Rig – renovasjon i Grenland

Renovasjon i Grenland er navnet de fire grenlandskommunene har gitt renovasjonssamarbeidet.
Renovasjon i Grenland IKS (RiG) skal ivareta eierkommunenes behov knyttet til bestilling og forvaltning av renovasjonstjenester til husholdninger, hytter og kommunale virksomheter. RiG skal bidra til en kostnads- og miljøeffektiv drift av renovasjonsordningene. Rig håndterer avfallet til ca 106 000 innbyggere.

Kommunene har samarbeidet om renovasjonsordningene siden høsten 1990, men det interkommunale selskapet Renovasjon i Grenland IKS ble stiftet 20. mars 2014. Eierandelene i selskapet fordeler seg slik:
Skien: 50,31 %
Porsgrunn: 33,85 %
Bamble: 13,51 %
Siljan: 2,33
Mer om RIG: https://rig.no/

 

Relaterte anskaffelser (2)

Løsninger for behandling og anvendelse av avløpsslam

Målet for ny slambehandlingsløsning på overordnet nivå er høyest mulig miljø- og klimanytte. Mer konkret bør ny behandlingsløsning ivareta så mye som mulig av kloakkslammets energi- og næringsinnhold, og behandling og transport av slammet bør skje med lavest mulig CO2-avtrykk.

Løsninger for ombruk og materialgjenvinning av returtrevirke

Renovasjon i Grenland IKS (RiG) ønsker å få innspill på ombruks- og materialgjenvinningsløsninger, eksisterende eller under planlegging, og hva som kreves for å realisere de ulike løsningene. Målet er å anskaffe ombruks- og materialgjenvinningsløsninger som kan bidra til realisering av…