Grønn ombygging

Dette fellesinitiativet fra Statsbygg, Forsvarsbygg og Oslobygg KF samler landets største byggherrer bak et innovasjonsløft for grønn ombygging for å tilpasse eksisterende bygg til nye behov. Dette gjøres allerede, men vi må gjøre det mer og det må gjøres på smartere måter. Det er på det siste punktet vi ønsker å gå i dialog med leverandørmarkedet og stimulerer utviklingen av nye og mer innovative løsninger for grønn ombygging av eksisterende bygg. Det skjer mye spennende i akademia på området der man f. eks ser på teknologi for å jekke opp etasjer for større takhøyde, man utforsker lettere byggematerialer for å utvide i høyden og effektive måter å forsterke bygg på.

En av de største utfordringene i dag er at ombygging av eksisterende bygg skjer på samme måte som da de ble ført opp; plassbyggede konstruksjoner som ikke er egnet for ombruk. Vi tror det er store muligheter for å utvikle nye teknologi som muliggjør grønnere, raskere og mer sirkulær ombygging. Det må imidlertid utvikles nye og mer bærekraftige løsninger som gjør det mulig å endre, utvide, rekonfigurerer og forsterke eksisterende bygninger ved bruke av komponenter og materialer som er konstruert og produsert med tanke på ombruk fra starten av.

Sist oppdatert

Status

Anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670

Om anskaffelsen

Prosess

Prosjektetablering

Etter en sonderingsrunde med flere aktuelle problemstillinger samlet byggherrene seg rundt utfordringer og muligheter forbundet med ombygging av eksisterende bygg for tilpasning til nye behov. Det ble etablert en kjernegruppe, en styringsgruppe og et mandat som prosjektet skal styres etter.

Felleserklæring

Etterspørselsdrevet innovasjon som dette er (market push) handler om å beskrive behovet og overlate løsningene til markedet. Behovet blir overordnet beskrevet i en felleserklæring fra de tre byggherrene som offentliggjøres som en veiledende kunngjøring på Doffin. Felleserklæringen er et signal til markedsaktørene om at byggherrene kommer til å forvente, og etterspørre løsninger som muliggjør raskere og mer sirkulær ombygging. Forventningen om bedre og mer bærekraftige løsninger for ombygging er tidfestet noen år frem i tid for å gi leverandørene tid til innovasjon og utvikling av løsningene.

Kartleggingsfasen

Før vi etterspør nye løsninger må vi tilbringe mer tid med problemet. Hva er de største utfordringene når man tilpasser eksisterende bygg etter nye behov? Vi må kartlegge hva som faktisk fungerer og hvor det er rom for forbedringer. Vi må se på hvordan krav og regler påvirker mulighetsrommet. Vi må også undersøke hva fagmiljøene og leverandørene har av nye løsninger og hva de jobber med? Vi må også kartlegge hvordan vi skal finansiere undersøkelsene og betaling for den utviklingen vi ønske at leverandørene skal gjøre.

Utvikle nye og mer bærekraftige løsninger

Når vi vet mer om utfordringen kan vi spisse behovsbeskrivelsen med krav til ytelse og funksjon. Sammen med resten av konkurransegrunnlaget beskriver det utfordringen vi vil at leverandører og konsortier skal utvikle løsninger for. I denne fasen vil vi også velge hvilken konkurranseform som er best egnet for innovasjonskonkurransen. Utviklingsfasen strekker seg gjerne over 2 til 4 år fra utlysning til løsningen er testet. Det kan blir flere parallelle utviklingsløp som adresserer ulike utfordringer knyttet til ombygg. Utviklingsarbeidet som leverandørene gjør blir delbetalt med midler fra virkemiddelapparatet for innovative anskaffelser.

Anskaffelser

Etter at utviklingsløpene er ferdig og nye løsninger er testet går de tre byggherrene videre til anskaffelser. Da kan de, og alle andre byggherrer etterspørre løsningene i sine anbudskonkurranser på ombygging av eksisterende bygg. Vi håper at virkemiddelapparatet i denne fasen kan gi støtte til en eventuell merkostnad med de nye løsningene slik de f. eks har gjort ved kjøp av utslippsfrie anleggsmaskiner.