22 kommuner har landet kontrakt om fellesanskaffelse av digital trygghetsteknologi

av Cecilie Endresen

Skien kommune har nå underskrevet kontrakt med det britiske firmaet Doro Care om å levere nye, trygghetsteknologiske løsninger til hjemmet. Denne innovative fellesanskaffelsen involverer 22 kommuner og er stor i nasjonal målestokk. Skien kommune har vært vertskommune for denne anskaffelsen, i tett samarbeid med kommunene i Vestfold og Telemark og deres innkjøpsenheter. Anskaffelsen har en varighet på åtte år. Denne innovative fellesanskaffelsen synliggjør hvordan man, gjennom en grundig behovskartlegging, felles dialog med markedet og involverende samordnings-/kommunikasjonsarenaer kommunene imellom lykkes med å effektivisere, benytte kompetanse på tvers og få tilgang på de fremtidsrettede løsningene til det beste for brukerne.

Skien kommune har nå underskrevet kontrakt med det britiske firmaet Doro Care om å levere nye, trygghetsteknologiske løsninger til hjemmet. Denne innovative fellesanskaffelsen involverer 22 kommuner og er stor i nasjonal målestokk. Skien kommune har vært vertskommune for denne anskaffelsen, i tett samarbeid med kommunene i Vestfold og Telemark og deres innkjøpsenheter. Anskaffelsen har en varighet på åtte år. Denne innovative fellesanskaffelsen synliggjør hvordan man, gjennom en grundig behovskartlegging, felles dialog med markedet og involverende samordnings-/kommunikasjonsarenaer kommunene imellom lykkes med å effektivisere, benytte kompetanse på tvers og få tilgang på de fremtidsrettede løsningene til det beste for brukerne.

– Dette er en viktig dag for innbyggerne i kommunene i Vestfold og Telemark. Velferdsteknologien skal sørge for at eldre har det trygt og kan bo hjemme så lenge som mulig, sier kommunalsjef for helse og velferd i Skien, Erik Nordberg. Kommunalsjefen skrev under kontrakten sammen med Steve Smith, Vice President i Care Segment Doro.

Grundig forarbeid

Skien kommune, har som deltager i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, deltatt i pilotprosjekter, verksteder og annet innbyggernært arbeid for å kartlegge og forstå innbyggernes reelle behov for digitale trygghetsalarmer.

Aktører fra kommunene i Telemark og Vestfold deltok 29.mai 2017 i en behovsworkshop – brukere, ansatte og pårørende som er involvert i bruken/tjenesten rundt digitale, stasjonære og mobile trygghetsalarmer. Resultatet av workshopen, sammen med erfaringer fra tilsvarende anskaffelser i andre kommuner, dannet grunnlaget for å gå i dialog med markedet om alternative løsninger som kunne dekke behovet.

Dialogkonferansen 30.august 2017 var starten på dialogfasen med markedet. Det ble lagt opp til en kompetansedeling og erfaringsutveksling mellom leverandører og representanter fra de ulike fagområdene i de deltagende kommunene, både gjennom et leverandørtorg, i en workshop og skriftlig innspill med påfølgende én-møter med leverandørene.

I etterkant av dialogen med markedet arrangerte Kompetansenettverket for velferdsteknologi i Telemark en erfaringsutvekslingsdag for alle kommunene.
I tillegg inviterte Skien kommune til seminar med Thor Steffensen, prosjektleder og seniorrådgiver i E-helse-direktoratet som ga en status på tekniske anbefalinger knyttet til velferdsteknologi, som ville ha innvirkning på fellesanskaffelsen av digitale, mobile trygghetsalarmer.

Konkurranse med forhandling

Vårhalvåret 2018 ble konkurranse med forhandling kunngjort. Fem leverandører ble prekvalifisert og deltok i forhandlinger. Når avgjørelse falt i september 2018 om valg av Doro Care AS som leverandør var det på basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet, basert på følgende kriterier: Pris, Kvalitet – løsningens egenskaper og  Kvalitet – tjenestemessig egenskaper.

Behovsrettet funksjonell kartlegging utført sammen med innbygger, ansatte fra deltagende kommuner, innspill fra leverandør og kjennskap til markedet har gitt kommunene en stor produktportefølje av digital trygghetsteknologi: Digital, stasjonær trygghetsalarm, Mobil trygghetsalarm, Serviceteknikertjenester, Sensorteknologi, Integrasjon mot responssenterløsninger.

Videre vei – fokus på å hente ut gevinstene

For å få ut gevinstene av anskaffelsen når teknologien skal «rulles ut» utarbeider Skien kommune, i samarbeid med SINTEF, en implementeringsmodell for trygghetsteknologi.        12. – 13. september 2018 gjennomførte de et implementeringsseminar for alle de deltagende kommunene i anskaffelsen.

Vi i Leverandørutviklingsprogrammet ønsker lykke til med jobben ute i kommunene for å hente ut gevinstene av denne anskaffelsen!