Bedre inneklima i eksisterende bygg

Bergen kommune og Undervisningsbygg Oslo KF forvalter til sammen over 2 millioner kvm bygningsmasse. I denne innovative anskaffelsen søkte de løsninger som effektiviserer oppgradering av ventilasjon i eksisterende bygg. De utfordret markedet på en ny løsning som ville redusere behov for bygningsmessige inngrep, som kan installeres mens bygning er i bruk, og som reduserer byggetiden.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754

Resultater

Sparer
kr 12 millioner
på hver skole som benytter løsninger som gjør at man unngår leie og bussing til midlertidige lokaler
Effekt
kr 21–26 milliarder
potensiell besparelse for samfunnet dersom alle skoler med oppgraderingsbehov bruker tilsvarende løsning
Utslippsreduksjon på inntil
85% av CO2-utslippene
i vedlikeholdsperioden ved unngått bussing av elever til midlertidige lokaler
Miljøgevinster
lavere støynivå og stabil innetemperatur
har positiv innvirkning på læringsmiljøet og de ansattes arbeidshverdag

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

Samtlige av de 177 skolene/750 bygningene som Undervisningsbygg Oslo KF har ansvaret for å utvikle, drifte og forvalte, skal i løpet av en 10 års–periode være oppgradert med hensyn til innemiljø. Det samme gjelder de 98 skolene som Etat for utbygging i Bergen kommune har ansvaret for.

Ettersom de sto overfor samme utfordringer omtrent på samme tid, gikk de to etatene i samarbeid i den videre prosessen – under ledelse av en felles prosjektleder.

Planlegge og organisere

Partnerne søkte løsninger som kunne effektivisere oppgradering av ventilasjon i eksisterende bygg.

Les mer

I samarbeid med bransjen siktet man seg mot å frembringe nye og bedre løsninger for luftbehandlingsanlegg og luftdistribusjon i skoler, barnehager og sykehjem. Løsningene skulle være i samsvar med nye teknologiske muligheter (VAV og DCV – Demand Controlled Ventilation) og de forutsetninger som ligger til grunn i bygg med passivhusegenskaper.

I stedet for å benytte seg av dagens løsninger ville de utfordre leverandørmarkedet til å komme opp med de riktig gode, fremtidsrettede løsningene. De to siktet seg inn på å gjennomføre en innovativ prosess, og på den måten dra nytte av markedets kompetanse.

Det var en forutsetning at installasjonen skulle foregå mens skolene var i full drift.

Dialog med markedet

Et samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling ble etablert. Det ble invitert til dialogkonferanse for aktuelle leverandører 21. mai 2014.

Les mer

I etterkant av konferansen ble leverandørene invitert til å komme med innspill. På grunnlag av innkomne innspill kunne de leverandørene som var interessert i det, få en-til-en-møte med oppdragsgiverne for å utdype sine innspill under «fire øyne». Innspillene skulle tas i betraktning ved utforming av kravspesifikasjon og valg av konkurranseform.

Det var ikke forbeholdt de fremmøtte å delta i utviklingen av nye produkter eller løsninger.

Målet med dialogkonferansen var å diskutere ventilasjonsløsninger som kunne være rimeligere både i anskaffelse og drift enn dagens løsninger, og som samtidig ivaretok krav til levetid, driftssikkerhet og arbeidsmiljø/inneklima.

Nær 20 representanter for om lag et dusin leverandører i ventilasjonsbransjen deltok på konferansen.

Gjennomføre konkurranse

Etter dialogkonferansen ble markedet invitert til en innovasjonskonkurranse hvor formålet var å utvikle og levere forslag til løsninger på behovene og utfordringene som ble presentert på konferansen.

Les mer

I første omgang var siktemålet å få til innovative løsninger som kunne utvikles til prototyper, deretter eventuelt gjennomføre tradisjonelle anskaffelser. Målet var å få best mulig kunnskap om mulighetene og alternative løsninger.

Ved å gå sammen i dette arbeidet skapte de to etatene et rimelig stort volum for de aktuelle leverandørene, og det regnet man med at leverandørene kunne la seg friste av.

De premierte forslagene skulle videreføres i utviklingsprosjekter. Hvis/når prototypene foreligger, ville de to etatene ha mulighet til å gjøre ordinære anskaffelser, enten felles eller hver for seg, hvor alle interesserte igjen har mulighet til å delta.