Bærekraftig energiforsyning for instrumentering langs vei

Statens Vegvesen har behov for sirkulær energiforsyning for instrumentering langs veg på veistrekninger hvor det ikke er strømnett og det er dårlige sendeforhold. Løsningen skal gi strøm til å drifte sensorer som registrerer og innhenter informasjon som er viktige for å kunne gi god informasjon til trafikantene som ferdes på veistrekningen. Behovet vil ofte være på eldre veger utenfor allfarvei, hvor aggregatet vil måtte stå i utfordrende terreng.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver BTV-regionen

cecilie.m.endresen@nho.no
997 02 688

Gjennomføring

Forberede konkurransen

Arbeidet med behovsbeskrivelsen og konkurransemalen startet sommeren 2020.

Les mer

Se vedlagt behovsbeskrivelse.

Utlysning og pre-kvalifisering av deltakere

Åpen invitasjon til å delta i konkurransen gikk ut 7.september på Doffin. Da fristen for å levere forespørsel om å bli kvalifisert til konkurranse var gått ut, var det to prekvalifiserte deltakere som ble invitert til å delta i plan- og designkonkurranse.

Utvikling av plan og idé

To prekvalifiserte leverandører ble invitert med videre for å utarbeide et løsningsforslag. Leverandørene mottok kr. 200 000,- hver for å utvikle en løsning som dekket oppdragsgivers behov.
Fristen for innlevering av løsningsforslag var 27. november 2020 kl.12.00.

Juryering

En jury gjennomgikk de innsendte forslagene og kåret en vinner. Formell kåring av vinneren var 11. desember kl.12.00. I etterkant ble det inngått en oppdragsavtale med vinneren for å utvikle en prototype basert på løsningsforslaget. Forslagene var anonymisert for juryen. Vinneren mottok kr.300 000,- i premiepenger for å lage en prototype av sitt forslag.

Presentasjon og videreutvikling

Vinneren av konkurransen presenterte prototypen av sitt forslag til løsning på en konferanse hvor også andre vinnere fra øvrige konkurranser innen sirkulærøkonomi presenterte sine forslag; sirkulære skillevegger i tre, sirkulære kunstgressbaner, sirkulær emballasje for byggeplass og sirkulær mobilitet i hyttekommuner. Løsningene bl presentert for offentlige innkjøpere med samme behov, Klima- og miljødepartemementet (oppdragsgiver), potensielle investorer, virkemiddelapparatet og presse. Målet med prosjektet var at de nye løsningene skulle kunne bli kjøpt inn eller utviklet videre med støtte fra investorer eller virkemiddelapparatet.

Om anskaffelsen

Statens vegvesen har flere veger hvor det ikke er tilrettelagt for moderne digital informasjonsinnsamling.  En viktig komponent for å kunne samle inn data fra vegkanten er at det er strøm og nettverk tilgjengelig.

Datainnsamling med moderne digitale teknikker var ikke påtenkt når mange av vegene i Norge ble bygget.  Dette gjør at mange veger i Norge ikke har strøm eller nettverk på steder hvor det er behov for det i forbindelse med instrumentering langs veg.

For å unngå å legge ut kobberledning for strøm, som både er dyrt og har en miljøkostnad på materialsiden, ser Statens vegvesen på muligheten til å bruke aggregat for punktstrøm der hvor det er behov for det.

Med alternativ strømkilde på disse lokasjonene vil vi kunne sette opp både sensorer og nettverk, og dermed tilby bedre informasjon til trafikantene.

Statens vegvesens behov

Statens vegvesens behov er et aggregat som har potensiale til å forsyne sensorer ved veikanten som er viktige for å kunne gi god informasjon til trafikantene.  Dette aggregatet skal være sirkulær økonomisk i sin oppbygning; med dette mener vi at det bør bygges av materialer som kan resirkuleres/gjenbrukes, og at bruken av aggregatet skal tilstrebe å ikke slippe ut CO2.  Løsninger som er helt utslippsfrie i bruken vil bli foretrukket.

Aggregatet skal kunne fungere stabilt i mørketiden og under sterke vindforhold. Statens vegvesen har erfaring med at solcelle og vindmøller ikke fungerer så driftssikkert som ønskelig i enkelte fylker som Troms og Finnmark.

Vi ønsker derfor å få innspill til løsning på brenselceller basert på hydrogen.  Med dette mener brenselcelle som bruker hydrogen direkte, og ikke andre brenselcelleløsninger som avgir CO2.

Løsningen bør være basert på eksisterende komponenter.

Hovedoppgaven er å designe et sikkert, mobilt hydrogenaggregat til bruk langs veg, hvor det er utfordringer med snø og vanskelige værforhold.  Løsningen bør kunne tilpasses forskjellige typer påkoblinger av master og sensorer.

Bannerannonse

Vinneren av konkurransen var Ballard Power Systems Norway og i denne filmen presenterer de sin løsning.