Sykehusbygg HF

Sykehusbygg er en internleverandør for de regionale helseforetakene og landets helseforetak, og skal legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen prosjektering og bygging av sykehus.

Kontaktinformasjon

Hjemmeside

Relaterte anskaffelser (4)

Nybygg psykisk helsevern Sørlandet sykehus

Nytt bygg på 12 500 kvm på Eg i Kristiansand. 70 rom for psykiatrisk sykehusavdeling og 10 rom for ungdomsklinikk. Ramme på 780 millioner.

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal er prosjekteier og byggherre for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). I prosjektet inngår et akuttsykehus på Hjelset, et distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund med dagkirurgi og videreutvikling av prehospitale tjenester. Oppdraget til Sykehusbygg er å stille…

Nye Førde sjukehus

Dagens Førde sentralsjukehus er et somatisk og psykiatrisk sykehus for Sogn og Fjordane fylke. Sykehuset er lokalisert på Vie i Førde. Sykehusets bygningsmasse skal utvides med ca. 10.000 m2 nybygg samt ombygging av eksisterende sykehus, ca. 50.000 m2. Prosjektet består…

Nytt universitetssjukehus i Stavanger

Helse Stavanger HF er prosjekteier og byggherre for nytt Universitetssykehus i Stavanger, SUS2023, som er byggetrinn 1 på veien til nytt universitetssjukehus i regionen. I første byggetrinn, med en øvre kostnadsramme på 7 milliarder 2014 kroner (P50 estimatet), skal det…