Sunnaas sykehus – innovasjon satt i system

av Riche Vestby

Sunnaas sykehus ligger i tet når det gjelder å sette innovasjon på dagsorden. Ved å bruke innovative anskaffelser som en del av en større strategisk og systematisk tilnærming til innovasjon, har de skapt gode resultater.

Fra kontraktsignering for innovasjonspartnerskapet MAP. Representanter fra Sunnaas sykehus, Sykehuspartner, Diffia og LUP. Foto: Sunnaas sykehus

I LUP kommer vi gjerne tett på offentlige virksomheter som støttespiller i arbeide med innovative anskaffelser. Sunnaas sykehus HF er en av virksomhetene vi har hatt mulighet til å bli kjent med, og vi lar oss imponere av tilnærmingen virksomheten har i sin søken etter nye og bærekraftige løsninger. Løsninger som kommer både pasienter, helsepersonell og samfunnet til gode.

Langtidsplan for innovasjon 

Sunnaas har i flere år hatt en egen langtidsplan for innovasjon. Gjennom denne er utvikling av god innovasjonskultur topplederforankret, og ledere i sykehuset måles på innovasjon. Gjennom planen har man lagt til rette for at man kan ivareta nye ideer og ulike former for samarbeid med eksterne aktører på en systematisk og profesjonell måte. Det skaper forutsigbarhet både internt og for aktører som samarbeider med sykehuset. Og samarbeidsflaten er bred – på Sunnaas møter akademia, studenter, andre helseforetak, kommuner og leverandører en åpen og inkluderende arbeidsform. Tett samarbeid med leverandører gjennom mulighetene som finnes i innovative anskaffelser er en del av dette bildet.

To pågående innovasjonspartnerskap 

Den fremoverlente og nysgjerrige tilnærmingen sykehuset har, har blant annet resultert i to spennende innovasjonspartnerskap. Fortsett å bli bedre, er i skrivende stund i testfase. Sammen med Indre Østfold kommune og leverandøren Dignio tester man nå plattformen Dignio Prevent, hvor ansatte i Indre Østfold kommune og i sykehuset sammen legger inn avtaler og oppgaver for pasientens utskrivningsfase. Pasient og pårørende kan via mobilappen MyDignio både se og utføre tillagte oppgaver samt legge til egne. Troen er stor på at et felles verktøy gir god oversikt for alle involverte. Målet er at pasienten har aktiv rolle i den videre rehabiliteringsprosessen som fortsetter hjemme slik at man kan fortsette å bli bedre også etter endt sykehusopphold. Samarbeidet mellom sykehus og kommune er et godt eksempel på en løsning som forsøker å løse utfordringer knyttet til overganger mellom ulike aktører og forvaltningsnivå i helsetjenesten.  

MAP, Mål og Aktiviteter med Pasienten i sentrum, er det andre pågående innovasjonspartnerskapet. Her har man nylig inngått kontrakt med Diffia. Sammen skal de utvikle en digital løsning som både skal effektivisere den kliniske arbeidsflyten for helsepersonell, og gi pasienten et betydelig større eierskap til eget behandlingsforløp. I dette prosjektet samarbeider man også med Nesodden kommune og Høgskolen i Østfold. Videre er Sykehuspartner en viktig samarbeidspartner i begge de to prosjektene da de berører IKT infrastruktur som Sykehuspartner drifter på vegne av samtlige helseforetak i Helse Sør-Øst.  

Aldri redde for å prøve nye samarbeidsformer 

Lista over andre innovasjonsprosjekter er også lang og imponerende. Sunnaas har benyttet seg av muligheter knyttet til StartOff, bruk av innovasjonskontrakter og hackaton for studenter. I tillegg har de også utviklet et spennende tilbud til leverandørene – Testbed SunnaasLeverandører etterspør muligheter for å samarbeide med helsetjenestene om ulike løsninger. For å imøtekomme dette behovet har Sunnaas etablert en egen møteplass for gründere og bedrifter som ønsker å validere, prøve ut og /eller realisere ideer i samarbeid med sykehuset. Dette tilbudet er svært populært. Det hører med til historien at leverandører framsnakker Sunnaas og ofte peker på dem når vi spør dem om hvilke offentlige virksomheter de har gode erfaringer fra å samarbeide med.  

Suksessfaktorer oppsummert 

Hva gjøres riktig på Sunnaas? 

  • En ambisiøs ledelse som kan og vil, og som setter innovasjon i system. 
  • Et arbeid som er tuftet på bred involvering av ansatte og pasienter, og en tydelig erkjennelse i at løsninger best skapes i samarbeid med andre.  
  • En bred forankret forståelse for at leverandørene er en del av løsningen og at målrettet bruk av innovative anskaffelser er etablert praksis i virksomheten 

Sunnaas sykehus har mange bein å stå på i sitt innovasjonsarbeid både som krevende kunde og som døråpner for innovative bedrifter. Vi trenger flere med denne typen tilnærming om vi skal lykkes med å bygge helsenæring i Norge.