Pågående anskaffelse

Helhetlige digitale løsninger i utdanning og oppvekst

Den 1. Januar 2020 slås Skedsmo, Sørum og Fet sammen til ny kommune, Lillestrøm Kommune, en kommune med over 80.000 innbyggere. En kommunereform medfører endringer i organisasjon, administrasjon og har digitale konsekvenser. Det er opprettet en rekke prosjekter i
kommunesammenslåingsprosessen, både på politisk og administrativt nivå. Et av dem er "Digitalisering, IKT og arkiv", hvor prosjektet "Helhetlige digitale løsninger i utdanning og oppvekst" hører under.

Prosess

Behovskartlegging

Intern kartlegging av hva man har behov for, hva utfordringene er, og hvilke behov brukere har.

Dialogfase

Dialogkonferanse gjennomføres 16. mars 2018 før det er skriftlige innspill og en-til-en-møter.

I utdanning og oppvekst i dag er det mange fagsystemer, digitale verktøy, digitale læremidler, samt elektroniske og papirbaserte skjema med ulike formål og oppgaver. Utfordringene her er at det er få data om elever, barn og personal som deles mellom løsningene. Det er mange manuelle arbeidsprosesser for overføring av informasjon fra et sted til et annet. Tilgangen til informasjonen fra ulike systemer for brukergruppene styres blant annet av personvernlovgivningen, opplæringsloven. Det er et uutnyttet potensial i å dele relevant informasjon som kan og bør deles, men som ikke deles i dag blant annet fordi dagens fagsystemer er lukket. Det er utfordringer knyttet til kompleksiteten i systemene, innsyn og funksjonalitet i løsningene, samt vanskelig for den enkelte bruker å holde oversikten over totalen av det som er tilgjengelig. Prosjektet har som mål å anskaffe nye digitale løsninger som svarer på dagens behov fra brukerne, og som er fleksible nok til å løse behov i fremtiden, av både teknisk og innholdsmessig art.

Det forutsettes at løsningene er brukervennlige for sluttbrukere på alle nivåer og fleksible for fremtidige endringer. Løsningene skal være fremtidsrettede, og i dette ligger behovet for åpenhet i fagsystemene (API´er). Det er fritt opp til mulige samarbeidspartnere og leverandører å informere om og beskrive muligheter som kan være interessante, utover det som er skissert.

Se veiledende kunngjøring på DOFFIN her