Pasientmonitor som måler pust og puls.
Sist oppdatert
Vitalthings har utviklet verdens første kontaktløse pasientmonitor for kontinuerlig overvåkning av pust og hjerterytme. Det gir bedre pasientbehandling, avlaster helsepersonell og reduserer liggetid på sengeposter.

Behov: kontinuerling og kontaktløs overvåkning av pasienter

St. Olavs Hospital hadde behov for en løsning som kunne overvåke pasienters vitale målinger uten påkoblet monitoreringsutstyr på kroppen. Noen av utfordringene med dagens metode for pasientovervåkning er at det er tidskrevende å koble til utstyret og ledningene, pasienten får mindre bevegelsesfrihet og helsearbeidere må sjonglere ulike informasjonskilder.

Dagens praksis medfører høy kognitiv belastning for helsearbeiderne, og kan være utfordrende å gjennomføre på krevende pasientgrupper, for eksempel de med psykiske lidelser. I tillegg utføres dagens målinger med intervaller på 1-12 timer, noe som gjør det vanskelig å oppdage forverring i pasientens tilstand mellom målingene.

Med bakgrunn i dette inngikk St. Olavs Hospital HF et innovasjonspartnerskap med Vitalthings og underleverandør DNV Imatis i 2022. Prosjektet mottok 10 millioner i støtte fra Innovasjon Norge. Etter 18 måneders utvikling var prosjektløpet ferdigstilt i 2023.

Løsning: kontaktløs pasientmonitor

Verdens første kontaktløse pasientmonitor kan måle pustefrekvens og hjerterytme helt uten bruk av kamera eller sensorer festet på pasienten.

Ved hjelp av bredbåndsradar (UWB) sender pasientmonitoren ut en strøm av bølger som fanger opp mikroskopiske bevegelser på pasienten. Pasienten kan ligge under dyna, ha på dunjakke eller ligge på magen, uten at det påvirker kvaliteten på signalene som sendes tilbake til monitoren.

Vitalthings bruker signalbehandling for å omdanne datastrømmen til respirasjonsrate, respirasjonsmønster og hjerterate. Både den aktive monitoreringen og historikken som opparbeides kan brukes til å avdekke underliggende mønstre og tegn til negativ utvikling.

– Sykepleiere trenger bare å ta opp telefonen for å skanne pasientarmbåndet og en kode på skjermen til pasientmonitoren. Da begynner monitoreringen, dataene strømmer automatisk inn i journalen og sykepleieren får alarmer direkte på telefonen sin, utdyper anestesilege og medisinsk ansvarlig i Vitalthings Ole Kristian Forstrønen Thu.

Monitoren finnes i to varianter: Den ene er en mobil variant som kan rulles bortover gulvet på hjul, mens det andre er stasjonær og kan monteres i veggen eller i taket.

Pasientmonitor som måler pust og puls.
Den stasjonære varianten av pasientmonitoren kan monteres i veggen eller taket.

- Sykehusansatte sparer veldig mye tid. De slipper å koble opp massevis av utstyr på pasienten for å måle disse parameterne.

- Ole Kristian Forstrønen Thu

Teknologiselskapet DNV Imatis har utviklet mobilapplikasjonen som gjør at sykehusansatte kan følge med på pasienten på avstand. I appen får ansatte kontinuerlige data fra pasientmonitoren, og de kan se trendhistorikken på pust og hjertefrekvens fra de tre siste døgnene. Hvis de får en alarm, kan de kvittere og håndtere alarmen direkte fra telefonen.

– Dette er ikke bare en ny måte å overvåke pasienter på, men også en ny måte å bruke medisinsk utstyr på. Tradisjonelt håndteres alarmene på medisinsk utstyr utelukkende på displayet, men vi så behovet for å ta alarmene ut av rommet og direkte til den som har ansvaret for pasienten, forteller Forstrønen Thu.

Gevinster for pasienter

 • Gjør det mulig å overvåke pasientgrupper som ikke ønsker kroppsnært utstyr: rus- og psykiatripasienter, demente og deliriske pasienter.
 • Forverring i pasientens tilstand blir fanget opp tidligere.
 • Reduserer dødelighet.
 • Forkortet liggetid.

Gevinster for helsearbeidere

 • Færre akutte utrykninger.
 • Tidsbesparende å slippe påkobling av utstyr på pasienten og sterilisering av utstyr i etterkant.
 • Kontinuerlig oversikt over alle pasientene i avdelingen.
 • Bedre kontinuitet gjennom mottak og håndtering av alarmene direkte på telefonen.

Organisatoriske gevinster

 • Avlaster kapasitetsutfordringer på intermediær- og intensivavdelinger.
 • Reduksjon i overføring til intensivavdelingene.
 • Redusert liggetid og lavere volum på intensivavdelingene gir bedre driftsøkonomi.

Avlaster helsepersonell og intensivavdelinger

Dagens praksis for pasientovervåkning er at sykepleiere utfører en NEWS-måling (National Early Warning Score) av pasienten. Det innebærer måling av Oksygenmetning, respirasjonsfrekvens, blodtrykk, puls, bevissthetsnivå og temperatur.

NEWS-målingen utføres manuelt, krever utstyr og sensorsystemer og gjennomføres etter tidsstyrte intervaller med 1-12 timer mellom hver måling.

– Pasientmonitoren er i utgangspunktet tiltenkt til å understøtte dagens måte å følge med pasientene på. Sykehuset opprettholder praksisen med NEWS, men i stedet for at det ikke blir gjort noen målinger frem til neste NEWS, så kan de følge med på pasienten hele veien, påpeker Forstrønen Thu.

Det gir en rekke fordeler, ifølge Forstrønen Thu. Han peker på flere studier som viser at kontinuerlig overvåkning gjør det mulig å oppdage tilstandsforverring hos pasienten tidligere, slik at tiltak kan iverksettes raskere.

Dermed vil færre pasienter ha behov for å flyttes over på intermediær- og intensivavdelingene, som vil bidra til å redusere kapasitetsutfordringene på de mest ressurskrevende avdelingene. I tillegg kan gjennomsnittlig liggetid forkortes, noe som øker effektiviteten på sykehuset.

– Den komplette oversikten du får over alle rommene gir sykepleierne en faglig og mental trygghet. Det er utrolig mye slitasje blant helsearbeidere fordi du aldri føler at du strekker til, og det gjelder særlig blant sykepleiere i akuttmottaket og travle sengeposter, understreker Forstrønen Thu.

Pasientmonitor som måler pust og puls.
Pustefrekvensen vises som gul linje. Hjerterytmen vises som lilla linje. Ved å koble til en trådløs pulsoksymeter kan man i tillegg se oksygenmetningen i blodet, som vises som blått tall til høyre på skjermen.

Laget av og for helsepersonell

For å unngå at helsepersonell får enda et digitalt system å forholde seg til, er det bygd opp en integrasjon mot Helseplattformen, som betyr at alle dataene fra pasientmonitoren inkluderes i pasientjournalen sammen med resultater fra NEWS-målingene. Det er også muligheter for integrasjon med andre systemer for elektronisk pasientjournal, men foreløpig har Vitalthings konsentrert seg om integreringen mot Helseplattformen.

Pasientmonitoren kan også kobles til og snakke med annen type trådløst utstyr. I første omgang har de satt opp støtte for trådløs pulsoksymeter som måler oksygenmetningen i blodet i tillegg til puls.

En formell klinisk testing av pasientmonitoren ble gjennomført over tre uker på St. Olavs hospital med 41 pasienter fra akuttmottaket, i tillegg til sykepleiere, leger og medisinsk-teknisk personell som brukere.

– Tilbakemeldinger fra testene vi gjorde var meget positive, og det er fordi det ikke bare er vi som har utviklet denne løsningen. Det er ansatte i helsevesenet som har bestemt blant annet hvordan brukergrensesnittet skal være, og hvilke funksjoner de skal ha, utdyper Forstrønen Thu.

Sikter mot internasjonal skalering

Vitalthings bestod akseptansetesten med St. Olavs hospital i desember 2023, og leverte inn søknad på medisinsk godkjenning av løsningen i januar 2024. Med en medisinsk godkjenning vil pasientmonitoren bli tilgjengelig for hele det europeiske markedet. Vitalthings har også planer om å få løsningen godkjent av FDA, slik at den kan introduseres til det amerikanske markedet.

– Vi har en distributør i Norden allerede, også har vi en dialog med distributører og sykehus i Tyskland, England, Italia og Sverige. Dette, sammen med eget kontaktnettverk, henvendelser fra konferanser og synlighet gjennom forskning er viktig, konstaterer medgründer og administrerende direktør i Vitalthings Bård Benum.

Vitalthings AS

 • Etablert i 2017 Bård Benum, Alf-Egil Bogen og Ole Johan
 • Basert i Trondheim, Tønsberg og Stavanger.
 • 30 ansatte (per februar 2024).
 • Lanserte Somnofy i 2017: En digital nattevakt som måler søvn og pustefrekvens helt kontaktløst og uten kamera.

Leverandør

Vitalthings

Dybdahls veg 5, 7051 Trondheim

https://vitalthings.com/

Kontaktperson:

Bård Benum

Gründer og administrerende direktør

bb@vitalthings.com+47 481 64 670

DNV Imatis

Storgata 159, 3915 Porsgrunn

https://dnvimatis.com/no/

Kontaktperson:

Dan Ausen

Innovasjonsdirektør

dag.ausen@dnvimatis.com+47 930 59 316

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no