Fremtidens ambulansebåt

Sykehusinnkjøp og Helgelandssykehuset har som ambisjon at framtidas ambulansebåt må være grønn og innrettet på en måte som åpner for sikker og effektiv pasientbehandling også under transport. Gjennom dette forprosjektet finansiert av Forskningsrådet ønsker de å undersøke mulighetsrommet for å hvordan de best kan lykkes med å nå sine ambisjoner.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Anita Skog

Anita Skog

Innovasjonspådriver Nord-Norge

anita.skog@lup.no
916 61 376
Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952

Prosess

Prosjektorganisering

Ambisjonene i prosjektet er høye, og det er mange spørsmål som må svares ut før man kan velge videre retning for prosjektet. Det er derfor lagt vekt på bred involvering av ulike aktører i forprosjektfasen.

Tidlig markedsdialog

I mai 2022 ble det arrangert en åpen dialogkonferanse med markedet for å presentere forprosjektet og ulike utfordringer det jobbes med.

Behovskartlegging

Kompleksiteten i prosjektet og vissheten om at dette kan ta ulike retninger gjorde at man ville gjøre en mer grundig behovskartlegging ved bruk av tjenestedesign.

Justering av veivalg

Den forberedende fasen av prosjektet avdekket flere store utfordringer knyttet de de opprinnelige ambisjonene. Prosjektet erfarte usikkerhet knyttet til økonomi, umodent marked, høy risiko, manglende infrastruktur kombinert med at dette handler om en akutt-tjeneste som må være driftssikkerhet. Helgelandssykehuset har fortsatt mål om reduksjon av utslipp, men ikke som minstekrav. Det arbeides videre med å utforske mulighetsrommet knyttet til sykelugar og forflytningsmetoder.

Les mer

Les mer om beslutningen her.