StartOff – Detaljerte transportdata

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker bedre informasjon om all ferdsel langs vei. Kan du utvikle en automatisert løsning som kan skille ulike typer vogntog, busser, bobiler, campingvogner, gående og syklende på fylkesveier i Troms og Finnmark?

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Anita Skog

Anita Skog

Innovasjonspådriver Nord-Norge

anita.skog@lup.no
916 61 376
Magne Hareide

Magne Hareide

Seniorrådgiver

magne.hareide@dfo.no
+47 907 45 113

Prosess

Foreslå offentlige utfordringer som bør løses

Alle StartOff-prosjekter startet med en offentlig innkjøper som sender inn en prosjektskisse som beskriver den utfordringen de ønsker at oppstartselskapene løser.

Kunngjøre utfordringen

Oppdraget kunngjøres på Doffin med et konkurransegrunnlag og en behovsbeskrivelse. Utlysningen distribueres i sosiale medier og direkte mot oppstartsmiljøer. DFØ står for konkurransegjennomføringen.

Leverandørene sender inn sine idéskisser

Alle som ønsker det kan levere sine forslag og inntil seks leverandører inviteres til forhandlinger.

Utforske alternativer (tre uker)

Tre leverandører får tilbud om å videreutvikle sine forslag i dialog med oppdragsgiver over tre uker. Leverandører som er med i denne fasen honoreres delvis for utviklingen.

Én leverandør blir valgt til å utvikle løsningen

Etter tre uker presenteres forslagene for oppdragsgiver og én leverandør får ytterligere 15 uker til å lage en minimumsløsning (MVP = Minimal Viable Solution. Leverandøren som er med i denne fasen honoreres delvis for utviklingen.

Demonstrere resultat

Etter 15 uker presenterer leverandøren sin løsning for oppdragsgiver. Veien videre avhenger av hvor anskaffelsesklar løsningen på dette tidspunktet. Leverandøren får også en anledning til å demonstrere resultatet overfor offentlige innkjøpere, utviklingsaktører og potensielle investorer. Målet for alle StartOff prosjekter er at den offentlige innkjøperen skal kjøpe løsningen i etterkant og med det bli en viktig første kunde som kan utgjøre grunnlaget for videre salg og næringsvekst.

Om anskaffelsen

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker bedre informasjon om all ferdsel langs vei, og har et behov for en automatisert løsning som kan skille ulike typer vogntog, busser, bobiler, campingvogner, gående og syklende på fylkesveier i Troms og Finnmark. Per dags dato finnes det ikke et automatisert og helhetlig system for å samle inn, kategorisere og presentere et oversiktsbilde av trafikken på vegnettet, som enkelt viser de ulike næring,- kollektiv- og persontransportene. 

Slike data vil være nyttig i forbindelse med vegplanlegging, næringsutviklingsarbeid, utarbeidelse av transportplaner, næringstransportundersøkelser med mer. Dette for å optimalisere samferdselsmidlene og kanalisere de der behovet er størst. Et mer detaljert situasjonsbilde som virkemiddel, vil gi bedre grunnlag for å kunne planlegge og prioritere tiltak rettet mot regularitet, fremkommelighet og trafikksikkerhet. 

Problem/utfordring 

 • I dag brukes induktive sløyfer og radarutstyr til å registrere kjøretøylengde, fart og antall, men dette trafikkregistreringsutstyret kan i liten grad klassifisere kjøretøy. 
 • Registrerte data kan hentes ut fra fergerutene, men heller ikke her er det registrert noe mer enn lengde på kjøretøyene. 
 • Kameraer plassert langs vegnettet kan kun per dags dato få et sanntidsbilde av trafikken, men uten noen form for kjøretøyregistrering eller klassifisering. 
 • Trafikkregistreringene kan manuelt kombineres med andre datakilder, fra for eksempel grensepasseringer, transportdata fra fiskerinæringen, intervjuer med transportnæringene og lignede for å få et litt mer detaljert bilde av transportstrømmene. Det er imidlertid en meget tidkrevende prosess for å få sammenstilt tilgjengelig informasjon til enhetlige data. 
 • Alene blir disse digitale registreringene for overfladiske til å gi et samlet og systematisert bilde over transportstrømmene på vegene våre. 

 

Ønsket resultat/effekt 

 • En mer automatisert løsning for å innhente og kategorisere ulike typer vogntog, busser, personbiler, bobiler, campingvogner, gående og syklende. 
 • Bedre oversikt over hvilke ulike transporttyper som beveger seg på vegene våre, som beslutningsgrunnlag for oss som vegeier og samfunnsutvikler. 
 • At løsningen kan utvikles til en kommersiell tjeneste eller produkt, som også kan brukes av andre med tilsvarende behov. 

En slik løsning har et stort kommersielt marked fordi: 

 • En løsning som dekker basisbehovet for bedre transportdata som vi etterspør, finnes ikke i markedet i dag, hverken i Norge eller internasjonalt. 
 • Behovet for bedre transportdata er relevant for både statlige, regionale vegeiere og andre interessenter i Norge og naboland mm. 
 • Målet er at løsningen kan utvikles til en kommersiell tjeneste eller produkt som kan brukes av andre med tilsvarende behov 

Behovet 

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker å utfordre markedet til å utvikle en mer automatisert løsning som kan registrere og kategorisere ulike typer vogntog, busser, bobiler, campingvogner, gående og syklende. Vi ønsker oss høyest mulig detaljeringsgrad på trafikkinformasjonen innenfor rammene av reglene for innhenting, bruk og lagring av personsensitive opplysninger. 

Vårt behov er først og fremst trafikkdata. Det blir opp til leverandøren å foreslå om slike trafikkdata er noe som leveres til oss som en tjeneste eller om forretningsmodellen som foreslås innebærer at vi må kjøpe og betjene enheter som samler og kategoriserer trafikkdata selv (utplassering, betjening, datauthenting, ettersyn, vedlikehold osv.). Vi trenger med andre ord ikke nødvendigvis eie en slik løsning selv dersom vi kan bestille og få levert detaljerte trafikkdata når vi trenger det. 

Løsningen må være brukervennlig, slik at man enkelt kan hente ut og bruke de opplysningene vi trenger. Dette gjelder særlig dersom den foreslåtte løsningen baserer seg på enheter for registrering og kategorisering som vi selv skal utplassere og betjene. Løsningen kan innhente og kategorisere trafikkdata som presenteres i sanntid, eller trafikkdata som kan lagres på enheten eller i sky for senere bearbeiding. 

Det er viktig at datakvaliteten er god (høy reliabilitet). Vi etterspør ikke utvikling av løsning for en spesifikk veg/strekning, men en løsning som er fleksibel og kan tas i bruk på ulike typer veger, på ulike steder og som hensyn tar at vegene våre har ulik tilgang til strøm og kommunikasjon. Løsningen må være robust og fungere under ulike værforhold. 

Hvis løsningen har behov for integrasjon mot andre systemer må dette beskrives og la seg gjøre. 

 Les mer om prosjektet her

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser. StartOff bistår med systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandør underveis.
Les mer om StartOff