Drift av fylkesveier i Rogaland

Rogaland fylkeskommune planlegger i tiden framover å utlyse flere konkurranser på drift av fylkesveinettet. Årlig bruker fylkeskommunen omlag 150 millioner kroner på driftskontraktene.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@nho.no
+47 450 00 910

Prosess

Behov

Rogaland Fylkeskommunes sine seksjoner for drift ønsker at leverandørmarkedet skal ha mulighet til å komme med sine innspill om hvilke grep de som byggherre kan ta for å sikre en bedre drift av fylkesveinettet.

Les mer

Fylkeskommunen ønsker spesielt innspill som kan bidra i deres langsiktige planer knyttet til utvikling av kontrakter som skal være gjeldende for fylkesveinettet i Rogaland, og hvilke grep som kan tas for å utvikle seg til en selvstendig byggherre som ivaretar fremtidens krav.

Dialog med markedet

Det ble gjennomført digitalt dialogmøte 12. desember 2020 kl. 12-14. Videre ble leverandører invitert til 1 til 1 møter 7. og 8. januar 2021.

Konkurransegrunnlag

Forslag til tildelingskriterier ble lagt ut høring på DOFFIN (Ref.: ANSK 21/71) hvor leverandørene ble invitert til å komme med innspill på det foreløpige utkastet. Her var bl.a tildelingskriteriet "pris" foreslått endret fra 100 prosent til 50 prosent, og miljø, oppdragsforståelse og kvalitet i gjennomføringen vektet tilsvarende opp.

Les mer

Om anskaffelsen

Rogaland fylkeskommune ønsker å etablere seg som en ny byggherre på veidrift i Rogaland.

For å finne gode løsninger er det viktig med innspill fra aktører i bransjen som leverer de typene tjenester som fylkeskommunen er avhengige av for å kunne forvalte sitt driftsansvar på en fornuftig og kostnadseffektiv måte. Målet med dialogkonferansen og de påfølgende 1-1 møtene er å få gode innspill fra bransjen som i neste omgang kan brukes til utforming av kontraktene.

Flere entreprenører har erfaringer fra driftskontrakter med Statens vegvesen som tidligere administrerte drift av fylkesveinettet. Rogaland fylkeskommune ønsker tilbakemeldinger på ting som har fungert bra, og ting som har fungert mindre bra. De er også åpne for på sikt å prøve nye kontraktsformer og modeller og ønsker innspill til hvordan bransjen ser muligheter for grep man kan vurdere å innføre.

Les også: Lyser ut vegkontrakter for drift – Næringsforeningen i Stavanger (naeringsforeningen.no)