Off peak delivery

For å bedre framkommelighet og få til effektive leveranser av livsmedel til skolkök har Stockholms stad sett på utfordringen med å flytte varemottak fra tradisjonelle tider mellom 08:00-14:00 til andre tider, såkalte off peak deliveries.

Aktører

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Ida Laustsen

Ida Laustsen

Innovasjonspådriver skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no
900 45 216

Prosess

Prosjektorganisering og behovskartlegging høst 2023

Majoriteten av gods som leveres til kommunen skjer i tidsrommet 08:00-14:00. Leveranser på kveld og natt kan gi gevinster som mer effektiv varetransport, mindre trengsel og høyere sikkerhet for andre trafikanter.

Les mer

For å utnytte trafikksystemet bedre tester Stockholm kommune ut muligheten for å motta leveranser på kvelder og netter. Hvis Stockholm by utvider tidsrommet de kan motta varer fra det private næringslivet, kan det gjøre det mer lønnsomt for leverandørene som har invistert i el-lastebiler fordi el-lastebilen da kan brukes mer effektivt og i doble skift.

Pilot og uttesting - Q1 og Q2 2024

Stockholm by har gjennomført en innkjøp av mat til skoler, førskoler og sykehjem, hvor de i samarbeid med leverandøren, Menigo Foodservice AB, skal gjennomføre en pilot for å teste off peak delivery.

Les mer

Gjennom piloten vil man se på, teste og verifisere hvordan vareleveranser utenfor kontortider kan gjennomføres. Stockholm vil kartlegge transporteffektivitet, økonomi, leveringssikkerhet, kjøle- og varmekurve for mat og mulighet for å levere til eiendommer utenom kontortid. Prosjektet skal også se på gevinster for mottaker og leverandør.

Prosjektet skal også komme med forslag til hvordan Stockholms anskaffelser og rutiner kan tilpasses for å muliggjøre off peak leveranser i større skala.

Pilotprosjektet er begrenset til 10 skoler av ulik størrelse fra 600 måltider til 5000 måltider for å få en god referanse for hvordan piloten eventuelt kan skaleres til ordinær leveranse i 2025-2026.

Nordisk prosjekt: Zero emission delivery of goods

Les mer

Denne prosessen er en del av prosjektet Zero emission delivery of goods som er finansiert av Nordisk ministerråd. Mer informasjon her .