Sellikdalen renseanlegg

Kongsberg kommune har mål om et innovativt renseanlegg som et minimum klarer rensekravene i utslippstillatelsen (fosforfjerning, sekundærrensekrav og nitrogenrensekrav), men har ambisjoner om ikke å bruke kjemikalier, være fleksibelt i forhold til mengde og organisk belastning, samt kunne bidra til bærekraftig utnyttelse av ressursene i avløpsvannet.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver BTV-regionen

cecilie.m.endresen@nho.no
997 02 688

Prosess

Behov

Det er gjennomført en grundig behovsanalyse og en vurdering av flere alternativer løsninger; ombygge eksisterende renseanlegg vs. å bygge et nytt renseanlegg.

Les mer

Det er utarbeidet et skisseprosjekt (sept. 2021) for ombygging av eksisterende anlegg.

Behovs- og funksjonsbeskrivelse – renseprosessen og slamhåndtering

 • Dimensjonering – organisk og hydraulisk:
  • Årsdata for hydraulisk og organisk belastning foreligger. Det pågår for tiden omfattende arbeid med separering av ledningsnettet som er tilknyttet renseanlegget. Det er derfor forventet en nedgang i fremmedvannsmengden og en økning av tilføringsgraden til renseanlegget i årene framover.
  • I skisseprosjekt er det gjort beregninger for nåværende og framtidig belastninger. Det kan tas utgangspunkt i disse for egne vurderinger.
  • Det er i utgangspunktet tenkt en dimensjonerende belastning på 40 000 pe (år 2050).
 • Rensekrav etter utslippstillatelsen:
  • 95 % rensegrad for fosfor
  • Sekundærrensekravene (BOF og KOF) ihht. forurensningsforskriften § 14-2
  • Nitrogenfjerning ihht. forurensingsforskriften § 14-2
 • Slamhåndtering:
  • Slamhåndteringen skal være fremtidsrettet og bærekraftig
  • Det skal legges til rette for enkel fosforgjenvinning fra avløpet/ slammet
  • Nærheten til E134 gjør området utfordrende når det gjelder luktproblematikk – noe som løsningen må ivareta
 • Andre behov:
  • Septikmottak
  • Laboratorium
 • Framtidige krav (ref. nytt avløpsdirektiv fra EU forventet vedtatt 2024)
  • Mikroforurensning: Det må være en gjennomtenkt løsning som muliggjør en «enkel» utvidelse av renseanlegget for evt. framtidige rensekrav.

Dialog

Det ble avhold en dialogkonferanse 20.04 2022 - se vedlagt dialognotat.

Les mer

Hva er det oppdragsgiver ønsker dialog om?

 • Renseprosessen: Hvilken teknologi er tilgjengelig for å imøtekomme behovene og kravene vi har?
 • Fosforgjenvinning fra slammet: Hvilken teknologi er tilgjengelig for dette?
 • Bygg og servicefasiliteter: Hvordan løses dette best? Alt i ett bygg eller renseanlegget for seg og eget administrasjons- og servicebygg?
 • Hva kan være kostnadsdrivende?
 • Hvordan bør anskaffelsen gjennomføres for å nå målene?
 • En realistisk tidsplan for gjennomføringen.
 • Hvordan legger man best opp til å møte framtidige rensekrav?
 • Er det forhold i gjeldende reguleringsplan som er til hinder eller vanskeliggjør utbyggingen?
 • Innspill til valg av gjennomføringsmodell for oppføring av renseanlegget?
 • Andre forhold det er viktig å ta hensyn til?

Konkurranse

Konkurransen gjennomføres etter prosedyren åpen anbudskonkurranse, jfr. FOA § 13-1 (1). Det skal inngås kontrakt for en samspillsfase 1 - utviklingsfase, for å jobbe fram en egnet rense- og slamhåndteringsprosess. Denne skal tas videre i en kontrakt for samspillsfase 2 – gjennomføringsfase (detaljprosjektering og bygging). Tilbudsfrist 16.des. 2022.

Om anskaffelsen

Kongsberg kommune har mål om et innovativt renseanlegg som:

 • Klarer som et minimum rensekravene i utslippstillatelsen (fosforfjerning, sekundærrensekrav og nitrogenrensekrav)
 • Klarer rensekravene fortrinnsvis uten bruk av kjemikalier
 • Kan håndtere store og hurtige variasjoner i vannmengde og organisk belastning
 • Legger opp til en enkel og bærekraftig utnyttelse av ressursene i avløpsvannet, spesielt mtp. fosforgjenvinning
 • Er fleksibelt mtp. å tilpasse seg en framtidig økning i organisk belastning. Det er i utgangspunktet forutsatt en belastning på 40 000 pe i 2050. Det må imidlertid være mulig å øke kapasiteten utover dette uten omfattende ombygginger.
 • Er energieffektivt
 • Er kostnadseffektivt
 • Er driftseffektivt (mtp. personell, vedlikehold, utnyttelse av ressurser, arbeidsmiljø, enkel håndtering av systemer og praktisk i bruk)