NAV Vestland

Send ikkje sensitiv informasjon i e-post, til dømes opplysningar om helseforhold eller diagnosar. Førespurnader på e-post skal innehalde fullt namn og adresse, men ingen andre personopplysningar, som til dømes fødselsnummer jmf. personopplysningslova § 2 nr. 1 og nr 8.