Elektronisk pasientjournal (EPJ)

Bodø kommune har behov for et eller flere innovative og fremtidsrettede elektroniske pasientjournalsystemer som fungerer som et effektivt og nyttig arbeidsverktøy for helsepersonell i helse- og omsorgssektoren. Anskaffelsen har som formål å innføre en brukervennlig, skalerbar og sikker EPJ-løsning som oppfyller kommunens behov for fleksibilitet, informasjonsutveksling og funksjonalitet. I samarbeid med leverandørmarkedet ønsker kommunen å utvikle og ta i bruk løsninger som bidrar til å dele relevant og kritisk pasientinformasjon mellom ulike nivåer i både primær- og spesialisthelsetjenesten og mellom de ulike løsningene.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Åpen anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952

Prosess

Oppstart og prosjektorganisering

Bodø kommune har satt sammen en bred prosjektgruppe og arbeidet er godt forankret hos kommuneledelsen.

Behovskartlegging

Behovskartleggingen er godt i gang og involverer ulike deler av tjenesten.

Dialog med markedet

EPJ-anskaffelsen er av stor strategisk betydning for kommunen og man støter på mange ulike spørsmål både av praktisk og strategisk karakter som kommunen ønsker å drøfte nærmere med markedet. Det planlegges gjennomført ulike
dialogaktiviteter med aktuelle aktører høsten 2023.

Les mer

Lenke til kunngjøring på Doffin.