Norsk produksjon av åndedrettsvern

Åndedrettsvern er utstyr som det på grunn av Covid-19 er mangel på i hele verden. Dette skyldes en spesiell situasjon i verdensmarkedet med enorm etterspørsel og problemer med produksjon, logistikk, stengte grenser og mindre kapasitet i lufttrafikken. Helsevesenet klarer i dag å dekke de umiddelbare behovene for åndedrettsvern, men for å sikre leveranser på noe lengre sikt, ønsker Sykehusinnkjøp å kartlegge muligheter for at norske bedrifter kan sette i gang en slik produksjon.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952

Resultater

Resultat
2,5 millioner masker leveres i 2021-22
Ny fabrikk etablert på Stord

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

Covid-19 pandemien har ført til mangel på smittevernutstyr i hele verden. Norske myndigheter ser derfor på ulike muligheter for å starte produksjon av slik utstyr i Norge.

Organisering av arbeidet

Sykehusinnkjøp vil på vegne av Helse Sørøst gjennomføre en hasteanskaffelse der man forsøker å få satt opp produksjon av åndedrettsvern i Norge. Sykehusinnkjøp samarbeider med SIVA, Innovasjon Norge og Leverandørutviklingsprogrammet om prosessen.

Prekvalifisering

Sykehusinnkjøp benytter Siva og katapult-sentrene for industriell vurdering og kvalitetssikring av potensielle leverandører. De gjør også en prekvalifisering av leverandører som blir invitert til å delta i konkurransen. Innovasjon Norge vil i neste omgang forestå en kommersiell vurdering av aktuelle bedrifter.

Konkurranse

I alt 8 miljø ble etter en grundig prekvalifisering valgt ut og invitert til å komme med et første tilbud. Basert på disse tilbudene valgte Sykehusinnkjøp å gå videre med de fire beste. Det ble deretter gjennomført bedriftsbesøk til disse. Videre ble det gjennomført forhandlinger.

Det er planlagt tildeling for denne anskaffelsen medio juni. Valgt leverandør vil tilbys en avtale med ramme for norsk produksjon på 2,5 millioner åndedrettsvern over en toårig avtaleperiode fra kontraktsignering.

Les mer

Sykehusinnkjøp har valgt konkurranse med forhandling uten forutgående veiledning som anskaffelsesprosedyre. Åtte miljø konkurrerer om kontrakten. Mer om den videre prosessen kan du lese hos Sykehusinnkjøp.

Vinner av konkurransen

Uniqon AS ble i juli 2020 tildelt kontrakten med å produsere åndedrettsvern. Uniqon AS starter opp produksjonslinje på Stord, og skal levere 2,5 millioner åndedrettsvern innen to år. Denne kontrakten bidrar til nye arbeidsplasser på Stord, og samtidig sikrer den produksjon av viktig smittevernutstyr i Norge.

Les mer

Mer om kontraktstildelingen finner du her.