Løsninger for ombruk og materialgjenvinning av returtrevirke

Renovasjon i Grenland IKS (RiG) ønsker å få innspill på ombruks- og materialgjenvinningsløsninger, eksisterende eller under planlegging, og hva som kreves for å realisere de ulike løsningene. Målet er å anskaffe ombruks- og materialgjenvinningsløsninger som kan bidra til realisering av RiG's miljømål.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Prosess

Behov

Dialog

Renovasjon i Grenland IKS (RiG) utlyser våren 2019 en konkurranse om henting, transport og sluttbehandling av returtrevirke. Som ledd i anskaffelsesarbeidet, inviterer de til dialogkonferanse for å øke sin innsikt i ombruks- og materialgjenvinningsløsninger og hva som kreves for å realisere de ulike løsningene.

Les mer

Formålet med dialogkonferansen er på den ene siden å formidle RiGs mål og ambisjoner til markedet. På den andre siden ønsker RiG å lære mest mulig om ombruks- og materialgjenvinningsløsninger – eksisterende eller under planlegging, som kan bidra til realisering av deres miljømål. I tillegg vil de gjerne vite mer om hva ulike aktører mener skal til for å få til nødvendige markedsendringer for økt ombruk og materialgjenvinning. Hva er mulighetene og hva er eventuelt barrierene som vi sammen kan jobbe videre for å redusere eller fjerne.
RiG vil også gjøre rede for den planlagte anskaffelsen og presentere et første forslag til konkurransegrunnlag som vi ønsker markedsaktørenes tilbakemeldinger på.
Målgruppen for konferansen er leverandører som tilbyr, eller ønsker å tilby, løsninger for returtrevirke, produsenter av produkter der returtrevirke inngår som innsatsfaktor og andre offentlige og private aktører som har kunnskap eller interesse av å lære mer om hvilke løsninger som finnes eller bør utvikles for at vi skal få sirkulære løsninger.
De som ønsker det vil få mulighet til en-til-en-møte med Renovasjon i Grenland i etterkant av dialogkonferansen der løsninger kan presenteres.

Konkurranse

RiG kunngjorde en åpen anbudskonkurranse 5.mai 2019. Konkurransen hadde 2 delentrepriser; blanda returtrevirke og impregnert returtrevirke. De mottok 4 tilbud med tilnærmet 100 % materialgjenvinning av blandet returtrevirke. Materialgjenvinningsløsningene i tilbudene var omtrent like (sponplateproduksjon, der platene i stor grad skulle brukes til møbelproduksjon). Pris og klimagassutslipp fra transport var det som til slutt avgjorde konkurransen. Vinner av konkurransen var Geminor. I delentreprisen for impregnert returtrevirke fikk de 5 tilbud med 100 % energigjenvinning av impregnert returtrevirke. I denne konkurransen var det også klimagassutslipp fra transport og energieffektivitetsgraden på energigjenvinningsanleggene som gjorde mest utslag i evalueringen. Energigjenvinningsanlegget de skal bruke er effektivt og transporten skal foregå med Euro 6-kjøretøy på HVO. NG fikk tildelt denne kontrakten.

Les mer

Minimumskravet til tjenesten var at leverandøren måtte oppfylle minstekrav til:
– materialgjenvinning av blanda returtrevirke på 60 %
– energigjenvinning på 80 % ved forbrenning av blanda returtrevirke
– Euro 6-standard for alle kjøretøy som benyttes til landtransport for å gjennomføre oppdraget

Geminor, vinneren av konkurransen for blanda returtrevirke, skal benytte et lokalt forbehandlingsanlegg der avfallet skal kontrolleres, sorteres, kvernes og mellomlagres før det transporteres til utskipingshavn. Lokal transport skal hovedsakelig gjennomføres ved bruk av biogass. Kverna flis transporteres i bulk med båt fra Grenland havn til materialgjenvinningsanlegg i Riga. Metall som sorteres ut som del av forbehandlingen går til materialgjenvinning og annet feilsortert avfall går i hovedsak til forbrenning med energigjenvinning.

Se artikkel: https://www.byggfakta.no/vant-norges-forste-kontrakt-med-krav-til-materialgjenvinning-154138/nyhet.html.