Prehospital video i samhandling (PreViS2)

Videokommunikasjon tilrettelegger for bedre veiledning fra lege til ambulansepersonell. Pasienter avklares tidligere når leger får mulighet til å se og vurdere pasienter digitalt, og får raskere behandling, av paramedic eller annet helsepersonell på stedet. Helsepersonell få bistand til å gjøre bedre vurderinger i utfordrende eller uavklarte situasjoner. Slik kan video også bidra til å forhindre unødvendig transport av pasienter, som både gir bedre pasientopplevelser og en mer robust beredskap, samt klimagevinster.

For å muliggjøre bedre veiledning gjennom videokommunikasjon i ambulanser, er det behov for en helhetlig kommunikasjonsløsning som gir trygg og stabil drift.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Østlandet

kjersti.granaasen@lup.no
480 52 856

Om anskaffelsen

Prosess

Prosjektet PreViS

Siden 2019 har ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet over flere prosjekter testet ut mobilt hodekamera for å motta beslutningsstøtte fra legevakt eller spesialist ved sykehus.

Les mer

Satsingen har utviklet seg fra et enkelt privat-offentlig samarbeid til et omfattende samarbeidskonsortium med flere aktører fra både offentlig og frivillig sektor, næringsliv og akademia – på tvers av landegrenser.

En fastmontert videoløsning i ambulansen som overfører bilder fra flere vinkler, inkludert vitale data fra medisinsk utstyr, er også under utvikling og skal etter planen piloteres fra 2024.

De positive erfaringene gjorde at det første PreViS-prosjektet også vakte interesse hos kommuner og andre hjelpeinstanser.

Les mer om bakgrunnen for prosjektet PreViS på Sykehuset Innlandet sine sider.

PreViS2

PreViS2 har som mål å videreutvikle og implementere video som beslutningsstøtte, teste ut hvordan innovativ teknologi kan inngå i en helhetlig løsning, samt utvide bruksområdet for video i akuttkjeden til kommunale helsetjenester, andre nødetater og Forsvaret.

Les mer

Løsning for beslutningsstøtte skal utvikles sammen med både næringsliv og akademia, og utforske hvordan video som beslutningsstøtte kan tilrettelegge for bedre samhandling i en utvidet akuttkjede –  fra interkommunal samhandling mellom sykehjem og legevakt til samhandling i større hendelser som involverer både frivilligheten og Sivilforsvaret.

Prosjektet skal benytte seg av innovativ teknologi, utvide bruk til hele akuttkjeden, og etablere langsiktige FoUI-samarbeid. Prosjektet har en varighet på 3 år med planlagt oppstart 1. august 2023.

Prosjektet ledes av Sykehuset Innlandet i samarbeid med PICTA (Prehospital Innovationsarena) i Sverige.

Ambulansetjenesten i Innlandet, Lillehammer og Sel kommune, Lokalmedisinske senter i Nord-Gudbrandsdalen (NGLMS) og Valdres (VLMS)

Prosjektet finansieres av EU-programmet Interreg Sverige-Norge og Innlandet Fylkeskommune

Behov

Bruk av video som verktøy for beslutningsstøtte i prehospitale tjenester skal bidra til at pasienter avklares tidligere, og får bedre behandling, både raskere og potensielt nærmere der de er.

Les mer

Ved at leger får mulighet til å se og vurdere pasienter digitalt, kan helsepersonell på stedet, som paramedic eller hjemmesykepleier, få bistand til å gjøre bedre vurderinger i utfordrende eller uavklarte situasjoner. Slik kan video også bidra til å forhindre unødvendig transport av pasienter, som både gir bedre pasientopplevelser og en mer robust beredskap, samt klimagevinster.

Ved større hendelser kan også bruk av video gi involverte nødetater en mer helhetlig og felles situasjonsforståelse. Bruken i kommunikasjon forenkler samarbeidet og beslutningsstøtten på tvers. Det forventes derfor at en felles videoløsning bidrar til bedre samhandling og koordinering mellom nødetater, som igjen leder til økt behandlingskvalitet og en mer effektiv ressursbruk ved større akutte hendelser.

For å kunne utvikle en helhetsløsning trenger vi en trygg og stabil kommunikasjonsløsning, med 5G som standard, men med en nødløsning via for eksempel satellitt. Vi trenger videoløsninger med full HD kvalitet, toveis video og lyd, som kan fjernstyres, som er uavhengige og åpne for alle som skal gi beslutningsstøtte og som kan integreres til annet utstyr som for eksempel multimonitorer og ultralyd.

Markedsdialog

Dialogkonferanse ble gjennomført i slutten av april 2024 . Det inviteres til påfølgende dialogaktiviteter. "Les mer" for opptak og videre plan.

Les mer

Formålet med markedsdialog er å presentere utfordringene/behovet til PreViS2, og få kunnskap og innspill fra markedet om mulighetsrommet og hvilke innovative løsninger som kan dekke behovet vårt. Vi håper å få til samarbeid for videreutvikling, både i PreViS – prosjektet, men også imellom leverandører.

Se opptak av sendingen PreViS – LUP – Dialogkonferansen – 30.04.2024 (youtube.com) Vi beklager dårlig lyd og bilde innledningsvis i sendingen.

Videre markedsaktiviteter:

22. mai:  Frist for å registrere seg som interessent i konsortier

14. juni kl 15.00:  Frist for Innspillsnotat om hvordan løse behovene PreViS2 adresserer

17. og 18. juni:  1-til-1 møter

Innspillsnotat og påmelding til 1-til-1 møter gjøres til Marie Sigstad Lande, marie@helseinn.no, HelseINN.

 

Matchmaking, skriftlige innspill og en-til-en møter

Alle interesserte har anledning til å delta på dialogkonferansen og gi skriftlig innspill og melde seg på én-til-én-møtene. Deltagelse ved dialogkonferanse og/eller én-til-én-møter er ikke en forutsetning for å kunne delta i en eventuell kommende anbudskonkurranse.

Les mer

Se mer om: Matchmaking, skriftlige innspill og en-til-en møter

Datoer å være oppmerksom på:

22. mai:  Frist for å registrere seg som interessent i konsortier

14. juni kl 15.00:  Frist for Innspillsnotat om hvordan løse behovene PreViS2 adresserer

17. og 18. juni:  1-til-1 møter

Innspillsnotat og påmelding til 1-til-1 møter gjøres til Marie Sigstad Lande, marie@helseinn.no, Helseinn.