Innovasjonspartnerskap Smart Vinterveg

I prosjektet Smart vinterveg skal kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker, sammen med leverandører, FoU-miljøer og andre, finne fram til nye og innovative løsninger for vinterdrift av veg og eiendommer. Innovasjon Norge har tildelt 14 millioner kroner til prosjektet.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Østlandet

kjersti.granaasen@lup.no
480 52 856

Om anskaffelsen

Prosess

Kick-off, behovskartlegging

Onsdag den 16. oktober gikk startskuddet med en felles kick-off. Målet for denne dagen var å kartlegge dagens utfordringer som vi opplever med snørydding og drift av vinterveg. På samlingen var det samlet mange aktører som blir berørt når det snør eller det er glatte veger. Brøytemannskaper, vegforvaltere, servicetorget, innbyggere, hjemmetjenesten, nødetater, taxisjåfører og lastebilsjåfører var alle representert på kick- offen.

Les mer

Kartlegge behov og utfordringer Gode tjenester skapes på bakgrunn av god innsikt i faktiske behov. Målet for gruppearbeidet var Kartlegge dagens brukerreise er en steg-for-steg-beskrivelse av hvordan vi opplever dagen utfordringer med vintervegen  Vi skal kartlegge hvordan den eksisterende tjenesten leveres og oppleves.  Vi skal kartlegge alt som gjøres i dag, både det som er synlig og det som er skjult

Nyhetsbrev

Les mer

Her vil du finne en serie med nyhetsbrev fra prosjektgruppa i smart vintervei.

Dialogkonferanse

Smart Vintervei leter etter partnere i næringslivet som kan hjelpe oss å finne frem til enda bedre og smarte løsninger for snørydding.

Les mer

På bakgrunn av dialognotatet ble leverandører, bransjeforeninger, fagmiljø og andre interessenter til dialogkonferanse.

Over 100 deltakere deltok på konferansen som ble avholdt på Lillehammer i begynnelsen av desember 2019.

På konferansen ble det holde faglige innledninger fra Statens vegvesen, Meterologisk institutt og Avinor.

Engasjementet var stort da deltakerne ble utfordret til å lage en visjon for fremtidens vinterdrift av veg samt å beskrive dagens og fremtidens løsninger. Presentasjoner, deltakerliste og andre aktuelle dokumenter fra konferansen finner du her. 

Dialogmøter 1-1

I etterkant av leverandørkonferansen ble markedet invitert til 1-1-dialogmøter.

Les mer

På disse møtene fikk leverandørene mulighet til å møte oppdragsgiver for å presentere sin ide.

Du kan lese mer om dialogmøtene her.

Kunngjøring av konkurranse

Innovasjonsfokus for innovasjonspartnerskapet Smart vinterveg er "Smart Vinterdrift med effektiv planlegging og riktig informasjon.

Les mer

Informasjonsmøte for leverandører

Interesserte leverandører inviteres til informasjonsmøte: "Smart Vinterdrift med effektiv Planlegging og riktig Informasjon".

Les mer

For informasjon og påmelding se HER. 

Prekvalifisering

Det var et meget sterkt felt av tilbydere som konkurrerte i prekvalifiseringen til innovasjonspartnerskapet "Smart vinterveg".

Les mer
Oppdragsgiver mottak i alt 16 søknader om deltakelse og følgende firmaer har blitt invitert til å levere tilbud – Betelo AS, Etc Electric Time Car AS, Geodata AS, Ikomm AS, Innit AS og Scanmatic AS.
Selve konkurransen blir gjennomført som konkurranse med forhandling. Frist for innlevering av første tilbud var 4. september 2020. Det planlegges å inngå utviklingskontrakt  innen utgangen av november 2020.Tidsrammen for utviklingsfasen er desember 2020 – april 2022.Oppdragsgiver har høye mål og er ute etter en løsning der dagens maskinpark kobles sammen med teknologiske løsninger som gir effektiv planlegging av vinterdriften og riktig informasjon til ulike brukergrupper. Det er en målsetting at den utviklede løsningen skal kunne selges og tas i bruk lokalt, nasjonalt og internasjonalt og at den kan brukes uavhengig av eierskap til veg.

Innovasjonskontrakt til utviklingspartner

Kunstig intelligens skal sikre Mjøsbyene bedre og billigere brøyting

Les mer

Innovasjonskontrakt i Smart Vinterveg til Betelo AS

Gjennom innovasjonspartnerskapet Smart vinterveg skal driftsoppgaver i forbindelse med brøyting og strøing automatiseres. Teknologien leveres av den lille trondheimsbedriften Betelo AS, som feide store konkurrenter av banen i anbudsprosessen. 

Løsningen vil kombinere værobservasjoner fra innbyggerne med maskinlæring og egne målestasjoner. Når det trengs å brøyte eller strø utkalles mannskap helt eller delvis automatisk.  Gjennom en publikumsløsning får innbyggerne oversikt og mulighet til å gi tilbakemeldinger. 

Betelo sitt tilbud ble vurdert som best innen både kvalitet og gjennomføringevne/utviklingsløp, og nest best på kostnad.

Betelo skal videreutvikle sitt eksisterende system mLogg.

mLogg sin eksisterende funksjonalitet dekker allerede noe av kommunenes behov, men i tillegg skal en god del ny funksjonalitet utvikles og testes i prosjektet:

 • Dynamisk rute-/rodeplanlegging basert på tidligere drift, sanntidsmålinger fra felt og prognoser med maskinlæring.
 • Egne vær- og målestasjoner med bl.a. kamera på utvalgte plasser i kommunen
 • Del-/helautomatisk utkalling
 • Kobling/integrasjon mellom mLogg og maskiner og utstyr
 • Forbedringer sjåførstøtte og for driftsledere
 • Samarbeidsfunksjon for entreprenører
 • Utvidelse av publikumsløsning med mulighet for avvik og meldinger
 • Administrasjon, kontraktsoppfølging og rapporter for driftsleder/vegforvalter
 • «Markedsplass» (kjøp/salg/leie) for oppdrag og utstyr

Les mer om valget av utviklingspartner. 

 

Konseptutvikling, prototyping og testing

Leverandører som har inngått innovasjonspartnerskap skal så gjennom iterative prosesser for utvikling, prototyping og testing.

Les mer

Smart Vintervei sin styringsgruppa vedtok å utvide denne fasen slik at den avsluttes innen utgangen av februar 2022. Årsaken til utsettelsen er Betelo sitt behov for noe mer tid til utviklingsarbeidet og vårt felles behov for testing.

Se vi er på oppløpssiden. 

Partnerskapsavtalen Smart vinterveg er avsluttet

Betelo og kommunene besluttet i møte 28. februar 2022 å avslutte innovasjonspartnerskapskontrakten Smart vinterveg.

Les mer

Dette skyldes at prosjektet ikke har lykkes i å utvikle et nyskapende drifts- og informasjonssystem for vinterdrift av veg som i tilstrekkelig grad dekker kommunenes behov innenfor de fastsatt tid- og ressursrammene.

Les på Smart Vintervegs egne sider.

«Ambisjonene for prosjektet må sies å være skyhøye da vi ønsket å utvikle et system som gir mer effektiv vinterdrift av veg, mindre forurensing og klimagassutslipp, høyere publikumstilfredshet, færre ulykker og personskader, mindre forsinkelse i trafikken, mer effektiv samhandling mellom vegeiere og bedre arbeidsvilkår for ansatte i vegdrift.

I dag planlegges og gjennomføres vinterdriften med utgangspunkt i fastsatte ruter/roder. I Smart vinterveg ligger innovasjonen i hovedsak i å utvikle en dynamisk ruteplanlegger der optimale ruter blir beregnet utfra historiske data, sanntidsobservasjoner og værprognoser. Basert på disse beregningene ønsket vi oss også et system der det var mulig å kalle ut mannskap automatisk.

Målet for innovasjonsarbeidet var å skape grunnleggende endring i tilnærmingen til planlegging og gjennomføringen av vinterdrift av veg. Dette er i innovasjonsteorien beskrevet som en radikal innovasjon med stor risiko og usikkerhet i utviklingsfasen. I et innovasjonspartnerskap er det flere produkter. Vi lykkes ikke med å utvikle drifts- og informasjonssystemet. Vi har likevel lykkes med mye.   

 • Vi har holdt grunnideene for innovasjonspartnerskap høyt – behov, innovasjon, samskaping
 • Betelo har hatt tilgang til de som kjenner behovet best – vegdrift, publikumsveiledere og publikum – og kan fritt videreutvikle produktet sitt basert på ideene fra innovasjonspartnerskapet og selge det i det åpne markedet
 • Kommunene har fått verdifull trening i å jobbe med behov, dialog og samskaping. Denne læringen vil bli brukt i forbedringsarbeid innen vegdrift, men også innenfor andre områder 
 • Kommunene har sett at det er mye å hente ved å jobbe sammen. Vi har fortsatt behov for et informasjon- og driftssystem og vi vil se nærmere på muligheten for fortsatt samarbeid. 

Takk til alle involverte»

 

I prosjektet Smart vinterveg skal kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker, sammen med leverandører, FoU-miljøer og andre, finne fram til nye og innovative løsninger for vinterdrift av veg og eiendommer. Innovasjon Norge har tildelt 14 millioner kroner til prosjektet.