Innovativ løsning for sikring mot steinsprang/-skred

I Vestland er det 5600 kilometer med fylkesveg og 495 skredpunkt. Av disse er 71 regna som skredpunkt med høy skredfare, og 152 med middels skredfare. I tillegg øker forfallet på fylkesvegene.

Vestland fylkeskommune ønsker en innovativ løsning for sikring mot steinsprang/-skred. Denne skredtypen er en av hovedutfordringene langs fylkesvegene i Vestland.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Østlandet

kjersti.granaasen@lup.no
480 52 856

Prosess

Behov

Skredvarsling og automatisk stenging av veg er en rimelig løsning som minsker risiko for at trafikanter blir trukket av skred, selv om man ikke hindrer at skredet treffer vegen.
Det finnes gode erfaringer med denne type sikring av snøskred, men utviklingen har ikke kommet langt nok for steinsprang/-skred.

Les mer

Tradisjonelle sikringer kan være kostbare, det kan ta langt til å installere og klimaavtrykket av materialbruk og under bygging har vært høyere enn hva som er akseptabelt for framtiden.

Dersom det er fare for ustabile masser i terrenget, kan det være HMS- utfordringer i anleggsperioden

Tradisjonelle sikringsmetoder som fangnett/-gjerde er godt utprøvd i Vestland fylke.

Nå etterspør fylket løsninger utover de tradisjonelle som er kostnadseffektive å anskaffe, drifte og vedlikeholde, – og som er trygge og sikre under og etter installasjon.

Videre er det ønskelig at løsningen kan settes opp i løpet av dager/uker, og at det har lavere klimagassutslipp en tradisjonelle skredsikringer.

Dialog med markedet

Fylkeskommunen ønsket gode og framtidsretta løsninger fra leverandørbransjen og lurer på om de er klare for å levere løsninger som kan dette deres behov. Dialogkonferanse avholdes 12. mars 2024.

Les mer

Invitasjon til dialogkonferanse.

Det fylkeskommunen blant annet ønsker svar på i dialogen er:

  • Er markedet klart for å levere løsninger som kan dekke behovet?
  • Er det mulig å gå rett til en anskaffelse eller er det mer aktuelt med en FoU -kontrakt?
  • Hva kan være kostnadsrammen for løsningen?
  • Når kan et ferdig produkt forventes å være klart?
  • I hvilken grad er det behov for involvering fra Vestland fylkeskommunes side?