Responssenter
Tilgjengelig

Løsning fra

Bedre helsetjeneste gjennom et felles responssenter

Foto: NetNordic
Sist oppdatert

Behovet: bedre informasjonsdeling og samhandling

Det er en utfordring i hjemmetjenesten å håndtere data fra varsler som utløses av digitale trygghetsalarmer. Alt fra røyk-, varme- og bevegelsessensorer, GPS-signal, elektronisk medisineringsstøtte og mer registreres av en mottakstjeneste. Kommuner kan ha lokale tilpasninger og egne avtaler med ulike leverandører, og disse er ikke nødvendigvis integrert med systemene kommunen bruker for journalføring, som igjen gjør det vanskelig å dele og gjenbruke data.

Kommunene innad i Kongsbergregionen, Værnesregionen og Tromsø kommune så at dette var en problemstilling de hadde til felles, og gikk dermed sammen om å anskaffe en responssenterløsning som kunne avlaste hjemmetjenesten og nødetater, samt følge opp brukeren på en bedre måte. Det ble inngått en avtale med NetNordic, og i 2019 ble responssenteret satt i drift.

Løsningen: samhandlingsplattform integrert med pasientjournal

NetNordic sin løsning er enkelt fortalt et responssenter som tar imot aktive henvendelser fra pasienter, samt passive varsler fra omsorgsalarmer. Disse henvendelsene blir besvart av en person som sitter på et responssenter som vurderer varselet og videreformidler til utførende helsepersonell dersom det er behov for hjelp.

Rolf Ivar Fossbakk, salgssjef i NetNordic, forteller at deres responssenterløsning også omfatter en felles administrasjonsløsning for alle omsorgsalarmer, tjenesteytere, tjenestemottakere, frivillige og pårørende, Systemet er knyttet til Norsk Helsenett, som er HelseNorge sin operatør av all datatrafikk mellom helseinstitusjoner. Dette gjør det mulig å dele pasientjournaler og annen data på en sikker måte.

Det er tre hovedområder Fossbakk mener deres teknologi utgjør mest gevinst for ansatte og pleietrengende:

– Det første er at den ansatte kan få et umiddelbart oversiktsbilde over avdelingen og eventuelt der det er behov for hjelp når han åpner appen; Det andre er at ansatte ikke lenger trenger å logge seg inn i pasienjournalen for å skrive, men at informasjonen går direkte inn i journalen; Og det tredje er at pasienter som trenger hjelp eller går seg vill får hjelp raskere gjennom at posisjonsdataene vises direkte i appen.

Responssenter
Foto: NetNordic

NetNordic sin løsning er levert til 86 kommuner i Norge, hvorav mange av de er kommuneklynger.

Alle ledd snakker med hverandre

For å illustrere kompleksiteten i administrasjonsløsningen som rommer alt fra alarmvarsler til journalføring og arbeidsflyt, bruker Fossbakk en fiktiv karakter han kaller Sigrid, en dement pasient på sykehjem.

Sigrid har fått installert en rekke duppedingser på rommet: en pustesensor ved sengen, en bevegelsessensor som registrerer når Sigrid forlater sengen, en dørsensor som registrerer om hun forlater rommet og en pilledispenser.

– Hvis Sigrid er en pasient som trenger hjelp til å kle på seg eller gå på do, så vil bevegelsessensorene gi en varslig som vises direkte på vår app som sykepleieren har på sin jobbtelefon. Når sykepleieren har utført tjenesten, kan han kvittere i samme app slik at hans kolleger ser at oppgaven er utført, forteller Fossbakk.

Denne mobilappen tilpasses brukeren sitt behov, slik at en servicetekniker kan bruke samme app, men har kun tilgang til informasjon som er avgjørende for hans arbeid. For eksempel om en bevegelsessensor har lavt batterinivå.

Fossbakk utdyper at tjenesten vil fungere annerledes for hjemmeboeren Olga enn for Sigrid som bor på sykehjem:

– Her vil responssenteret varsles dersom Olga faller, og en person på responssenteret vil snakke til Olga gjennom trygghetsalarmen hennes. I 70 til 80 prosent av henvendelsene vil det ikke være behov for at hjemmetjenesten rykker ut, men alle henvendelser journalføres i systemet vårt slik at alle tjenesteytende parter kan se om det er en gjentakende trend at Olga faller.

Appen er tilpasset ulike behov hos brukerne, helsepersonell og hver enkelt institusjon, men fellesnevneren for alle er integreringen med kommunenes pasientjournal og ansattplattform. I tillegg er løsningen integrert med de tekniske duppedingsene på beboernes rom.

Responssenter
Foto: NetNordic

Oljekrakket gjorde det mulig

Løsningen til NetNordic er basert på teknologi de utviklet i 2012 for å varsle feil og mangler på oljeplattformene til Equinor. Men da oljekrisen i 2014 ble et faktum, måtte Fossbakk og hans kolleger se seg om etter nye utfordringer.

Fossbakk tror at grunnen til at de har lykkes i helsesektoren er tredelt: – Vi har vunnet på at vi er tett på kunden, slik at vi utvikler teknologien basert på det brukeren opplever i praksis; Nummer to er at vårt system samhandler med alle journalsystemene i Norsk Helsenett; Nummer tre er at vår teknologi er integrert med alt av trygghetsalarmer.

– Et eksempel her er pilledispensere som varsler service dersom ledningen er trukket ut eller det er tomt for en pille. Samtidig “sladrer” den til hjemmetjenesten om brukeren ikke tar medisinen sin.

NetNordic AS

  • Nordisk selskap etablert i 2001.
  • Har gradvis vokst seg større gjennom oppkjøp.
  • 500 ansatte, representert i datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland.
  • Tilbyr løsninger og tjenester innen cybersikkerhet, sikre datasendre, nettvert og integrert kommunikasjon.

Leverandør

NetNordic

Vollsveien 2B, 1366 Lysaker

https://netnordic.no/

Kontaktperson:

Linda Bjørnstad

Kundeansvarlig NetNordic Norway

linda.bjornstad@netnordic.com

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no