Løsninger for behandling og anvendelse av avløpsslam

Målet for ny slambehandlingsløsning på overordnet nivå er høyest mulig miljø- og klimanytte. Mer konkret bør ny behandlingsløsning ivareta så mye som mulig av kloakkslammets energi- og næringsinnhold, og behandling og transport av slammet bør skje med lavest mulig CO2-avtrykk.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

Målet for ny slambehandlingsløsning på overordnet nivå er høyest mulig miljø- og klimanytte. Mer
konkret bør ny behandlingsløsning ivareta så mye som mulig av kloakkslammets energi- og
næringsinnhold, og behandling og transport av slammet bør skje med lavest mulig CO2-avtrykk.

Les mer

Målet for ny slambehandlingsløsning på overordnet nivå er høyest mulig miljø- og klimanytte. Mer
konkret bør ny behandlingsløsning ivareta så mye som mulig av kloakkslammets energi- og
næringsinnhold, og behandling og transport av slammet bør skje med lavest mulig CO2-avtrykk.
Ønsket om lavt CO2-avtrykk vil veie tyngre enn ønsket om lavest mulig pris i vurderingen av tilbudte
løsninger, men totalt sett må løsningen selvfølgelig kunne realiseres og gjennomføres innenfor
akseptable praktiske og økonomiske rammer.

Fra slammet skal det produseres biogass som kan benyttes som drivstoff. Biogassproduksjonen som
inngår i løsningen bør foregå slik at en høyere andel av energien i slammet nyttiggjøres enn det som
er tilfelle med dagens løsning. Videre ønsker vi at all biorest skal gjenbrukes, og da fortrinnsvis i
landbruket. Løsningen som tilbys må også gi oppdragsgiver tilfredsstillende beredskap for
slambehandling. Dagens slammengde som skal behandles er om lag 32 000 tonn, mens behovet for
behandling i 2030 er forventet å øke til rundt 38 000 tonn.

Slammet skal behandles i tråd med de til enhver tid gjeldende myndighetskrav. Siden dagens
gjødselvareforskrift er under revisjon, må anskaffelsen ta høyde for at endelige forskriftsendringer
ikke nødvendigvis vil være vedtatt eller kjent på tidspunktet for utlysning av konkurransen, eller når
avtale skal inngås. I ny behandlingsavtale må vi derfor muligens ta høyde for at forskriftsendringer
som pr. i dag ikke er kjent kan bli gjort gjeldende i løpet av avtaleperioden. Dette betyr at løsningen
som tilbys bør være fleksible nok, med hensyn til sluttprodukter som kan produseres, til at nye krav
kan innfris uten at større endringer og investeringer må gjøres for å kunne møte de endrede
forskriftskravene.

Dialog

Grenland Vestfold Bestiller AS (GVB) inviterte leverandører og andre interessenter til dialogkonferanse 16.mars 2020
Den ble avlyst pga Korona-viruset. Markedsdialogen om framtidige løsninger for behandling og anvendelse av avløpsslam gjennomføres nå digitalt via en-til-en møter via Skype.
En oppsummering av materialet som skulle vært presentert på dialogkonferansen 16.03. og spørsmålene som skulle vært stilt og diskutert, er ble gjort tilgjengelig 20.mars.

Les mer

Markedsdialog: Oppsummering av presentasjoner og spørsmål for å forberede videre dialog

Klikk på lenken nedenfor for en oppsummering av innholdet i presentasjonene GVB skulle ha delt med markedsaktørene på dialogkonferansen den 16.03.2020. I notat sier vi litt om GVB som oppdragsgiver, gir en kort oversikt over mål, rammer og framdriftsplan for anskaffelsen og beskriver hvilke behov vi ønsker skal dekkes i ny slambehandlingsløsning. Vi gir også oversikt over dagens slambehandlingsløsninger, samt mengder og typer slam osv. som inngår i anskaffelsen. Helt til slutt i notatet følger en liste med spørsmål vi ønsker svar på fra potensielle tilbydere. Disse kan besvares pr. e-post innen 27.03. og diskuteres med oss i en-til-en dialog.

file:///C:/Users/cendrese/Downloads/Oppsummering%20GVBs%20presentasjoner%20(2).pdf

Under dokumenter finner du også:

For mer informasjon se GVB’s egen nettside

Konkurransegrunnlag på høring

GVB ønsket ytterligere innspill fra potensielle leverandører og eventuelt andre interessenter, og la derfor utkast til konkurransegrunnlag på høring.

Les mer

Se veiledende kunngjøring på DOFFIN: https://doffin.no/Notice/Details/2020-310089

Utkast til konkurransegrunnlag er tilgjengelig for nedlasting fra https://gvb.as

Leverandørdialog om konkurransegrunnlaget

GVB avholdt leverandørdialog om konkurransegrunnlaget 17.11.2020, der også tilbakemelding på høringsinnspill ble gitt.