Nytt sykehus i Drammen- motor for utvikling og vekst

av Cecilie Endresen

Det investeres 8,6 mrd i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Denne investeringen er det en vilje om at skal benyttes som en motor i utvikling av nye løsninger, produkter og tjenester på flere områder. Prosjektledelsen for bygging av det nye sykehuset ønsker å se på mulighetsrommet; både i gjennomføring av selve byggeprosessen, i utformingen av bygget og i forhold til å få de mest brukervennlige og fremtidsrettede tjenestene i bygget når sykehuset står ferdig i 2024.

Det investeres 8,6 mrd i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Denne investeringen er det en vilje om at skal benyttes som en motor i utvikling av nye løsninger, produkter og tjenester på flere områder. Prosjektledelsen for bygging av det nye sykehuset ønsker å se på mulighetsrommet; både i gjennomføring av selve byggeprosessen, i utformingen av bygget og i forhold til å få de mest brukervennlige og fremtidsrettede tjenestene i bygget når sykehuset står ferdig i 2024.

Helse Sør-Øst RHF har besluttet at prosjektet nytt sykehus i Drammen skal føres fra konseptfasen og over i forprosjektfasen. Prosjektet er nå i gang med anskaffelse av arkitekt- og rådgivertjenester. Målet er kontraktsinngåelse før jul 2017 og gjennomføring av forprosjektet i 2018. Det er lagt opp til en fagvis konkurranse fordelt på syv fagområder – arkitekt, bygg, VVS, elektro, miljø, brann og utstyr. Hver pakke skal kontraheres separat.

Ønsker å gå i dialog med markedet

Prosjektorganisasjonen for det nye sykehuset ønsker å gå i dialog med markedet tidlig for å gi informasjon om prosjektet i god tid før de ulike anskaffelsene skal gjennomføres. Målet med dialogen er også å få innspill fra markedet på mulige løsninger på utvalgte områder/kartlagte behov, samt å kunne få innspill på hensiktsmessig gjennomføringsmodell.

Inviterer til åpen leverandørkonferanse

For å forberede markedet så godt som mulig på videre prosess i bygging av nytt sykehus i Drammen inviterer Sykehusbygg HF, på vegne av Helse Sør-Øst RHF, i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, til en Leverandørkonferanse om nytt sykehus i Drammen 11.april 2018 i Drammen.

Helse Sør-ØST RHF ønsker gjennom leverandørkonferansen å:

Informere om videre prosjektprosess

   • prosjektmodellen – hensikt og målsetting
   • prosjektprosess – hva skjer når?
   • hvilke muligheter vil det være for dialog og gi innspill?

Avklare forventinger til markedet

   • Hvilke områder / behov ønsker prosjektet å utfordre markedet spesielt på og ha dialog om?

Bidra til kompetanseoverføring / mobilisere markedet

   • Hvilke erfaringer, kunnskap fra andre områder og sykehusbygg-prosjekter ønsker prosjektet å bygge videre på?

Hvilke funksjoner og innhold skal det nye sykehuset ha?

Nytt sykehus i Drammen skal etableres på Brakerøya i Drammen kommune, innenfor en kostnadsramme på 8 633 millioner kroner og et bruttoareal på cirka 111 000 m². Nytt sykehus er planlagt for samlokalisering av virksomhetene innenfor somatikk og psykiatri, samt etablering stråleterapienhet som vil være er en ny funksjon ved Drammen sykehus.Sykehuset er foreløpig planlagt med blant annet følgende kapasiteter:

 • 367 somatiske senger
 • 167 senger psykisk helsevern
 • 56 dagplasser
 • 176 polikliniske rom
 • 23 billeddiagnostiske rom
 • 24 operasjonsstuer

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Nytt sykehus på Brakerøya skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

 

Flere regionale aktører ønsker å samarbeide om de mulighetene som åpner seg i forbindelse med byggingen av nytt sykehus

Mandag 23. oktober samlet Buskerud fylkeskommune nær 50 sentrale aktører for å diskutere hvordan man best kan utnytte mulighetene nytt sykehus vil gi regionen. Buskerud fylkeskommune har i dialog med Vestre Viken Helseforetak tatt på seg å samordne interesser knyttet til en mulig etablering av helseklynge på Brakerøya med nytt sykehus som utløsende faktor. Ulike initiativ for å skape en helseklynge på Brakerøya har skapt stort engasjement, både politisk og hos aktører innen næring, innovasjon og forskning.

– Dette er en unik mulighet som bare dukker opp ca hvert 50. år, sa Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører, – men det offentlige kan ikke bestemme hvordan næringslivet skal utvikle seg, og næringsklynger kan ikke vedtas, så vi må finne gode modeller for samspill, understreker han.

Som eier av videregående skoler i Buskerud vil også fylkeskommunen jobbe aktivt for å etablere en videregående skole i tilknytning til det nye sykehuset.

– Dette er en unik sjanse som vi må benytte oss av. Om vi tør å satse nå vil det bety mye for Buskerudsamfunnet i fremtiden, både hva gjelder helsetjenester, utdanningstilbud og arbeidsplasser, sa fylkesrådmann Georg N. Smedhus.

 

Fra venstre: Britt Elin Eidsvoll (Vestre Viken HF), Ansgar Gabrielsen (Eidos Eiendomsutvikling), Kari Lien (Drammen kommune), Kirsti Kierulf (Caretech), Cecilie Møller Endresen (NHO/Leverandørutviklingsprogrammet) og Jostein Rensel (Næringsforeningen i Drammensregionen/Næringsvekst 2020).

Fra venstre: Kari Solberg Økland (Drammen kommune), Connie Nyhaven (Bane NOR Eiendom), Gunn Cecilie Ringdal (ordfører Lier kommune), Janne Dugstad (Vitensenteret HSN), Kristine Kleivi Sahlberg (Vestre Viken HF) og Steinar Evensen (Conexus AS).