Smart bygging av omsorgsboliger, bolig for livet – initiativtakere: Vikna og Overhalla kommuner

av Hilde Sætertrø

Leverandørutviklingsprogrammet samarbeider med Vikna og Overhalla kommuner i Trøndelag i et prosjekt som skal føre til mer funksjonelle omsorgsboliger.

Prosjektet Smart bygging av omsorgsboliger startet med en idé om å gjøre byggingen av omsorgsboliger mer standardisert og strømlinjeformet. Erfaring viser at mye kan gå galt, selv om man følger teknisk forskrift og veiledninger fra Husbanken. Et av målene for prosjektet Smart bygging av omsorgsboliger er derfor å utvikle en behovs- og funksjonsbasert spesifikasjon som kan brukes til å kvalitetssikre at det som bygges faktisk er funksjonelt for beboere og hjelpere. Beskrivelsen skal bli god nok til at industrien kan ha den som grunnlag for å vurdere mulighetene for standardisert, industrialisert bygging av omsorgsboliger.

Mer standardisert bygging basert på en behovs- og funksjonsbasert spesifikasjon skal bidra til at det kan bygges kostnadseffektive, energieffektive og miljøeffektive omsorgsboliger som ivaretar de aktuelle brukernes behov og som legger til rette for at brukerne kan motta nødvendige helse- og omsorgstjenester i boligen. Dette vil kunne redusere risikoen i byggeprosjekter og effektivisere byggeprosessen, og dermed bidra til raskere bygging, høyere kvalitet og reduserte kostnader for kommunene. Målet er at prosjektets resultater skal komme kommuner over hele Norge til gode. Spesielt for mindre kommuner med små sentra kan standardisering føre til enklere og kortere prosjektperioder.

I tillegg arbeides det for å få etablert en erfaringsdatabase, slik at det enkelt blir mulig å hente ut erfaringer fra all den byggingen av omsorgsboliger som foregår: Hva fungerer godt, og hva burde vært gjort annerledes?

Gjennom arbeidet i prosjektet, har det også blitt tydelig at det er behov for å påvirke den ordinære boligbyggingen slik at det bygges boliger som det går an bo i også med forbigående eller varige helse- eller funksjonsutfordringer. Derfor kalles prosjektet også Bolig for livet. Prosjektet har fått skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Trøndelag.

Se kalenderoppføring invitasjon til kommuner i Trøndelag som skal bygge helse- og omsorgsbygg.

Beboer i sentrum for funksjonell utforming omsorgsbolig