Utvikling av digitale tjenester

Skien kommune leverer i dag mange tjenester som i liten grad er digitalisert. De ser at flere av disse kan ha et høyt gevinstpotensial ved at tjenesten digitaliseres. I 2018 planlegger kommunen for å utlyse konkurranse for bistand og utvikling av nye, og eksisterende tjenester som det vil være hensiktsmessig å automatisere.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Prosess

Kartlegging

Hvert kommunalområde har gjennomført prosjekter der det er kartlagt, prioritert og valgt ut to tjenester for innbyggere eller næringsliv hvor man ønsker å digitalisere arbeidsprosessen.
Det er gjennomført kartlegging av prosessene og beskrevet «drømmeprosess» som grunnlag for videre arbeid og automatisering av tjenestene.

Les mer

Tjenestene som er valgt ut skal digitaliseres i best mulig grad, og kunne behandles av tjenestemottaker på en enkel måte, på digitale flater.  Alt som er regelstyrt skal automatiseres.

Dialog

Skien kommune inviterte til dialogkonferanse 10. oktober 2017 med etterfølgende skriftlig innspill og 1 til 1 møter med leverandørene.
Hensikten med dialogkonferansen var å få innspill fra leverandørene på de foreløpige planene og hvordan behovet til Skien kommune kan løses på en best mulig måte.

Les mer

Hvert kommunalområde har gjennomført prosjekter der det er prioritert, og valgt ut to tjenester for innbyggere eller næringsliv hvor man ønsker å digitalisere arbeidsprosessen. Tjenestene skal digitaliseres i best mulig grad, og kunne behandles av tjenestemottaker på en enkel måte, på digitale flater. Alt som er regelstyrt skal automatiseres. Det skal tilrettelegges for et rammeverk og teknisk løsning, som skal kunne ivareta videre implementering av andre tjenester. Rammeverket skal fungere plattformuavhengig.

På bakgrunn av denne dialogkonferansen ble leverandører invitert til å komme med ideer og forslag til hvordan Skien kommune best kan løse sine behov. De ønsket å få best mulig kunnskap om mulighetene og alternative løsninger som fantes i markedet.

 

 

Konkurransegrunnlag på høring

Informasjon fra dialogkonferansen ble benyttet til å lage en behovs- og kravspesifikasjon som åpner for de innovative løsningene. Den ble lagt ut på høring med høringsfrist 18. april 2018.

Les mer

Skien kommune inviterte potensielle leverandører til å vurdere og gi skriftlig tilbakemeldinger/innspill til behovs- og kravspesifikasjonen, som ble lagt ut på den veiledende kunngjøringen på DOFFIN.

Kravspesifikasjonen vil bli bearbeidet basert på de svar vi får på denne høringen, før konkurransen kunngjøres i DOFFIN/ TED-databasen.

Skien kommune ønsker, med denne høringen, å få svar på følgende spørsmål:

  • Er behov- og kravspesifikasjonen bygget opp på en slik måte at det er forståelig hvordan den skal besvares?
  • Kommer behovet til Skien kommune tydelig frem?
  • Er det funksjonalitet i behovs- kravspesifikasjonen som ikke kan utvikles/tilpasses eller som vil være svært kostbart?
  • Er prisskjemaene bygget opp på en tydelig måte?
  • Eventuelt andre innspill

Konkurranse - 3 selvstendige anskaffelser

Etter gjennomført dialogkonferanse, en-til-en møter og utarbeidelse av Behov- og kravspesifikasjon, har prosessen kommunen har vært igjennom resultert i tre selvstendige anskaffelser.

Les mer

Disse er:

Tjenesteplattform
https://doffin.no/Notice/Details/2018-449049

Løsning for mat- og middagsbestilling
https://doffin.no/Notice/Details/2018-440257

Løsning for barnehagesøknad og moderasjonsbetaling
https://doffin.no/Notice/Details/2018-680524