StartOff – Trygg sykkelparkering

Bane NOR ser etter nye løsninger og konsepter som gjør sykkelparkering på stasjonsområdet tryggere. Målet er å minske risiko for sykkeltyveri, både innendørs og utendørs, slik at flere reisende ønsker å bruke sykkel på vei til og fra toget.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Mathias Grude Eikseth

Mathias Grude Eikseth

Prosjektleder StartOff

mathiasgarmangrude.eikseth@dfo.no
+47 988 40 610
Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670

Prosess

Foreslå offentlige utfordringer som bør løses

Alle StartOff-prosjekter startet med en henvendelse rettet mot offentlige innkjøpere som sender inn en prosjektskisse som beskriver den utfordringen de ønsker at oppstartselskapene løser.

Kunngjøre utfordringen

Oppdraget kunngjøres på Doffin med et konkurransegrunnlag og en behovsbeskrivelse. Utlysningen distribueres i sosiale medier og direkte mot oppstartsmiljøer

Sende inn idéskisse

Alle som ønsker det kan levere sine forslag og inntil seks leverandører inviteres til forhandlinger.

Utforske alternativer

Tre leverandører får tilbud om å videreutvikle sine forslag i dialog med oppdragsgiver over tre uker. Leverandører som er med i denne fasen honoreres delvis for utviklingen.

Utvikle løsningen

Etter tre uker presenteres forslagene for oppdragsgiver og én leverandør får ytterligere 15 uker til å lage en minimumsløsning (MVP = Minimal Viable Solution. Leverandøren som er med i denne fasen honoreres delvis for utviklingen.

Demonstrere resultat

Etter 15 uker presenterer leverandøren sin løsning for oppdragsgiver. Veien videre avhenger av hvor anskaffelsesklar løsningen på dette tidspunktet. Leverandøren får også en anledning til å demonstrere resultatet overfor offentlige innkjøpere, utviklingsaktører og potensielle investorer. Målet for alle StartOff prosjekter er at den offentlige innkjøperen skal kjøpe løsningen i etterkant og med det bli en viktig første kunde som kan utgjøre grunnlaget for videre salg og næringsvekst.

Om anskaffelsen

Bane NOR eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Dette omfatter 4.500 eiendommer og 330 stasjoner. Oppdraget til Bane NORs eiendomsdivisjon er å gjøre det mer attraktivt å bruke tog, samt å delfinansiere jernbanen. Bane NOR har et transporthierarki som sier at myke trafikanter (gående og syklende) skal prioriteres på våre arealer. Sykkel som reisemiddel underbygger blant annet folkehelse, arealeffektivitet, og generelt en bærekraftig samfunnsutvikling.

Til syklister tilbys det utendørs sykkelparkering ved alle av landets stasjoner, og en god del av stasjonene har et sykkelhotelltilbud. Sykler blir tidvis stjålet fra stasjonsarealene, både fra utendørs sykkelparkering og fra sykkelhotellene.  Det å bli frastjålet sykkel medfører økonomisk tap for eieren, og frykt for at det kan skje igjen. Det kan også bidra til å forringe omdømme til Bane NOR som et brukerrettet foretak. Konsekvensen kan være at en del som ønsker å sykle til stasjonen for å reise med tog heller velger et mindre miljøvennlig fremkomstmiddel til stasjonen, eller lar være å reise med tog. I verste fall velger folk å reise med bil til «endepunkt» i reisekjeden.

Bane NOR har som mål å få flere til å bruke tog, helst i kombinasjon med andre bærekraftige reisetjenester. Bane Nor skal støtte opp nullvekstmålet og bidra til at veksten i persontransporten tas med enten kollektiv, gange eller sykkel. Sykkeltilrettelegging er derfor svært viktig for å sikre et godt bymiljø og er et vesentlig mer arealeffektivt transportmiddel enn bil.

Problem / utfordring

Bane NOR tilbyr sykkelparkering på hundrevis av stasjoner i Norge. Sykkelparkeringstilbudet varierer i forhold til stasjonstype, regional kontekst, lokalmiljø, etterspørsel mm. Parkering skjer i form av stativer ute med eller uten tak, eller inne i sykkelhotell (en avlåst sykkelparkering under tak).

Sykkeltyveri er en problemstilling på noen av våre stasjoner, fra både innvendig og utvendig parkeringsplasser. I ulike undersøkelser er trygghet uttrykt som en av de største utfordringene ved å velge sykkel til stasjonen.

Bane NOR har gjennomført ulike tiltak på stasjonene for å hindre at sykler blir frastjålet. Dette omfatter blant annet overvåking på stasjonen og inne i sykkelhotellene, stativer som gjør det mulig å låse sykkelen sin fast med ulike type låser og sykkelbokser hvor man kan låse inn sin egen sykkel i et skap. For å gjøre sykkelhotellene noe sikrere koster det 50 kr i måneden for å få tilgang gjennom bruk av Bane NOR sin parkeringsapp. På de største stasjonene går det også vektere som bidrar til bedre sikkerhet.

Ønsket resultat/effekt

Bane NOR ønsker at de reisende ikke skal frykte  tyveri av sykler, lastesykler, elsykler mm fra stasjonen. Vi ønsker at det å parkere sykkelen ved stasjonen skal oppleves som sikkert, trygt og enkelt for de reisende, slik at flere bruker sykkel til og fra toget. Ønsket effekt med å tilby sikker sykkelparkering ved stasjonene er:

  • Økt bruk av sykkel.
  • Bedre kundetilfredshet blant syklistene som sykler til stasjonen.
  • Mindre bruk av privatbil til stasjonene
  • Bedret omdømme blant de reisende.

Behovet

Bane NOR ønsker å se på løsninger som gjør sykkelparkering tryggere for syklister med alle typer sykler (inkl. lastesykler, elsykler) ved stasjonen.

Risiko for tyveri   krever tiltak for å sikre verdier og opplevelsen av at sykkelen er trygt parkert. Det handler om at syklisten skal slippe usikkerhet om at sykkelen vil være der eller ikke når man kommer tilbake.

Bane NOR ser etter løsninger/konsepter som er fysiske, elektroniske/digitale eller som på annet vis gir brukere en større opplevelse av trygghet. Her ønsker man en løsning for både utvendig og innvending parkering, eller aller helst en løsning som fungerer både inne og ute. Det kan være individuelle løsninger som gjør det tryggere for den enkelte syklist, eller en felles løsning som gjør det tryggere for alle som sykler til stasjonen. Løsningen kan f.eks bygge på syklistenes egne sikringstiltak eller et sikringstiltak som etableres på stasjonen. Konseptet/løsningen kan være knyttet til elektronisk overvåkning eller en annen teknisk løsning. Løsningen bør ikke være avhengig av omfattende investeringer i Bane NOR sin infrastruktur.

Bane NOR er kjent med ulike løsninger for sikring, og i denne konkurransen ser vi etter nye eller forbedrede løsninger som ikke finnes på markedet fra før, eller vesentlige forbedringer av det som finnes av løsninger fra før.

Les mer om konkurransen her

Om StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser. StartOff bistår med systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandør underveis.
Mer om StartOff