Ombruk av byggematerialer

Flere offentlige virksomheter har krav om å gjenbruke utstyr og resirkulere materialer, hvor målet er å minimere klimagassutslipp og ressursbruk. Offentlige virksomheter satser på ombruk og sirkulær økonomi, og ønsker derfor å diskutere hvordan vi får til denne omstillingen!

Sist oppdatert

Om anskaffelsen

Prosess

Vår 2018 - Behovskartlegging

Omsorgsbygg Oslo KF og Undervisningsbygg Oslo KF har målsetning om økt materialgjenvinning, økt ombruk av bygningsmaterialer og at alle bygg som rehabiliteres eller rives skal kartlegge materialer og bygningsdeler for gjenbruk.

Les mer

For å nå disse målene ser de offentlige virksomhetene at man trenger et system eller en kommersiell arena for å håndtere registrering, innsamling, restaurering, videreforedling og videresalg for materialer i bygg i tillegg til å vurdere mulig gjenbruk i nye byggeprosjekter i regi av Oslo kommune og eventuelt salg til andre prosjekter.

Vår/sommer 2018 - Mobilisering av andre offentlige virksomheter

Omsorgsbygg Oslo KF, Undervisningsbygg Oslo KF og Nasjonalt program for leverandørutvikling så behovet for at flere offentlige virksomheter i hovedstadsregionen gikk sammen for å ha en dialog med markedet.

Les mer

Offentlige virksomheter i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold ble invitert med inn for å se på om det var interesse for å rigge en felles dialog med markedet, og mulig en felles prosess. Seks andre fremoverlente offentlige virksomheter ønsket å være med, og dette har nå vokst til å bli et regionalt prosjekt!

August 2018 - Dialog med markedet

Leverandører, forskningsmiljø, bedrifter og gründere ble invitert til dialogkonferanse om temaet 26.09.2018. Alle presentasjoner fra dialogkonferansen finner du til venstre på siden.

Les mer

Pilotprosjekter

De offentlige virksomhetene ønsket å gå i gang å kjøre enkeltanskaffelser og pilotprosjekter. Både Undervisningsbygg Oslo KF og Asker kommune er i gang.

Les mer

I nettverksmøtene som er gjennomført i 2018 og 2019 har det vært fokus på erfaringsdeling, kompetanseheving og å forsøke å sette i gang pilotprosjekter. Det ble besluttet at både Undervisningsbygg Oslo KF og Asker kommune skulle søke Klimasatsmidler for 2019. Undervisningsbygg Oslo KF og Asker kommune fikk tildelt midler for å teste ut en markedsplass for ombruk av byggematerialer på henholdsvis 188 000kr og 375 000kr. Asker har også inngått et innovasjonssamarbeid med ZED (Zero Emission Developments AS), som utvikler den digitale plattformen GreenStock, som brukes for å holde oversikt over inventar i egne bygg, og rapportere om mulige besparelser (økonomisk, byggavfall og klimagassutslipp (CO2). 

På sidene til Miljødirektoratet kan du se alle prosjektene som har fått tildelt Klimasatsmidler.

Juni 2019 - Veileder for sirkulære anskaffelser

Difi har laget en veileder for sirkulære anskaffelser i juni 2019.

Les mer

Nettverkssamlinger

Det ble besluttet at de offentlige virksomhetene som stod bak dialogen, skulle fortsette å møtes jevnlig i nettverk organisert av Nasjonalt program for leverandørutvikling, i tillegg til å gjennomføre pilotprosjekter.

Les mer

Nettverkssamling 16.1.2019: Diskusjon om søknad på Klimasatsmidler. Erfaring fra Rijkswaterstaat og The Circular Design Tool v/Machiel Crielaard, Rijkswaterstat

Nettverkssamling 10.4.2019: Erfaringer fra piloten på Lerum syltetøyfabrikk v/Jøril Hovland, prosjektleder i Kunnskapsparken Sogn og Fjordane

Nettverkssamling 9.10.2019 med fokus på forskning, innovasjon og utviklingskontrakter. Om FoU-unntaket v/Johan Englund fra Difi, erfaringer fra GreenStock-kontrakt v/Anja Østerli og Bjørn Nordby fra Asker kommune, Innovasjon Norge forteller om mulighetene som ligger i innovasjonskontrakter v/Erlend Ystrøm Haartveit fra Innovasjon Norge

Deltakelse i Interreg-prosjektet ProCirc

In the ProCirc project, partners from The Netherlands, Belgium, Denmark, Sweden, Norway and Scotland work together. They will conduct 30 pilots to demonstrate procurement opportunities for sectors like construction, furniture and ICT .

Les mer

ProCirc is set up to experiment, implement and learn how circular economy and procurement can benefit the region. To fully benefit from circular opportunities and to contribute to the international development of circular economy, ProCirc will conduct 30 pilots to demonstrate procurement opportunities. More information here.

Medieoppslag

Prosjektet har fått mediedekning og oppmerksomhet.

Les mer

FoU-prosjekt

Resirqel AS har på oppdrag fra Direktorat for Byggkvalitet (DiBK) FoU-prosjektet Forsvarlig ombruk av byggematerialer.

Les mer

Mars 2020 - Ombruk av hulldekker fra regjeringskvartalet (R4) for bruk i prosjektet Oslo Storbylegevakt.

I et samarbeidsprosjekt mellom Omsorgsbygg Oslo KF, Skanska Norge AS, Veidekke Entreprenør AS og Contiga AS, har de siden høsten 2019 utredet en prosess for ombruk av hulldekkeelementer. Prosjektet er delvis finansiert av Enova.

Les mer

Artikkelen kan leses på bygg.no i sin helhet her.

På sin LinkedIn-side skriver Contiga AS følgende:

Hulldekker alene utgjør i størrelsesorden omtrent 10% av klimagassutslippene fra materialene i et bygg over livsløpet. Et ombrukt hulldekke vil ha et klimagassutslipp som er 90% lavere enn nye. Leveransens omfang og krav til utførelse er :

  • Pigging av konstruktiv påstøp og demontering av hulldekker.
  • Transport til Contiga AS sin fabrikk i Moss.
  • Dokumentasjon av sentrale egenskaper.
  • Bearbeiding og mellomlagring.
  • Transport til Oslo Storbylegevakt.

Storbylegevakten skal ligge på området til Aker sykehus. Det er tiltenkt at den skal bygges som passivhus med ambisjon om plusshus. I tillegg skal prosjektet miljøsertifiseres til BREEAM Excellent og være en miljøvennlig byggeplass. Byggestart skal skje i 2020 med ferdigstillelse i 2023.

Hulldekker er de betongelementene som ligger i hver etasje. Disse betongelementene har blitt brukt av Entra på et nybygg på Tulinlokka og vil bli brukt av Omsorgsbygg i den nye Oslo Storbylegevakt. Det er for første gang brukes betongelementer på nytt i et annet bygg. For å få til dette har mange gode krefter godt sammen som; Statsbygg, Veidekke, Enova, Contiga, NTNU, Kontrollrådet, Skanska, Omsorgsbygg, Entra og OBOS.

Leverandørkonferanse for ombruk av byggemateriale

Gjennom konferansen ønsker Byggenæringens Landsforening og Nasjonalt program for leverandørutvikling å bidra til:-
- å utvikle et større bruktmarked innenfor dagens regelverk
- å synliggjøre tilgjengelige verdikjeder av leverandører for ombruk av byggematerialer
- at offentlige virksomheter utnytter de muligheter som finnes til å bestille ombrukte materialer
- å synliggjøre de som går foran og ser mulighetene innenfor dagens regelverk

Les mer