Ringsaker kommune bygger framtidas sykehjem

av Riche Vestby

Alle gode krefter settes i spill for at Ringsaker skal oppnå sine ambisiøse mål for nytt sykehjem i Moelv.

Kommunalsjef Sverre Rudjord

Ringsaker kommune skal bygge et nytt sykehjem på Moelv som skal stå klart i løpet av 2023. De har ambisiøse målsetninger for bygget og for hvordan det skal være å leve og jobbe der når det står ferdig. Oppfølgingen av prosjektet er en del av samarbeidet Leverandørutviklingsprogrammet har etablert med Husbanken der målsetningen er å bruke mulighetsrommet i innovative anskaffelser for å utvikle framtidas bolig- og omsorgskonsepter.

Forarbeidet startet i 2018 gjennom etableringen av en tverrfaglig prosjektgruppe som jobbet bredt med å samle inn og analysere behov og innspill. Våren 2019 gjennomførte prosjektgruppa flere dialogaktiviteter der disse ble presentert for leverandører og andre interessenter.

Det beste med hele prosessen har vært å ha en felles prosjektgruppe med representanter fra bygg- og eiendom og helse- og omsorg. Vi går alle stegene sammen fra oppstart av prosjektet til nøkkelen står i døra. Dette har alle lært veldig mye av. Vi bygger ny kompetanse i organisasjonen når vi jobber på denne måten og er overbevist om at dette vil gi et bedre resultat, sier kommunalsjef Sverre Rudjord.

Nye aktører mobilisert gjennom dialogen

Ringsaker hadde god erfaring med å gjennomføre komplekse byggeprosjekter som samspillsentreprise, men dialog med markedet i tidlige faser av prosjektene hadde de mindre erfaring med. Det ble derfor gjennomført en åpen dialogkonferanse våren 2019 med god deltakelse, og prosjektgruppa inviterte også til 1 til 1 møter i etterkant.

Vi vet nå hva markedet kan tilby, og vi har fått flere nye navn og kontakter gjennom dialogen, forteller Sverre.

Kommunen har også fått bekreftelse på at det er mange som er interessert i denne konkurransen. De har også møtt flere gründermiljø og andre aktører som er nye for dem gjennom dialogen. Nå er de spente på dette gir seg utslag i nye konstellasjoner blant leverandørene når det kommer inn tilbud.

Krevende, men lærerikt

Prosjektet har hatt over førti 1 til 1 møter med leverandører, interesseorganisasjoner, politiske partier, brukerorganisasjoner osv. Det har vært veldig tidkrevende men også lærerikt og det har bidratt til svært viktig forankring av prosjektet. De har også erfart at den brede dialogen fører med seg forventninger, og at det å balansere dette og være tydelige på at alle ønsker og forventninger ikke kan bli ivaretatt til tider har vært en krevende øvelse for prosjektgruppa. Samtidig opplever de at de får svært gode tilbakemeldinger fra aktørene som har fått muligheten til å møte prosjektgruppa eksklusivt.

De vi har snakket med sier at de opplever at de har blitt tatt på alvor. Dette er tilbakemeldingen både fra leverandører og interessegrupper som har fått denne muligheten, sier Sverre.

Aldersvennlig stedsutvikling

De opprinnelige planene var å bygge på tomta der dagens sykehjem ligger i Moelv, men undersøkelser av grunnforholdene gjorde at man etter hvert begynte å vurdere alternative løsninger. I dette arbeidet ble prosjektgruppa inspirert av tilnærmingen som løftes fram gjennom satsingen på aldersvennlig stedsutvikling som Helsedirektoratet og Norske arkitekters landsforbund står bak. Dette og god dialog med Husbankens arkitekt gjorde at man valgte å utrede en tomt litt nærmere sentrum. I dette arbeidet har også kommunens planavdeling gitt gode råd. Deres vurdering er at den bynære tomta best ivaretar planene for det framtidige sykehjemmet. Ringsaker har nemlig som ambisjon at det nye bygget skal invitere til aktivitet og møter mellom mennesker på tvers av alder og funksjonsnivå og en plassering i sentrum er et viktig grep i arbeidet med å få dette til. Prosjektgruppa har stått på og i februar nådde de en viktig milepæl da funksjonsprogrammet ble vedtatt i Kommunestyret med 36 mot 3 stemmer.

Ambisiøst prosjekt

Ønsket om å bygge et sykehjem for framtida skinner gjennom i høye ambisjonene for prosjektet. Kommunen ønsker å utfordre markedet på å komme med nye løsninger både når det gjelder teknologi, bærekraft, utforming og materialbruk, tjenesteutvikling og driftsløsning, og sist med ikke minst hvordan bygget kan åpne opp for lokalsamfunnet. Konkurransen om å bli kommunens samspillspartner er nå lyst ut prosjektgruppa er spent på hvilke leverandører som leverer innen fristen i slutten av mars og om de klarer å imøtekomme de høye ambisjonene.

God framdrift i prosjektet

Det som er smart med denne måten å jobbe på er at man får til en bred og god forankring. Og til tross for at det tidvis har vært krevende er vi fortsatt i rute. Høsten 2021 setter vi spaden i jorda, avslutter kommunalsjef Sverre Rudjord.

Ringsaker besluttet i tidlig fase av prosjektet å bruke samspillsentreprise som gjennomføringsmodell. Samspillsentreprise er en samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som er basert på tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet.

Husbanken og Leverandørutviklingsprogrammet ønsker å bidra til at kommuner som er gode på samspillsentreprise også benytter seg av mulighetene som ligger i innovative anskaffelser, blant annet gjennom dialog og involvering av leverandørene i de tidligste fasene av prosessen. Vi håper og tror at dette kan bidra til at det kommer fram nye og innovative løsninger når framtidas bolig- og omsorgsboliger skal bygges. Vi følger derfor spent med på den videre prosessen i Ringsaker. Vi trenger modige kommuner som går foran og viser vei.

Nytt sykehjem Moelv – kartutsnitt

Les mere om anskaffelsen.