Konkurransen utformes på bakgrunn av innspill fra markedsdialogen.

Konkurranse planlegges å åpne i august 2024.

 • Leverandører/konsortier inviteres til å levere inn sine forslag til løsning til et nytt og attraktivt boligområde.
 • Inntil tre leverandører blir premiert med 300.000 hver.
 • En jury vurderer løsningsforslagene.