Framtidas sykehjem i Ringsaker kommune

Ringsaker har planer om å bygge et nytt sykehjem som skal stå klart i løpet av 2023. De har ambisiøse målsetninger for bygget og for hvordan det skal være å leve og jobbe der når det står ferdig. Prosjektet er en del av samarbeidet Leverandørutviklingsprogrammet har etablert med Husbanken der målsetningen er å bruke mulighetsrommet i innovative anskaffelser for å utvikle framtidas bolig- og omsorgskonsepter.

Innovasjonsløft
Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952
Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Østlandet

kjersti.granaasen@lup.no
480 52 856

Prosess

Behovskartlegging og organisering av prosjektet

Ringsaker har gjennomført grundig behovskartlegging, blant annet ved bruk av metoder fra Morgendagens generasjonssamfunn. Behovene favner bredt og kommunen jobber nå med å konkretisere, beskrive og prioritere disse. Kommunen har satt ned en bredt sammensatt prosjektgruppe bestående av ledere og fagpersoner fra helse, bygg, plan og teknologi som jobber tverrfaglig med anskaffelsen.

Dialog med markedet

Ringsaker inviterte vinteren 2019 til en bred og involverende markedsdialog. Også andre kommuner fra samarbeidet med Husbanken deltok her.

Konkurranse

Ringsaker har i tidlig fase av prosjektet valgt å bruke samspillsentreprise som gjennomføringsmodell. Samspillsentreprise er en samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som er basert på tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet, og modellen er godt egnet for prosesser der man ønsker å lage et godt grunnlag for innovasjon. Frist for innlevering av tilbud er 30.03.2020. Konkurransegrunnlaget ligger på Doffin.

Tildeling

Det kom inn i alt syv tilbud i konkurransen. Veidekke Entreprenør AS ble i juni 2020 valgt som samspillsentreprenør for det nye sykehjemmet i Moelv. Forprosjektfasen starter i august 2020.