Ingen utenfor – inkludering av ungdom i aktivitet, utdanning og arbeid

Ungt utenforskap er en samfunnsutfordring i Asker. Det er om lag 1000 unge under 25 år i kommunen som ikke er i arbeid, aktivitet eller utdanning. Mange av disse har langvarig fravær fra skolen og løs tilknytning til fellesskapet med jevnaldrende. Asker kommune ønsker å teste ut nye metoder for å utvikle tilbud til en gruppe unge som det offentlige ikke lykkes med å nå og bistå i tilstrekkelig grad innenfor dagens system.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Hanne Solgård-Øverlier

Hanne Solgård-Øverlier

Innovasjonspådriver

hanne.solgard-overlier@lup.no
402 03 939
Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952

Om anskaffelsen

Prosess

Behovsfasen

En intern kartlegging er utført og som følge er det ønskelig å gå i dialog med markedet for å utforske nye mulige løsninger.

Dialogfasen

Asker kommune har gjennomført dialogkonferanse 23. august 2023.
Last ned dialognotatet under fanen dokumenter.

Konkurranse

Konkurransen er kunngjort på Doffin. Asker kommune ønsker med dette å inngå kontrakt om et tiltak som kan starte opp i starten av 2024 og finansieres i to år med løpende evaluering av deltakerne i forhold til måloppnåelse. Kommunen vil fra år tre betale for resultater basert på beregninger av kostnadsbesparelse knyttet til positive endringer hos målgruppen.
Dokumentet ligger under fanen dokumenter.

Kontraktsinngåelse

Asker kommune mottok 5 tilbud. I februar 2024 inngikk de en brofinansieringsavtale med Arba AS, hvor kommunen forplikter seg til å overta eller videreføre finansieringen ved oppnådde resultater på individnivå. Arba skal starte opp en tjeneste som sikrer kontakt med ungdommen, skaper påkobling, involverer og motiverer i samarbeid med eksisterende tjenester og aktører. Avtalen skal blant annet sikre samarbeid på tvers av tjenester og sektorer, finne gode rammeverk og målinger for effekt og legge til rette for at vi skal lykkes med å oppnå ønsket effekt.