Innovasjonspartnerskap: Staut- kjøretøysperre til å stole på

Vårt nordiske klima er utfordrende for bevegelige kjøretøysperrer. Slitasje i form av salting, brøyting, erosjon, store temperatursvingninger, dårlig drenering og vanninntrengning øker behovet for service og hyppig utskifting av sperretrinn. I en bysituasjon hvor kontinuerlig drift er høyt prioritert er det utfordrende.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670
Marius Botten

Marius Botten

Prosjektleder

marius.botten@statsbygg.no
98885362
Johan Englund

Johan Englund

Fagdirektør

Johan.Englund@dfo.no
938 24 553

Resultater

Målsetting
Økt levetid, enklere drift og vedlikehold

Prosess

Prosjektoppstart

Etablering av prosjektgruppe med representanter fra innkjøp og behovseier(e)

Kartlegge behov

Vurdere om behovet er godt nok kartlagt som det er eller om det bør gjøres en mer omfattende behovskartlegging

Dialog med markedet

Gjennom markedsdialogen før utlysning av innovasjonspartnerskapet ønsket Statsbygg mer innsikt i hvilke nye løsninger leverandørene jobbet med , og interessen for å utvikle en løsning på behovene slik Statsbygg beskriver dem. Man ønsket også å kartlegge om det allerede finnes anskaffelsesklare løsninger i markedet. Løsninger som allerede finnes i markedet kan ikke omfattes av innovasjonspartnerskapet ettersom prosedyren stiller krav til innovasjon, men kan imidlertid inngå som komponenter i en helhetlig og ny løsning.

Les mer

Prosedyren innovasjonspartnerskap kan bare benyttes dersom oppdragsgiverens behov ikke kan dekkes av løsninger som er tilgjengelige i markedet, og at det derfor er behov for en helt ny eller betydelig forbedret løsning sammenlignet med det som finnes tilgjengelig på markedet. Eksisterende løsninger kan inngå som komponenter i løsningen, men den vesentlige leveransen i innovasjonspartnerskapet må være innføring av en ny eller betydelig forbedret vare, tjeneste eller prosess, inkludert produksjons-, bygge- eller anleggsprosesser, en ny markedsføringsmetode eller en ny organisasjonsmetode innen forretningspraksis, arbeidsplassorganisering eller eksterne relasjoner.

Lage konkurransegrunnlag

Arbeidet med konkurransegrunnlaget omfatter konkurransemalen, behovsbeskrivelsen og kontrakten som omfatter utviklingsløpet og kjøpsopsjonen

Pre-kvalifisering av leverandører eller konsortier (søkergrupper)

I et innovasjonspartnerskap må leverandørene som skal levere forslag gjennom en kvalifiseringsrunde

Les mer

Vurdere innsendte forslag

Kvalifiserte leverandører (oppdragsgiver kan begrense dette antallet) får levere løsningsforslag. På dette punktet likner innovasjonspartnerskap på prosedyren for konkurranse med forhandlinger.

Inngåelse av innovasjonspartnerskap

Etter forhandlingene er avsluttet vurderes de endelige tilbudene og det kan inngås ett eller flere innovasjonspartnerskap. Dersom det inngås flere innovasjonspartnerskap er leverandørene i en situasjon der de utvikler løsninger som enten konkurrerer eller som supplerer hverandre.

Konseptutvikling, prototyping og testing

Leverandører som har inngått innovasjonspartnerskap skal så gjennom iterative prosesser for utvikling, prototyping og testing

Kjøpsopsjon

Etter at løsningen er testet har oppdragsgiver en opsjon på kjøp dersom man er fornøyd med resultatene og løsningen er anskaffelsesklar. I noen tilfeller trenger leverandøren mer tid til kommersialisering (få løsningen anskaffelsesklar) enn det opsjonstiden åpner. I slike tilfeller kan løsningen kjøpes på et senere tidspunkt, men da i en ny anskaffelsesprosess og i konkurranse med eventuelt andre løsninger som mener de kan levere på oppdragsgiverens behov.

Om anskaffelsen

Byggingen av det nye Regjeringskvartalet vil strekke seg over hele 2020-tallet. Det er ønskelig at prosjektet skal være en pådriver for innovasjon og utvikling for norske leverandører. Etter planen innebærer prosjektet at tre store bygninger rives, tre bygninger rehabiliteres og at det bygges fem nye bygninger fordelt på tre byggetrinn. Alle departementene, med unntak av Forsvarsdepartementet, skal holde til i det nye kvartalet.

Rundt departementsbygningene skal det etableres perimetersikring med et ytre og et indre perimeter. Det vil være behov for driftssikre, bevegelige kjøretøysperrer som skal sikre funksjonene i Regjeringskvartalet og for å regulere trafikk inn og ut av området. Kjøretøysperrene skal i tillegg fungere godt for alle som bruker byrommene i og rundt regjeringskvartalet, inkludert varetransport, gående og syklende. Det er et uttalt mål at det nye Regjeringskvartalet skal fremstå åpent og inviterende.

Det er kartlagt en rekke utfordringer knyttet til dynamiske kjøretøysperrer i nordisk klima, da disse blir eksponert for stor slitasje og har tilsvarende stort behov for service og utskifting. I allerede monterte løsninger har man erfart at slitasje i form av salting, brøyting, erosjon, store temperatursvingninger, dårlig drenering og vanninntrengning i denne sammenheng spiller en betydelig rolle. Resultatet er et behov for service og hyppig utskifting av kjøretøysperrer.

Vedlikehold og utskifting av kjøretøysperre er også utfordrende i en bysituasjon hvor kontinuerlig drift er høyt prioritert. Dagens løsninger av kjøretøysperrer krever i stor grad hyppig vedlikehold på stedet, noe som medfører stenging av gater og andre tiltak som påvirker byen negativt og forsinker prosessene rundt logistikk og annen trafikal flyt. Derfor er altså ikke kun utfordringene for eier av installasjonene knyttet til drift, økonomi og miljø, men også indirekte samfunnsmessige konsekvenser for drift av byer.

Statsbygg mener at det bør ligge muligheter i å finne nye løsninger som kan ivareta samme krav til sikkerhet og funksjon, men på en måte som bidrar til enklere drifts og vedlikeholdsløsninger enn de man kjenner i dag.

Lenke til skjema for match making

Her kan du se et opptak fra dialogkonferansen om kjøretøysperrer som ble gjennomført i 2020.