Pågående anskaffelse

Evaluering av tiltaksutvikling i «Sammen Mot» – forebygging av vold og overgrep i et folkehelseperspektiv

Vestfold og Telemark er et pilotfylke i arbeidet med å forebygge vold og overgrep gjennom programsatsingen "Sammen Mot". Satsningen skal fremme lokalt forebyggende arbeid mot vold og overgrep innenfor rammen av Program for folkehelsearbeid i kommunene.
Tre kommuner er tatt inn i programmet og utvikler tiltak lokalt i sine kommuner.
Evalueringen skal dokumentere kompetanse og erfaringer som opparbeides gjennom de lokale tiltakene og gi en vurdering av programmets potensiale i det forebyggende og helsefremmende arbeidet mot vold og overgrep i et folkehelseperspektiv.

Prosess

Behov

Oppdragsgiver har behov for:
1. En systematisk dokumentasjon av erfaringer som opparbeides gjennom kommunenes tiltak.
2. En analyse for å identifisere suksessfaktorer og barrierer som har fremmet/hemmet måloppnåelse.
3. En faglig vurdering av potensiale i det primærforebyggende arbeidet mot vold og overgrep i et folkehelseperspektiv.

Evalueringen skal fremskaffe kunnskap som kan inngå i et beslutningsgrunnlag for å prioritere vold og overgrep i det forebyggende og helsefremmende arbeidet.

Les mer

Les mer om prosjektet på prosjektets informasjonsside

Se også den veiledende kunngjøringen på DOFFIN

Dialog

Forskningsmiljøer inviteres til dialog - dialogkonfreranse med etterfølgende én til én-samtaler - omkring tema og innretning for den eksterne evalueringen av tiltakene som utvikles. Innspillene vil være sentrale for å lage et godt konkurransegrunnlag og sikre en treffsikker evaluering av tiltakene.

Kunnskap og erfaringer som oppnås gjennom programmet skal være til nytte også for andre kommuner og fylker som ønsker å øke den forebyggende innsatsen mot vold og overgrep i sitt folkehelsearbeid. Evaluering av utvikling og effekt av tiltakene vil derfor være et fundament for innovasjonsarbeidet i «Sammen Mot». I Norge er det satset lite på kunnskapsutvikling rundt hvordan vi best kan forebygge vold og overgrep i en folkehelsekontekst. Evalueringen er derfor viktig også i den sammenhengen.