Atrå ungdomsskole med flerbrukshus

Tinn kommune skal bygge ny ungdomsskole med tilhørende flerbrukshus.
Det er ønskelig at den nye ungdomsskolen kobles direkte inntil dagens barneskole og også tilpasses funksjoner i SFO, slik at skoleanlegget fremstår som en integrert 1-10 skole.
I tillegg skal dagens samfunnshus beholdes eller erstattes, og det evt. nybygget - flerbrukshuset - skal utformes slik at det ivaretar dagens funksjoner for samfunnshuset i tillegg til kulturskole og bibliotek.
Tinn kommune har miljøambisjoner om et bærekraftig bygg med fokus på smarte energiløsninger og klimavennlige materialer.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Prosess

Kartlegging og analyse

Det er gjennomført en grundig behovskartlegging med involverte brukergrupper. I tillegg er det gjennomført en mulighetsstudie.
Formålet med mulighetsstudiet var å vurdere mulig plassering, innhold og omfang av et nytt ungdomsskolebygg sammen med samfunnshuset i Atrå innenfor vedtatt økonomisk ramme.

Les mer

På arbeidsmøte i Atrå 13.11.2017 ble det av arkitekt i WSP gjennomgått 3 ulike forslag til løsning, hvor alle innebar at man river samfunnshuset og kobler seg på eksisterende barneskole fra vest. Disse forslagene ble utarbeidet før endringer i totalrammen for prosjektet i økonomiplanen. Det ble derfor enighet om å gjøre en nærmere utredning med en reduksjon av arealrammen tilpasset nytt vedtak. Konsekvensen er at man kun kan ivareta minimumsløsninger for skole og samfunnshus, og disse er beskrevet videre med følgende alternativer:

Alternativ 1: Minimumsløsningen, eksisterende samfunnshus beholdes, ny minimumsløsning skole

Alternativ 2: Nybyggsløsningen, nytt samfunnshus og minimumsløsning skole Se for øvrig vedlagt rapport: «Atrå skole – mulighetsstudie»

Dialog

Dialogen med leverandørene er et ledd i arbeidet med å skaffe seg mer kunnskap om løsninger for å oppnå den skolen Tinn kommune ønsker seg innenfor vedtatt økonomisk ramme. Det er ønskelig å innhente mer kunnskap for å sikre at prosjektet i Tinn blir et mest mulig framtidsrettet, bærekraftig og driftsøkonomisk bygg. Dialogfasen består av dialogkonferanse 12.april 2018 hvor leverandørene får presentert prosjektet og har mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill til prosjektet og videre prosess. På bakgrunn av denne åpne dialogkonferansen inviteres leverandørene i etterkant til å komme med skriftlig innspill (frist 17.april 2018) som det vil være mulig å presentere for kommunen i en til en - møter 20. april 2018.

Les mer

Kommunen ønsker innspill til mulige løsninger og tenkemåter når det gjelder: • Fremtidsrettede tekniske løsninger for alle tekniske anlegg i bygget. Stikkord: optimalt inneklima, lave driftskostnader, muligheter. • Valg av alternativ 1 eller 2 – ref. mulighetsstudie – se vedlegg • Materialbruk med lavt klimagassutslipp. • Konkurranseform – pris og design med forhandling Se for øvrig vedlagt innspillsnotat og referat fra dialogkonferansen. Informasjonen fra dialogkonferansen, skriftlig innspill og en til en-møtene ble benyttet til utforming av konkurransegrunnlaget.

Konkurranse

Konkurransen ble gjennomført som en konkurranse med forhandling. Formålet med konkurransen var å inngå kontrakt med totalentreprenør for riving av eksisterende bygg, samt prosjektering og bygging av ny skole og flerbrukshus. Det ble valgt samspill til totalentreprise som gjennomføringsmodell for prosjektet. Prosjektet ble gjennomført i to faser der fase 1 var en utviklingsfase med kontrakt basert på NS 8401 og fase 2 er gjennomføringsfasen der kontrakten vil være basert på NS 8407.

Les mer

Kommunen hadde inngått kontrakt med LINK Arkitektur som arkitekt og landskapsarkitekt. Kontrakten med LINK Arkitektur var basert på NS 8401 og ble tiltransportert totalentreprenøren. Nærmere beskrivelse av gjennomføringsmodell og kontraktsvilkår følger av konkurransegrunnlagets del 2.

Kontraktinngåelse

Det ble,inngått kontrakt om totalentreprise med entreprenør A til Å AS.