Dypdykk i innovative anskaffelser i EU

av Bjørnar Grønhaug

Det ble fullt hus i Norway House da LUP arrangerte seminar i Brussel for å ta et dypdykk i innovative anskaffelser i EU. Møtet var et samarbeid mellom LUP og Norges delegasjon til EU, samt våre eiere NHO, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og KS sine brusselkontor.

I løpet av et to dagers arrangement ble det satt fokus på behovet for økt kunnskap om strategisk bruk av innovative anskaffelser i EU, Norge og Norden, smidig implementering, styrking av strategier og kultur, samt større vekt på skalering i rollen til å forme et mer robust og innovativt Europa.

Norge blir anerkjent for dyktighet på dette området, og samarbeid på tvers av Norden og Europa kan utvide markedet for leverandører og skape eksportmuligheter.

Flere prosjekter peker på muligheter for eksport av løsninger i Europa og bidrar til kontinentets innovasjonslandskap, eksempelvis NIELS-prosjektet som viser potensialet for positive miljøeffekter og samtidig gir innsikt i nordiske samarbeidsinitiativer.

Arrangementet samlet et knippe sentrale aktører i tillegg til LUP; fra EU bl.a. Kommisjonen og det kommende belgiske formannskapet og fra Norge KS, NTNU og innovasjonspartnerskapet Sømløse velferdsteknologitjenester. Her deltok både behovs- og leverandørsiden – Agderkommunene og Tellu. Dersom en finner gode løsninger for behandling og oppfølging av hjemmeboende pasienter i distriktene og på institusjoner, har dette også et stort overføringspotensiale til andre land i Europa.

Kunnskap er avgjørende

András Inotai, Enhetssjef for innovasjonspolitikk og tilgang til finans, DG RTD (Forskning og innovasjon) i EU-kommisjonen, poengterte at innovative anskaffelser er komplekse, og kunnskap er avgjørende for å oppnå resultater. Tiden investert i tidligfasen og førfasen ble vurdert som avgjørende for suksess i senere faser, og skalering og spredning av løsninger ble fremhevet som nøkkelfaktorer.

Inotai sa videre at det vi sannsynligvis vil se på EU-nivå nå, etter Europaparlamentetsvalget og ny Kommisjonen neste år, er et veldig sterkere fokus på  konkurranseevne, og alle tiltakene som EU må ta for å bedre denne . Innovasjon og offentlige anskaffelser vil være viktig i den diskusjonen.. Uansett er det viktigste skalering av løsningene og at leverandørene utvikler løsninger som fungerer, at de kan vise at de fungerer og får mulighet til å skalere dem også internasjonalt.

András Inotai, Enhetssjef for innovasjonspolitikk og tilgang til finans, DG RTD (Forskning og innovasjon) i EU-kommisjonen holdt et innlegg under arrangementet. Foto: Charlotte Backer, Norges delegasjon til EU.

Felles utfordringer

Det kommende belgiske formannskapet i EUY vil ha fokus bl.a. på innovative offentlige anskaffelser og vil også ha et større arrangement om dette sammen med Kommisjonen i mars. Veerle Lories, prosjektleder i departementet for Økonomi, vitenskap og innovasjon (EWI) delte utfordringene som Belgia står overfor, som parallelt med Norge, inkluderer målinger, kunnskap, implementering og behov for å styrke strategier og kultur for innovative anskaffelser.

Programme for innovation procurement (PIP) i Flandern, den flamske delen av Belgia som årlig anskaffer for tilsvarende 300 milliarder kroner, har mange av de samme oppgavene som LUP. Vi står i stor grad ovenfor mange av de samme utfordringene, og vil ha stort utbytte av fortsatt erfaringsutveksling

Ann-Helen Moum, digitaliseringssjef i Kristiansand kommune, og Ståle Moe, CEO i Tellu, delte sine erfaringer fra Innovasjonspartnerskapet i Agder og hvordan de jobber sammen om å utvikle digitale løsninger for helsevesenet. Det tette samarbeidet mellom leverandør (Tellu) og innkjøper/behovseier (Agder) gjennom et innovasjons partnerskap gir en unik mulighet til det tette samarbeidet med fortløpende uttesting og justering mulig – som gir resultater. Det var stor interesse rundt dette prosjektet. Både hvordan samarbeidet mellom kommunen og leverandøren fungerer, og løsningen i seg selv.

Gode samtaler under LUPs arrangement i Norway House. Her er det Anne Romsaas fra KS i samtale med András Inotai fra EU-kommisjonen, Ståle Moe fra Tellu og Massimo Busoli fra NTNU og moderator Ingebjørg Harto fra LUP. Foto: Charlotte Backer, Norges delegasjon til EU.

Nødvendig med samarbeid for å lykkes

Flere av dagens foredragsholdere understreket viktigheten av samarbeid, forskning og innovasjon for å få til den storstilte grønne omstillingen som er kritisk for å nå bærekraftsmålene for både EU og Norge og fremholdt at EU er nøkkelen for at Norge skal lykkes med grønn omstilling og nå klimaambisjonene. Europa er det viktigste markedet for både norske leverandører og innkjøpere, og EU gir grunnlaget for vårt eget regelverk. Tilstedeværelse og deltagelse i EUs prosesser er derfor essensielt.

Norske aktører i Brussel, inkludert representanter fra NHO og NTNU, jobber aktivt for å fremme norske interesser og perspektiver i EU. Mobilisering og utvikling av hjemmemarkedet er på dagsordenen, spesielt med fokus på områder som e-helse, AI og forskning.

Inspirasjon og konkrete ideer

Ut over dette fikk man innsikt i utfordringer og muligheter knyttet til innovative offentlige anskaffelser. Vi bet oss blant annet merke i at de i New European Innovation Agenda (NEIA) jobber med å fremheve suksesshistoriene for å stimulere replika, som igjen fører til økt skalering av løsninger og bedre eksporteringsmuligheter for leverandøren.

Eventet ga inspirasjon og konkrete ideer for å styrke norske løsninger og leverandører i et internasjonalt perspektiv, og synliggjorde hvordan vi fra norsk side er godt posisjonert på dette området.

Du kan se og laste ned presentasjonene som ble holdt under studieturen vår her:

Strategic Public Procurement to drive European Resilience, Innovation and Growth

Program for Innovation Procurement and LUP