Sikkerhet, lås og beslag, NSD

Helse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen for nytt sykehus i Drammen (HSØ-NSD) skal anskaffe et prosjekterings- og fremdriftsverktøy for dører, lås og beslag til nytt sykehus i Drammen for de prosjekterende, byggherre og utførende i alle faser av prosjektet. Prosjekteringsmodulen skal ha full integrasjon mot prosjektets BIM modell for informasjonsregistering, informasjonsbearbeiding, informasjonsutveksling, dokumentasjon av prosessen og oversikt/kontroll. Fremdrifts- og rapporteringsmodul skal fungere om man er på byggeplass eller på kontor, skal kunne brukes på pc, nettbrett eller mobil og uavhengig av operativsystem på enheten man jobber på.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

Det er blitt gjennomført en grundig behovskartlegging gjennom konseptfasen og forprosjektfasen i prosjektet Nytt Sykehus i Drammen - se; http://innovativeanskaffelser.no/nytt-sykehus-i-drammen/

Dialog

Det ble gjennomført dialogkonferanse våren 2018 i forhold til byggnær teknologi. Da ble det blant annet anbefalt fra leverandørene å ha en gjennomgående sikkerhetsentreprise hvor dører, lås og beslag var inkludert. Prosjektet satt derfor opp en entrepriseplan med 5401 Sikkerhet, lås og beslag som en gjennomgående sikkehetsentreprise hvor lås og beslag er inkludert, mens dører ikke er inkludert. Prosjektet satte derfor opp en entrepriseplan med 5401 Sikkerhet, lås og beslag som en gjennomgående sikkehetsentreprise hvor lås og beslag er inkludert, mens dører ikke er inkludert. Det var derfor ønskelig med en dialog med markedet rundt denne entreprisen og de fordeler og ulemper det gir å sette sammen entreprisen på denne måten.

Konkurranse

I utgansspunktet hadde oppdragsgiver en intensjon om å benytte prosedyren konkurransepreget dialog. Men etter gjennomført dialogkonferanse med markedet fant man ut at det kun var en leverandør som kunne levere et produkt som tilfredsstiller det behovet man har for prosjektet, HSØ-NSD har derfor inngått kontrakt med Dørteknikk AS for levering av programvaren Microbulid med dens moduler. Intensjonskunngjøringen foretas i tråd med anskaffelsesforskriften §21-5 jfr. § 5-2 Unntak fra Del II 1. ledd punkt A «Oppdragsgiver bare kan inngå med en bestemt leverandør i markedet» og § 13-4.Vilkår for anskaffelser uten konkurranse, punkt b, 2. ledd «konkurransen er umulig av tekniske årsaker». Programvaren skal benyttes for prosjekteringsfasen og byggefasen av nytt sykehus i Drammen.

Kontraktsinngåelse

HSØ-NSD har derfor inngått kontrakt med Dørteknikk AS for levering av programvaren Microbulid med dens moduler.