Pågående anskaffelse

Digitale stasjonære og mobile trygghetsalarmer

Innovasjonsløft

Grenlandskommunenes innkjøpsenhet (GKI) og Skien kommune inviterer alle kommunene til Telemark, Vestfold og Kongsbergregionen til en fellesanskaffelse av digitale stasjonære og mobile trygghetsalarmer. Erfaringene viser at flere kommuner har behov på samme felt, og at det er smart å samarbeide om slike anskaffelser. Dette gjør at man får opp volumet på anskaffelsen. Anskaffelsen er i samsvar med anbefalinger fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet om å oppskalere bruk av digitale trygghetsalarmer. Gjennom å samarbeide på denne måten vil kommunene dele erfaringer, utforske ulike behov og sammen utfordre markedet på å få fram fremtidens løsninger.

Prosess

Behov

Skien kommune, har som deltager i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, deltatt i pilotprosjekter, verksteder og annet innbyggernært arbeid for å kartlegge og forstå innbyggernes reelle behov for digitale trygghetsalarmer.

Les mer

Det legges opp til å etablere kompetansegrupper på tvers av kommunene innen områdene hjemmetjeneste, IKT og serviceteknikere. Kompetansegruppene skal fokusere og ivareta behovene i sin tjeneste, men også bidra til en felles helhetsforståelse. Disse kompetansegruppene vil være en ressurs og involveres gjennom hele anskaffelsesprosessen.

Behovskartlegingsworkshop

"Den kjenner best skoen som har den på" er det et ordtak som sier. Det å kartlegge behovet til aktører som er direkte berørt av produktet eller tjenesten som skal anskaffes er essensielt for å få de "rette" fremtidsrettede løsningene. Aktører fra 13 kommuner i Telemark og Vestfold deltok 29.mai 2017 på workshopen - brukere, ansatte og pårørende som er involvert i bruken/tjenesten rundt digitale, stasjonære og mobile trygghetsalarmer. Resultatet av workshopen, sammen med erfaringer fra tilsvarende anskaffelser i andre kommuner, skal danne grunnlaget for å gå i dialog med markedet om alternative løsninger som kan dekke behovet.

Dialog

Dialogkonferansen 30.august var starten på dialogfasen med markedet. Det ble lagt opp til en kompetansedeling og erfaringsutveksling mellom leverandører og representanter fra de ulike fagområdene i de deltagende kommunene, som et grunnlag for dialog om de beste fremtidsrettede løsningene.

Les mer

Konferansen ble delt opp i tre bolker med ulik målsetting:

  • Første del av konferansen ble brukt til å beskrive kommunenes behov og utfordringer knyttet til digitale trygghetsløsninger.
  • I andre del ble det gitt mulighet for leverandører til å presentere sine produkter og idéer knyttet til digitale trygghetsalarmer på et leverandørtorg. Hensikten var at representanter fra de ulike fagområdene i kommunene skulle få innsikt i ulike produktene som allerede finnes i markedet og eventuelt få innspill og idéer til potensielle, innovative løsninger.
  • I tredje del ble det lagt opp til et verksted hvor ulike brukerreiser tilknyttet digitale trygghetsløsninger ble visualisert, og hvor alle kan komme med innspill og idéer til konkrete, kartlagte utfordringer i disse brukerreisene.

I etterkant av denne dialogkonferansen ble leverandørene invitert til å komme med skriftlige innspillsforslag og delta i en til en møter med kommunene.

Det deltok Målet var å få mest mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger som finnes i markedet. Løsningsforslagene skulle ta utgangspunkt i brukerreiser og utarbeidede caser som synliggjorde behovet kommunene hadde.

Informasjonen som kommunene fikk fra en-til-en-møtene ble benyttet som et grunnlag for å utforme konkurransegrunnlaget, og til å vurdere hvilke fremgangsmåter som er best egnet for å anskaffe den beste løsningen for å dekke det behovet innbyggerne har.

Dialog med fagmiljøer og kompetansebygging internt i de anskaffende kommunene

I etterkant av dialogen med markedet arrangerte Kompetansenettverket for velferdsteknologi i Telemark en erfaringsutvekslingsdag for alle kommunene i Telemark.
I tillegg inviterte Skien kommune til seminar med Thor Steffensen, prosjektleder og seniorrådgiver i E-helse-direktoratet som gir en status tekniske anbefalinger knyttet til velferdsteknologi, som vil ha innvirkning på fellesanskaffelsen av digitale, mobile trygghetsalarmer.