NAV Vestland

Send ikkje sensitiv informasjon i e-post, til dømes opplysningar om helseforhold eller diagnosar. Førespurnader på e-post skal innehalde fullt namn og adresse, men ingen andre personopplysningar, som til dømes fødselsnummer jmf. personopplysningslova § 2 nr. 1 og nr 8.

Relaterte anskaffelser (1)

NAV Human

Ungt utenforskap er en enorm samfunnsutfordring. Det er komplekse og sammensatte årsaker til at ungdom faller utenfor arbeidslivet og skoleløp. Felles for disse ungdommene, er at de befinner seg i en utsatt situasjon som fort kan skalere i en negativ…