Nyttig erfaringsdeling om hvordan innovative anskaffelser kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål

av Elisabeth Smith

Fredag 11. desember arrangerte Nasjonalt program for leverandørutviklingsprogrammet (LUP) et webinar med innovative anskaffelser og bærekraftsmålene som tema. Det var stor interesse for temaet med over 100 påmeldte fra hele landet.

Fredag 11. desember arrangerte Nasjonalt program for leverandørutviklingsprogrammet (LUP) et webinar med innovative anskaffelser og bærekraftsmålene som tema. Det var stor interesse for temaet med over 100 påmeldte fra hele landet. 

Bærekraftsmålene som strategiske retningslinjer for offentlige anskaffelser

Anne Romsås fra Kommunesektorens Organisasjon (KS) åpnet webinaret. Romsås fortalte hvordan KS jobber målrettet for å understøtte kommunesektorens arbeid med målene, blant annet gjennom deres Bærekraftsnettverk og deltagelse i prosjektet United 4 Smart Sustainable Cities.

Christine Kihl, fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) presenterte deres arbeid med bærekraftige og grønne anskaffelser og hvordan de har vært med å pilotere det som nå blir den offisielle metoden for å måle og rapportere på indikatoren for bærekraftige anskaffelser.

Hilde Sætertrø fra LUP, viste hvordan offentlige virksomheters mål og strategier har betydning i anskaffelser, og anskaffelsenes betydning for å nå bærekraftsmålene. Sætertrø viste også til eksempler på hvordan bruke anskaffelser for å nå målene, og som en inspirasjonskilde til innovasjon.

Eksempler på bærekraftige strategier

Jørgen Blix fra Troms og Finnmark fylkeskommune presenterte deres anskaffelsesstrategi som ble vedtatt i januar 2020. Fylkeskommunen har tydelige mål om å bruke strategien som strategisk virkemiddel for å bidra til å nå bærekraftsmålene gjennom handlingsplanen de nå arbeider med.

Lillestrøm kommune har en rykende fersk grønn innkjøpsstrategi som ble presentert av Ine Charlotte Høyer. Kommunen har valgt å lage en egen strategi for det grønne for å sette søkelys på klima og miljøtiltak internt. Høyer trakk frem hvor viktig det har vært for kommunen å forankre strategien politisk for å operasjonalisere målsetningene på sikt.

Jacob Ruud fra Stavanger kommune presenterte hvordan bærekraftperspektivet er forankret i den politiske plattformen, kommuneplanen og i klima og miljøplanen. De jobber kontinuerlig med praktisk implementering av mål og delmål i alle kommunens virksomheter. De vil også utarbeide et verktøy for å koble anskaffelsene mot bærekraftsmålene.

IOA i praksis for å bidra til å nå bærekraftsmålene

Elisabeth Smith fra LUP presenterte hovedprinsippene bak en innovasjonsvennlig anskaffelsespraksis. Smith løftet frem hvordan offentlige virksomheter kan bidra som samfunnsutviklere. Ved å aktivt ta i bruk bærekraftsmålene i anskaffelsesarbeidet, gjennom blant annet å tenke på hva man etterspør, og hva man vektlegger på tildeling.

Trondheim kommune har jobbet med innovative anskaffelser gjennom mange år. Magnus Inderberg Vestrum fortalte om utfordringene, men også mulighetene med å arbeide med bærekraftsmålene. Vestrum viste til kommunens arbeid og videre planer om utslippsfrie byggeplasser.

Nye Ålesund kommune har lagt tydelige føringer for hvordan bærekraftsmålene skal vektlegges i kommunen, også i deres innkjøpsstrategi. Jonny Indrevåg presenterte konkrete eksempler på anskaffelser fra blant annet mobilitet og møbler hvor bærekraftsmålene blir operasjonalisert.

Opptak fra webinaret

 

Presentasjoner:

Webinar 11.12.20_LUP – Bang-Andersen

Webinar 11.12.20 KS

Webinar 11.12.20 DFØ

Webinar 11.12.20 LUP – Sætertrø

Webinar 11.12.20 Troms og Finnmark FK

Webinar 11.12.20 Lillestrøm kommune

Webinar 11.12.20 Stavanger kommune

Webinar 11.12.20 LUP – Smith

Webinar 11.12.20 Trondheim kommune

Webinar 11.12.20 Ålesund kommune

Padlet

Inspirasjon fra den digitale oppslagstavlen som ble brukt under webinaret