SMELT

Oslo kommune ved Bymiljøetaten , Trondheim kommune ved Byutvikling og Trøndelag fylkeskommune samarbeider om en innovativ anskaffelse for fjerning av forurenset snø. Målsettingen med samarbeidet er å få utviklet en løsning som kan fjerne snø på en effektiv, fremtidsrettet, klima- og miljøvennlig måte.
Oslo og Trondheim er begge vinterbyer der det kan komme mye snø på kort tid, samtidig som byene bygges tettere og det er en forventning om mobilitet og god fremkommelighet til alle tider. Fylkesmannen stiller strengere krav til rensing av snø som kjøres bort fra veiene. Situasjonen for Oslo og Trondheim er ikke unik, og flere byer i Norge og Europa har tilsvarende utfordring og behov, bl.a. Helsinki og Stockholm.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754
Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082

Før-kommersiell anskaffelsesprosess

Behov

Prosessen startet med Oslo - og Trondheim kommune som begge er vinterbyer med krav til fremkommelighet til alle tider, med de utfordringer det gir . I tillegg blir kravene fra Fylkesmannen stadig strengere til rensing av snø som kjøres bort fra veiene. I løpet av forprosjektet ble Trøndelag fylkeskommune med samme utfordringer en del av prosjektet.

Les mer

Med bakgrunn i utfordringene ble det sendt en søknad til Forskningsrådet om for-prosjekt til å gjennomføre behovskartlegging og markedsdialog for å finne ut hvor modent markedet var på området og om en før-kommersiell fremgangsmåte var egnet for å løse behovet.
De mottok forprosjektmidler som de har benyttet til å kommunisere med markedet om hva som fantes av aktuelle  løsninger ute i markedet og om der var noe n løsninger under utvikling. Tilbakemeldingen er at det ikke finnes løsninger til å ta i bruk, heller ingen løsninger under utvikling. Konklusjonen ble å gå videre som en før-kommersiell anskaffelsesprosess og initiere og tilrettelegge for utvikling av nye løsninger

Tjenestedesign

Med bakgrunn i første dialog med markedet ble det ganske tydelig at det var behov for å tydeliggjøre innovasjonsrommet og hva de 3 prosjekteierne ønsker av bidrag fra markedet. En annen observasjon er at det er ganske lite kreativitet rundt nye løsninger, det snakkes mye om å forbedre de som finnes i dag. Prosjektet har satt seg som mål å mobilisere miljøer som til daglig ikke jobber med denne problemstilling . Med bakgrunn i dette valgte prosjektet å benytte tjenestedesign for å få bistand til kunnskaps- og innsiktsfasen med formål få et godt beslutningsgrunnlag for valg av retning for det videre arbeid .

Les mer

Gjennom denne fasen ønsker de  å skaffe seg bedre innsikt i utfordringsbildet, skaffe seg god nok oversikt over aktørbildet og de muligheter som kan være relevante for fremtidens tjenester på området.  Videre hvordan åpne opp og synliggjøre innovasjonsrommet for leverandører / fagmiljøer og tilrettelegge for samspill med de 3 virksomheter.  Gjennom dette arbeidet ønsker de å sikre god forankring på tvers i organisasjonene og utløse både engasjement og kreativitet, samt å  visualisere og kommunisere best mulig innovasjonsrommet.

Stikkord for målet med dette arbeidet:

  • Identifisere / verifisere reelle behov,
  • Åpne opp for nye muligheter og utfordringer
  • Bli inspirert til å tenke annerledes
  • Minimere risiko ved å lage treffsikre løsninger
  • Skape eierskap for løsningen hos brukere
  • Samle interessentene med felles problemforståelse og visjon
  • Forstå konteksten tjenesten leveres i og tilpasse den heretter
  • Bistå med å kartlegge plattformer/kanaler for å nå ut til leverandørmarkedet

Dialog med markedet

Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Oslo kommune planlegger en førkommersiell anskaffelse av ny løsning for håndtering av brøytesnø. I den forbindelse ønsker de kontakt med
innovative bedrifter, forskningsmiljøer og andre interesserte til dialog , konkurransen kommer i løpet av høsten.

Les mer

Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Oslo kommune har mottatt 10 millioner i støtte fra Forskingsrådet til en førkommersiell anskaffelse av en ny løsning for håndtering av brøytesnø. De ønsker kontakt med  invitere innovative bedrifter, forskningsmiljøer og andre interesserte til et innledende dialogmøte for å informere om prosjektet,
konkurransen og prosessen videre.  Se invitasjon