Evaluering av tiltaksutvikling i «Sammen Mot» – forebygging av vold og overgrep i et folkehelseperspektiv

Vestfold og Telemark er et pilotfylke i arbeidet med å forebygge vold og overgrep gjennom programsatsingen "Sammen Mot". Satsningen skal fremme lokalt forebyggende arbeid mot vold og overgrep innenfor rammen av Program for folkehelsearbeid i kommunene.
Tre kommuner er tatt inn i programmet og utvikler tiltak lokalt i sine kommuner.
Evalueringen skal dokumentere kompetanse og erfaringer som opparbeides gjennom de lokale tiltakene og gi en vurdering av programmets potensiale i det forebyggende og helsefremmende arbeidet mot vold og overgrep i et folkehelseperspektiv.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver BTV-regionen

cecilie.m.endresen@nho.no
997 02 688

Prosess

Behov

Oppdragsgiver har behov for:
1. En systematisk dokumentasjon av erfaringer som opparbeides gjennom kommunenes tiltak.
2. En analyse for å identifisere suksessfaktorer og barrierer som har fremmet/hemmet måloppnåelse.
3. En faglig vurdering av potensiale i det primærforebyggende arbeidet mot vold og overgrep i et folkehelseperspektiv.

Evalueringen skal fremskaffe kunnskap som kan inngå i et beslutningsgrunnlag for å prioritere vold og overgrep i det forebyggende og helsefremmende arbeidet.

Les mer

Les mer om prosjektet på prosjektets informasjonsside

Se også den veiledende kunngjøringen på DOFFIN

Dialog

Forskningsmiljøer inviteres til dialog - dialogkonfreranse med etterfølgende én til én-samtaler - omkring tema og innretning for den eksterne evalueringen av tiltakene som utvikles. Innspillene vil være sentrale for å lage et godt konkurransegrunnlag og sikre en treffsikker evaluering av tiltakene.

Konkurranse

Evaluering

Om anskaffelsen

Kunnskap og erfaringer som oppnås gjennom programmet skal være til nytte også for andre kommuner og fylker som ønsker å øke den forebyggende innsatsen mot vold og overgrep i sitt folkehelsearbeid. Evaluering av utvikling og effekt av tiltakene vil derfor være et fundament for innovasjonsarbeidet i «Sammen Mot». I Norge er det satset lite på kunnskapsutvikling rundt hvordan vi best kan forebygge vold og overgrep i en folkehelsekontekst. Evalueringen er derfor viktig også i den sammenhengen.