Leverandørene stilte villig opp da Felles kommunal journal inviterte til markedsdialog

av Riche Vestby

Tirsdag 15. juni deltok over 100 personer da prosjektgruppen bak Felles kommunal journal (FKJ) kickstartet dialogen med leverandørmarkedet. Tema for markedsdialogen var den videre innretningen på prosjektet.

Ordsky som viser noen av forventningene til deltakerne

Tirsdag 15. juni deltok over 100 personer da prosjektgruppen bak Felles kommunal journal (FKJ) kickstartet dialogen med leverandørmarkedet. Tema for markedsdialogen var den videre innretningen på prosjektet.

Harald Hjelde som er prosjektleder for fellesprosjektet holdt en innledning der han presenterte retningen de ser for seg framover. Han la stor vekt på at FKJ ønsker en tett og god dialog med leverandørmarkedet og at man vil rigge prosjektet på en måte som åpner for nye forretningsmodeller og muligheter for leverandørene.

Vi ønsker gjennom denne dialogen å presentere planene og innretningen slik vi ser det for oss nå. Også vil vi selvfølgelig gjerne ha respons på dette. Er vi på riktig vei? Vi lurer også på om dere er interessert i å delta i det videre arbeidet, sa Hjelde til deltakerne.

Responsen lot ikke vente på seg og mange stilte spørsmål og kom med tilbakemeldinger underveis. Det ble gitt både ris og ros, men gledelig for prosjektgruppen fikk man mest av det siste. Antallet deltakere og at møtet ble gjennomført digitalt satte naturlig nok noen begrensninger for dialogen, men både chat og mentimeter ble tatt i bruk for å få inn respons fra deltakerne. Mange ga uttrykk for at det de fikk presentert er spennende tanker, og det er ingen tvil om at leverandørene svarte ja på spørsmålet til Hjelde om at de er interessert i delta i det videre arbeidet.

Samarbeid med klynger og interesseorganisasjoner

Prosjektgruppen for FKJ har henvendt seg til LUP for å få bistand i den videre prosessen men samarbeidet stopper ikke der. Vi ønsker også å legge til rette for et bredt samarbeid med klynger og interesseorganisasjoner. Disse var i dialogmøtet representert ved daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster, Arild Kristensen og direktør for direktør for strategi og forretningsutvikling i IKT Norge, Fredrik Syversen. Begge to ga utrykk for at de liker retningsvalget som nå er tatt og at de ser det som positivt at dialogen starter så tidlig. Videre pekte de på at elementer som forutsigbarhet, stegvis tilnærming og det å slippe mange ulike stemmer til er suksessfaktorer for å lykkes. LUP vil sammen med prosjektgruppa sørge for at samarbeidet med disse og andre aktører blir ivaretatt i den videre prosessen.

Hvorfor har LUP tatt en rolle?

Det er flere årsaker til at vi har valgt å engasjere oss i denne prosessen. For det første handler det om oppdraget vårt som er å bidra til at offentlige virksomheter legger til rette for innovasjon gjennom sine anskaffelser. Felles kommunal journal vil i årene framover gjennomføre anskaffelser som innebærer store summer. De skal forvalte fellesskapets goder på best mulig måte og som prosjekt har de ansvaret for å rigge prosessen videre slik at bærekraftige innovative løsninger blir resultatet. Det ønsker vi i LUP å hjelpe til med. Ulike former for dialog utgjør noen av metodene vi har i vår verktøykasse. Vi vil sammen med prosjektet bruke denne verktøykassa godt i tida som kommer.

En annen grunn til at vi mener det er fornuftig å ta en rolle er eierstrukturen vår. LUP representerer både offentlig og privat sektor, samt virkemiddelapparatet da NHO, KS, DFØ, Innovasjon Norge og Forskningsrådet sammen er ansvarlige for vår aktivitet. Det gjør at vi har et bredt mandat i vårt arbeid og legitimitet til å bidra til at de ulike sidene av bordet blir hørt.

Den tredje grunnen til at vi har engasjert oss i dette er at nyorienteringen i arbeidet med FKJ gjør vårt bidrag relevant. Vi er opptatt av at prosesser vi går inn i skal skape gode løsninger for den offentlige part og for sluttbruker samtidig som de også skal skape gode rammebetingelser for leverandørutvikling. Sammen med FKJ og de andre aktørene ønsker vi å bidra til utviklinga av ei bærekraftig helsenæring i Norge. Hjemmemarkedet og bruk av innovative anskaffelser er identifisert som en viktig komponent for at vi skal lykkes med akkurat det. I dag tok vi sammen et lite steg i riktig retning.