Fossilfrie / utslippsfrie byggeplasser for Trondheim kommune

Ifbm utvidelse og rehabilitering av Okstad skole ville Trondheim kommune utfordre entreprenørene på hva som er mulig for å oppnå minst mulig klimagassutslipp i byggeperioden. For å kunne utarbeide et så treffsikkert og godt konkurransegrunnlag som mulig, måtte kommunen gå i dialog med markedet.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082

Hva er mulig å oppnå i nybygg og ombygging av Okstad skole?

Behov

Trondheim har gjennom kommunedelplan for energi og klima satt mål om at de direkte utslippene innen 2020 skal reduseres med 10% i forhold til 1991 og 80% i forhold til 1991 i 2030. For å nå de langsiktig ambisiøse målene, krever det at kommunen både starter opp i dag med det som er tilgjengelig på markedet og samtidig at kommunen bidrar positivt til en teknologiutvikling og omstilling i bygge og -anleggsbransjen i egen region.

Les mer

Trondheim kommune skal i de neste årene investere flere milliarder i bygg og anlegg. Trondheim eiendom utbygging er prosjektleder med ansvar for gjennomføringa. Kommunen skal i den nærmeste tiden og årene gjennomføre flere store byggeprosjekter, og skal investerer i byggeprosjekter for drøyt 1 mrd årlig. Som en av de største byggherrene i regionen, vil våre byggeplasser ha betydning for de totale utslippene i Trondheim. Trondheim eiendom vil bidra med å gå i front for å bidra til å nå de lokale og nasjonale målene. Trondheim kommune vil stille krav til utslippsreduksjon fra byggeplasser i alle prosjekter i tiden fremover.

Praktisk veileder for leverandørene til hvordan imøtekomme krav fra byggherrer om fossilfrie/utslippsfrie byggeplasser.

Dialog

Dialogkonferanse 5. desember 2017 med påfølgende en-til-en-møter i ukene etterpå. Det ble bedt om innspillsnotat i forkant av en-til-en-møtene. Det var totalt 50 deltakere på konferansen, og det var 10 entreprenører og underleverandører representert. Flere deltakere var andre byggherrer som ønsker å etterspørre det samme i sine byggeprosjekt.

Les mer

Dialogkonferansen inneholdt interessante og faglige innlegg fra Sintef Byggforsk og Bellona. Sistnevnte har engasjert seg mye i temaet utslippsfrie byggeplasser. Det ble også gjennomført gruppearbeid hvor disse spørsmålene ble diskutert: Hvordan kan entreprenørene få tak i fossilfrie eller utslippsfrie anleggsmaskiner? Hva trengs av infrastruktur og tilgjengelige energikilder til maskinene, bilene og rigg/drift hvis de skal være fossilfri/utslippsfri? Hva mangler vi / hva må på plass eller utvikles for å nå målet om utslippsfrie byggeplasser? Hva kan stå i konkurransedokumentene for å få fossilfrie / utslippsfrie byggeplasser nå og om ett år?

Konkurranse

Totalentreprise med tilbudsfrist 18. april 2018. Tildelingskriterier: 65% pris og 35% kompetanse og miljø.
Leverandøren skal redegjøre for følgende miljøtiltak:
•tiltak for reduksjon av utslipp fra transport av varer til og fra byggeplass, herunder; transport av masser, anleggsmaskiner og utstyr, transport av avfall og materialer, persontransport til og fra byggeplass
•reduksjon av energiforbruk, kortere byggetid/reduksjon av dieselforbruk etc
•redusere belastning for skole i drift under bygging
•andre tema som gjelder reduksjon av direkte og indirekte utslipp

Les mer

Resultater

Trondheim kommune fikk Klimasatsmidler for å utforske mulighetene for fossilfrie/utslippsfrie byggeplasser for sine prosjekter. Dette resulterte i en rapport som ligger her på vår nettside til Leverandørutviklingsprogrammet. Det antas at kommunen oppnår X mindre utslipp med disse løsningen enn hvis dette ikke hadde vært fokus i entreprisen.