Reduksjon av CO2, internt ressursbruk og tidsbruk; «alle gode ting er tre!»

av Cecilie Endresen

Statens vegvesen, Bane NOR og Nye Veier samarbeider for å nå nasjonale mål om utslippsreduksjon av klimagasser. Derfor gikk de sammen i en dialog med markedet om muligheter for å anskaffe et system for beregning av klimagassutslipp i modellbaserte prosjekter.
Etter markedsdialogen er det en optimistisk oppdragsgiver-trio som ser at en slik anskaffelse vil øke mulighetene betydelig for reduksjon av klimagasser underveis i et prosjekt, i tillegg til effektivisering i form av mindre tids- og intern ressursbruk. Et ekte kinderegg!

«Viktig at vi oppdragsgivere samhandler om denne anskaffelsen så vi i større omfang har mulighet til å følge opp regjeringen mål som f.eks. Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål,» uttaler prosjektleder Alen Begic i Statens vegvesen.

Hovedmål med anskaffelsen

Hovedmål med anskaffelsen er en sikker, enkel og enhetlig løsning for beregning av klimagassutslipp i modellbaserte prosjekter fra og med fase reguleringsplan frem til drift som skal bidra til å forenkle prosessene for beregning av klimagassutslipp, samt gi bedre kontroll og oversikt over resultatene. Det vil gi mulighet for å beregne klimagassutslipp i sanntid og sette inn tiltak underveis i prosjektering istedenfor til slutt, som det foregår i dag. Hvis utslippene da er for høye er det for sent å gjøre noe med det.

Potensiale for utslippsreduksjon kartlegges i 4 steg:

  • Identifisere hvilke poster som er utslippsdrivende i prosjektet
  • Foreslå klimatiltak for å redusere prosjektets utslipp
  • Beregne og vurdere effektene av tiltakene
  • Anbefale klimatiltak og implementere disse i prosjektet

Felles ambisjon om anskaffelse av en løsning som gratis kan benyttes av alle

Det at de tre nasjonale, betydelige oppdragsgivere har ambisjoner om sammen å anskaffe dette systemet, har skapt stor interesse i markedet. Noen «skjær i sjøen» vil det alltid være for å enes om behovet og hvordan innrette anskaffelsesprosessen, men alle de 3 aktørene ser verdien i samhandlingen; ikke bare for den enkelte virksomhet, men i et samfunnsperspektiv – med tanke på at systemet skal kunne benyttes av flere; både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette vil igjen bidra til reduserte klimagassutslipp og reduserte kostnader. Grunnleggende for anskaffelsen er at systemet – når det er ferdig utviklet – skal være gratis og kunne benyttes av alle.

Internasjonal oppmerksomhet

Den forestående anskaffelsen vekket oppmerksomhet da det ble orientert om dialogen med markedet på den internasjonale konferansen om NOR LCA. Spesielt Sverige, Danmark og Island uttrykte et behov for et slikt system, og et ønske om at det i anskaffelsen ble vurdert potensiale for å benytte dette også på internasjonalt nivå.

Akademisk interesse

Prosjektet har også skapt interesse hos NTNU. NTNU har valgt å fokusere på prosjektet i et planlagt forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU); «Infrastructure Projects – Autonomous Estimation of CO2-emissions». FoU-prosjektet er delt i 2 arbeidspakker, hvor «System for beregning av klimagassutslipp i modellbaserte prosjekter» inngår i én av arbeidspakkene. Til hver pakke er koblet på en PhD. PhD-studiet skal identifisere og kartlegge kritiske aktiviteter som vil bidra til automatisk estimering av utslipp i modellbaserte prosjekter. Gjennom en sammenligning av resultatet av kartleggingen med resultatene av anskaffelsen, vil det være mulig å se potensialet i nytteverdien av systemet.