Tre prosjekter på sporet av løsninger for utslippsfri varelevering

av Kjersti Granaasen

Tre prosjekter fikk høsten 2023 600 000 DKK av Nordisk Ministerråd gjennom det nordiske prosjektet Sirkulære og klimavennlige offentlige anskaffelser. Midlene ble tildelt prosjekter som hadde identifisert sitt behov for utslippsfri varelevering og ønsket å gjennomføre en innovative anskaffelse. I mai 2024 møtte vi de 3 prosjektene i Stockholm der de delte sine erfaringer fra de innovative anskaffelsesprosessene.

LUP leder, i samarbeid med DFØ (Direktoratet for økonomiforvaltning), prosjektet Zero Emission Delivery of goods (ZED), som er finansiert av Nordisk Ministerråd.   

Omvisning for prosjektdeltakerne på Älskade stad

Erfaringer | Optimalisering av logistikkløsning for miljøgevinster og økt brukertilfredshet 

NAV Hjelpemiddelsentral Agder har igangsatt et spennende prosjekt kalt «Effektiv Transport». Målet er å optimalisere logistikkløsningen for å oppnå miljøgevinster og øke tilfredsheten blant brukerne. 

I deres prosjekt er behovet definert til å øke koordinering med transportørene av hjelpemidler fra Nav hjelpemiddelsentral til kundene. Ved å utnytte ledig kapasitet på en mer bærekraftig og kostnadseffektiv måte, ønsker de å redusere antall kjørte mil. Dette vil ikke bare gi lavere utslipp av miljøgifter, men også redusere veislitasje. 

På samlingen i Stockholm delte de sine erfaringer og kunnskap de hadde fått gjennom prosessen:  

  • ved prosjektets start hadde NAV Hjelpemiddelsentral Agder allerede startet samarbeid med leverandøren Always Cargo. Always Cargo hadde digital løsning/app som dekket NAVs behov. Sammen erfarte de imidlertid at løsningen måtte videreutvikles. Parallelt med videreutviklingen besluttet prosjektledelsen å føre prosessen tilbake til start, for å involvere alle behovseiere og tilrettelegge for godt samarbeid i hele organisasjonen. Dette var avgjørende grep for å lykkes videre i prosessen med å effektivisere egen logistikk. 
  • Erfaringene fra prosjektet har endret tankesettet og åpnet mulighetsrommet for NAV-medarbeidere. Leverandørene har fått innsikt i hele verdikjeden, og det er økt forståelse for at løsningen også kan forenkle hverdagen for transportørene. 
  • Prosjektet er nå inne i fase 2 der involverte sjåfører tester løsningen i begrenset omfang. Målet er å nå en fullskala fase mot slutten av 2024, der alle produksjonsanlegg produksjonslokasjoner og transportselskaper er tilkoblet. 

I tillegg til å dele erfaringer fra å jobbe i en innovasjonsprosess, delte prosjektledelsen til  NAV hjelpemiddelsentral Agder også egne erfaringer med å utvikle og ta i bruk off-peak rom, etter inspirasjon fra erfaringsutveksling med Stockholms Stad. (Se beskrivelse under Stockholms prosjekt nedenfor).  

Prosjektledelsen til NAV Hjelpemiddelsentral Agder spiller en nøkkelrolle i å være pådrivere for å tilrettelegge for off peak leveranser for hjelptemiddelsentraler flere steder i Norge.  

NAV Hjelpemiddelsentral Agder er optimistiske!

Erfaringer | Bærum kommune. Varelogistikk i Vestkorridoren – datadreven logistics 

De fleste varebiler leverer kun til en butikk og har få varer per leveranse. Bærum kommune, Drammen kommune, Asker kommune, Oslo kommune jobber med å effektivisere varetransporten gjennom å redusere transport, redusere utslipp og redusere kostnader. Dataddreven logistics er ett av kommunens flere delprosjekt under samarbeidsprosjektet Varelogistikk i vestkorridoren (Viv).   

I Stockholm presenterte prosjektledelsen hvordan deres prosjekt skal gjennomføre en innovativ anskaffelse med mål om å analysere tilgjengelige transportdata for å forbedre logistikken i vareleveranser.  

  • I tillegg til å gjennomføre en innledende markedsdialog har prosjektledelsen gjort en grundig undersøkelse om bestilleradferd for å tilrettelegge for sjeldnere bestillinger og har simulert besparelser ved optimale ruter. Markedsdialogen identifiserte at det finnes analyseverktøy som kan utvikles til å dekke ønsket behov i Bærum kommune.  
  • Blant sine utfordringer har de identifisert at det er utfordrende for de samarbeidende kommunene at det er varierende datakvalitet og at det ikke finnes en nasjonal standard for deling av data. Er det noen på denne ballen? 

Så hva med alle kommunene i ViV? Har de felles behov, – og kan de gå raskt videre i prosjektet sammen? Dette er hva som settes på agendaen over sommeren når kommunene møtes til en behovsavklarings workshop.  

Prosjektdeltakerne samlet.

Erfaringer | Stockholm stad. Off peak leveranser

For å bedre framkommelighet og få til effektive leveranser av livsmedel til skolkök har Stockholms stad sett på utfordringen med å flytte varemottak fra tradisjonelle tider mellom 08:00-14:00 til andre tider, såkalte off peak deliveries. 

  • Stockholm stad erfaringer fra off peak leveranser viser at det er mulig å øke nyttegraden på lastebilen, spare tid, optimalisere lager.  Det legger til rette for ubetjent levering- og hentested. En løsning som gjennom fleksibilitet muliggjør lavere utslipp av miljøgifter, mindre slitasje på vei og reduserte kostnader. 
  • Erfaringer viser samtidig at det er utfordringer knyttet til sikkerhet, tilgjengelighet med parkering og organisering, kostnader og infrastruktur.  
  • I Stockholm delte også leverandøren Menigo delte erfaringer fra hvordan de jobber med flytskjema, plukk og transport og ordinær og offpeak leveranser i tillegg til forskjellene på dagens flytskjema og flytskjema for offpeak leveranser. Både deres erfaringer og bedriftsbesøk hos Älskade stad med Ragn Sells ga svært nyttig innsikt i logistikk og drift rundt offpeak leveranser. 

I ZED prosjektet delte Stockholms stad sine erfaringer sist prosjektene var samlet. Dette har blant annet ført til at NAV tilrettelegger for og bygger off-peak rom i sine bygg over hele landet.  

Potensial for store miljøgevinster, kostnadsreduksjoner og økt tilfredshet blant brukere

Samarbeidet mellom kommuner, leverandører og transportører er avgjørende for å finne løsninger på utfordringene. Ved å engasjere hele verdikjeden kan en mer effektiv og bærekraftig logistikkbransje skapes.  Når løsningene i ZED prosjektene for utslippsfri varelevering er ferdig utviklet og klare for markedet, kan vi oppnå stor miljøgevinster, kostnadsreduksjoner og øker tilfredsheten blant brukere.  

Vi i LUP er veldig imponert over hvordan Innovasjonsprosjektene i ZED har manøvrert i de innovative anskaffelsesprosessene. At de har valgt å «ta noen skritt» tilbake i prosessen når det har vært riktig, at de involverer flere i sine prosess og at de holder entusiasmen og engasjementet oppe Les mer om de 3 innovative anskaffelsesprosessene i ZED   

Vi heier på prosjektene videre! 

Du kan lese alle presentasjonene fra erfaringsdelingen her:

Zero Emission Delivery 2.0 er en del av prosjektet «Circular and Climate Friendly Public Procurements» (CCFP), som søker å redusere klima- og miljøavtrykket fra den nordiske offentlige sektorens høye forbruk av produkter og tjenester. 

I prosjektet samarbeider de Nordiske hovedstedene i en felles prosess med mål om oppnå nullutslippslevering av varer, utvikle nordiske selskaper, finne grønnere og mer innovative løsninger, og sørge for økt samarbeid i offentlig sektor.