Pågående anskaffelse

Sirkulær økonomi og ombruk av byggematerialer

Flere offentlige virksomheter har krav om å gjenbruke utstyr og resirkulere materialer, hvor målet er å minimere klimagassutslipp og ressursbruk. Offentlige virksomheter satser på ombruk og sirkulær økonomi, og ønsker derfor å diskutere hvordan vi får til denne omstillingen!

Prosess

Behovskartlegging

Omsorgsbygg Oslo KF og Undervisningsbygg Oslo KF har målsetning om økt materialgjenvinning, økt ombruk av bygningsmaterialer og at alle bygg som rehabiliteres eller rives skal kartlegge materialer og bygningsdeler for gjenbruk. For å nå disse målene ser de offentlige virksomhetene at man trenger et system eller en kommersiell arena for å håndtere registrering, innsamling, restaurering, videreforedling og videresalg for materialer i bygg i tillegg til å vurdere mulig gjenbruk i nye byggeprosjekter i regi av Oslo kommune og eventuelt salg til andre prosjekter.

Mobilisering av andre offentlige virksomheter

Omsorgsbygg Oslo KF, Undervisningsbygg Oslo KF og Leverandørutviklingsprogrammet så behovet for at flere offentlige virksomheter i hovedstadsregionen gikk sammen for å ha en dialog med markedet. Offentlige virksomheter i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold ble invitert med inn for å se på om det var interesse for å rigge en felles dialog med markedet, og mulig en felles prosess. Seks andre fremoverlente offentlige virksomheter ønsket å være med, og dette har nå vokst til å bli et regionalt prosjekt!

Dialog med markedet

Leverandører, forskningsmiljø, bedrifter og gründere ble invitert til dialogkonferanse om temaet 26.09.2018. Alle presentasjoner fra dialogkonferansen finner du til venstre på siden. I oktober vil alle de offentlige virksomhetene møtes og planlegge veien videre og diskutere om det er hensiktsmessig å anskaffe eller om man må ut i et utviklingsprosjekt, eller om det er andre måter å nå målet på.

Veien fremover og innovasjonssamarbeid

Det ble besluttet at de offentlige virksomhetene som stod bak dialogen, skulle fortsette å møtes jevnlig i nettverk organisert av Nasjonalt program for leverandørutvikling, i tillegg til å gjennomføre pilotprosjekter.

Les mer

I nettverksmøtene som er gjennomført i 2018 og 2019 har det vært fokus på erfaringsdeling, kompetanseheving og å forsøke å sette i gang pilotprosjekter. Det ble besluttet at både Undervisningsbygg Oslo KF og Asker kommune skulle søke Klimasatsmidler for 2019. Undervisningsbygg Oslo KF og Asker kommune fikk tildelt midler for å teste ut en markedsplass for ombruk av byggematerialer på henholdsvis 188 000kr og 375 000kr. Asker har også inngått et innovasjonssamarbeid med ZED (Zero Emission Developments AS), som utvikler den digitale plattformen GreenStock, som brukes for å holde oversikt over inventar i egne bygg, og rapportere om mulige besparelser (økonomisk, byggavfall og klimagassutslipp (CO2). 

På sidene til Miljødirektoratet kan du se alle prosjektene som har fått tildelt Klimasatsmidler.

Veileder for sirkulære anskaffelser

Difi har laget en veileder for sirkulære anskaffelser i juni 2019.

Les mer
Fellesinitiativet bestående av Undervisningsbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF, Fredrikstad kommune, Asker kommune, Nittedal kommune, Drammen kommune, AFK Eiendom FKF, Bellona, Difi og Nasjonalt program for leverandørutvikling ønsker dialog med markedet!

Det er målsetning om økt materialgjenvinning, økt ombruk av bygningsmaterialer og at alle bygg som rehabiliteres eller rives skal kartlegge materialer og bygningsdeler for gjenbruk. For å få til dette er det behov for å håndtere registrering, innsamling, restaurering, videreforedling og videresalg for materialer i bygg i tillegg til å vurdere mulig gjenbruk i nye byggeprosjekter i regi av offentlige virksomheter og eventuelt salg til andre prosjekter. Undervisningsbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF og Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterte med andre offentlige byggherrer rundt hovedstaden. Sammen med fremoverlente offentlige virksomheter som Fredrikstad kommune, Statsbygg, Asker kommune, Nittedal eiendom KF, Drammen kommune, AFK Eiendom FKF, DIFI og Bellona ønsker vi å utfordre bedrifter og leverandører til å komme med innspill for hvordan vi kan lage en kommersiell arena for dette. De offentlige byggherrene som står bak initiativet tenker langsiktig og robuste løsninger når de bygger. Både offentlige og private byggherrer vil være relevant aktør og kjøpere av slike sirkulære løsninger. Se utlysningen på DOFFIN her