Sellikdalen renseanlegg

Kongsberg kommune har mål om et innovativt renseanlegg som et minimum klarer rensekravene i utslippstillatelsen (fosforfjerning, sekundærrensekrav og nitrogenrensekrav), men har ambisjoner om ikke å bruke kjemikalier, være fleksibelt i forhold til mengde og organisk belastning, samt kunne bidra til bærekraftig utnyttelse av ressursene i avløpsvannet.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

Det er gjennomført en grundig behovsanalyse og en vurdering av flere alternativer løsninger; ombygge eksisterende renseanlegg vs. å bygge et nytt renseanlegg.

Les mer

Det er utarbeidet et skisseprosjekt (sept. 2021) for ombygging av eksisterende anlegg.

Behovs- og funksjonsbeskrivelse – renseprosessen og slamhåndtering

 • Dimensjonering – organisk og hydraulisk:
  • Årsdata for hydraulisk og organisk belastning foreligger. Det pågår for tiden omfattende arbeid med separering av ledningsnettet som er tilknyttet renseanlegget. Det er derfor forventet en nedgang i fremmedvannsmengden og en økning av tilføringsgraden til renseanlegget i årene framover.
  • I skisseprosjekt er det gjort beregninger for nåværende og framtidig belastninger. Det kan tas utgangspunkt i disse for egne vurderinger.
  • Det er i utgangspunktet tenkt en dimensjonerende belastning på 40 000 pe (år 2050).
 • Rensekrav etter utslippstillatelsen:
  • 95 % rensegrad for fosfor
  • Sekundærrensekravene (BOF og KOF) ihht. forurensningsforskriften § 14-2
  • Nitrogenfjerning ihht. forurensingsforskriften § 14-2
 • Slamhåndtering:
  • Slamhåndteringen skal være fremtidsrettet og bærekraftig
  • Det skal legges til rette for enkel fosforgjenvinning fra avløpet/ slammet
  • Nærheten til E134 gjør området utfordrende når det gjelder luktproblematikk – noe som løsningen må ivareta
 • Andre behov:
  • Septikmottak
  • Laboratorium
 • Framtidige krav (ref. nytt avløpsdirektiv fra EU forventet vedtatt 2024)
  • Mikroforurensning: Det må være en gjennomtenkt løsning som muliggjør en «enkel» utvidelse av renseanlegget for evt. framtidige rensekrav.

Dialog

Det ble avhold en dialogkonferanse 20.04 2022 - se vedlagt dialognotat.

Les mer

Hva er det oppdragsgiver ønsker dialog om?

 • Renseprosessen: Hvilken teknologi er tilgjengelig for å imøtekomme behovene og kravene vi har?
 • Fosforgjenvinning fra slammet: Hvilken teknologi er tilgjengelig for dette?
 • Bygg og servicefasiliteter: Hvordan løses dette best? Alt i ett bygg eller renseanlegget for seg og eget administrasjons- og servicebygg?
 • Hva kan være kostnadsdrivende?
 • Hvordan bør anskaffelsen gjennomføres for å nå målene?
 • En realistisk tidsplan for gjennomføringen.
 • Hvordan legger man best opp til å møte framtidige rensekrav?
 • Er det forhold i gjeldende reguleringsplan som er til hinder eller vanskeliggjør utbyggingen?
 • Innspill til valg av gjennomføringsmodell for oppføring av renseanlegget?
 • Andre forhold det er viktig å ta hensyn til?

Konkurranse

Konkurransen ble gjennomført etter prosedyren åpen anbudskonkurranse, jfr. FOA § 13-1 (1) med tilbudsfrist 16.des 2022.. I februar 2023 ble det inngått kontrakt for en samspillsfase 1 - utviklingsfase - med HAB Construction som har med seg Biowater, Hias How2O og Rambøll., Denne skal tas videre i en kontrakt for samspillsfase 2 – gjennomføringsfase (detaljprosjektering og bygging).

Les mer

Kongsberg kommune fikk inn 5 gode tilbud til fristen før jul. Det var godt gjennomarbeidete tilbud.  4 av 5 av de som ga tilbud var på dialogkonferansen.

Etter en intern evaluering innstilte og tildelte Kongsberg kommune  jobben til HAB Construction som har med seg Biowater, Hias How2O og Rambøll.

Rambøll skal stå for prosjektering av renseanlegget. Selve renseteknologien er det selskapet Biowater Technology og underleverandør Hias How20 som står for. Førstnevnte selskap har base i Tønsberg, er ekspert i biologisk rensing og har levert løsninger til prosjekter i mange ulike land. Hias How2O leverer biologisk fosfor- og nitrogenfjerning med den patenterte Hias-prosessen.

I februar 2023 ble en  samspillkontrakt underskrevet av partene. Det innebærer et tettere samarbeid mellom partene., som er med på å løfte kompetansen for alle de involverte i prosjektet.

I løpet av 2023 skal arbeidet med det nye renseanlegget detaljplanlegges. Fase 1 av prosjektet går ut dette året. Den første politiske behandlingen kommer ved årsskifte. Da skal politikerne vedta en totalramme og avgjøre om det er dette man skal gå for.

Hvis alt går som planlagt, kan byggefasen igangsettes i løpet av starten av 2024.