Kan et bedre gevinstverktøy hjelpe kommuner til økt gevinstrealisering?

av Hilde Sætertrø

Mandag 24. september samlet Leverandørutviklingsprogrammet noen kommuner til erfaringsutveksling og drøfting rundt gevinstarbeid. Alle kommuner peker på forbedringspotensial knyttet til gevinstrealiseringer i forbedrings- og effektiviseringsarbeid. Kan bedre gevinst-verktøy øke kommunenes evne og kapasitet til å ta ut flere gevinster og effekter?

Mandag 24. september samlet Leverandørutviklingsprogrammet noen kommuner til erfaringsutveksling og drøfting rundt gevinstarbeid. Alle kommuner peker på forbedringspotensial knyttet til gevinstrealiseringer i forbedrings- og effektiviseringsarbeid. Kan bedre gevinst-verktøy øke kommunenes evne og kapasitet til å ta ut flere gevinster og effekter?

Det vil bli stadig mer krav til kommuner å vise til økt effektivitet og til bedre tjenesteyting (med mindre bruk av ressurser). Med dette øker behovet for å kunne fokusere mer på gevinster, kartlegge gevinster, tallfeste og beskrive gevinster, planlegge for gevinstuttak, og realisere gevinster (drive organisasjonsutviklingsprosesser). I dag sitter snart 422 kommuner hver for seg å gjør så godt de kan med de verktøy som finnes og de verktøy de selv utvikler. For små- og mellomstore kommuner er dette spesielt krevende arbeid.

Innovativ anskaffelsesmetodikk innbefatter gevinstarbeid og gevinstuttak. Uten å kunne ta ut og dokumentere positive effekter og gevinster av ulike slag, ingen innovasjon. Vi trenger å bli bedre på dette! Det må bli enklere for kommuner å fokusere på de riktige gevinstene til enhver tid (prioritere), enklere å forankre utviklingsarbeidet, enklere å styre etter gevinster som skal oppnås, eller styre etter stadig flere gevinster, enklere å planlegge gevinstuttak og enklere å gjennomføre selve gevinstrealiseringen.

Kommunene skal møtes en gang til før årsskiftet og arbeide mer med behovet for bedre gevinstverktøy og starte arbeidet med å målsette både dette initiativet, og for gevinstarbeid i kommunene. Hvilken visjon skal vi ha på vegne av kommune-Norge og evnen til forbedringer og transformasjon?

Kan innovativ anskaffelsesmetodikk bidra til at kommuner (og andre offentlige virksomheter?) blir bedre til gevinstrealiseringsarbeid raskere?

Her er presentasjoner fra kommunene på hvordan de arbeider med gevinster i dag, og hvilke utfordringer de har knyttet til gevinstarbeidet:

Gevinstarbeid i Bærum kommune

Fosenregionen og gevinstarbeid

Gevinstrealisering DGI Kongsbergreg

Gevinstrealisering VFT Lindås kommune

Gevinstarbeid Molde kommune

Gevinstrealisering i Trondheim Kommune

Her er invitasjonen og agendaen for møtet den 24. sept:

Agenda kloke hoder gevinstverktøy 24 sept 2018 Gardermoen

invitasjon kloke hoder gevinstverktøy

Deltakerliste